Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaa            VVVB GGBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa          V GCaa     Gaa      VVVB GBBBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *     GOPE     EEKK OEEKKZZlr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr    POL1    E OZlr  PRUH Olr   TUBO  EEEK OEEKKZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *            SSGG PVVGiEElc            SSSG PPVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc          S PElc     Plc      SSSG PVVGeElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrseciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3D3 aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33D3 aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cD3 aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrsejciNGLWYMM O cPD3 aOOgrNG cD3 aOOgreNGMM 23be c23e3PD3 aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPD3
 3min=1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2019-07-16 16:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-197-P d00B72672+++++..[0000<+*++>223333.3 h00B7450A3+**++..[0000<**++>2 232333.3 a00B7707+++00[0000<+> 111111 U00C80008+*++..<**>122.22 J00A7+*<*>22 g00B81707++00<++>222 a00A617081+++++..<*>222 J00A7+*>77 f00C86+*00<*++*>4455555  c00B70707+++..<++>22 R00B7+*00<**>222 19-197-P
19-197-O g00A82862+++++..[0000<+*++>223333.3 l00A8470A3***+*..[8000<**++>2 332333.3 c00A8806+++00[0000<+> 122222 V00A80007++++..<**>122.22 I0097**<*>22 h00A81807++00<++>222 b00A718061+++++..<*>222 J00A7**>77 f00A87**00<*++*>2233333  c00A80807+++..<++>22 R00A8*+00<**>222 19-197-O
19-197-N d00A62762+++++..[0000<+*++>223333.3 k00A7460B3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 Z00A7706+++00[0000<+> 111111 U00B80007+*++..<**>122.22 H0097+*<*>11 g00B81807++00<++>222 Z009616061+++++..<*>222 H0077+*>77 g00B87+*00<*++*>2233333  c00B70807+++..<++>22 Q00A8+*00<**>222 19-197-N
19-197-M f00972872+++++..[0000<+*++>223333.3 k0097470C3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 a0097807+++00[0000<+> 111111 V00B90008++++..<**>122.22 I0098**<*>22 h00B81807++00<++>222 a008717061++.++..<*>222 I0087**>77 h00A97**00<*++*>2233333  c00980807+++..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-197-M
19-197-L f00872772+++++..[0000<+*++>223333.3 k0087460B4+**+*..[0000<**++>2 332333.3 Z0087707+++00[0000<+> 111111 U00980007+*++..<**>122.22 I0078+*<*>22 g00981806++00<++>222 X007817041+++++..<*>222 G0077+*>77 f00986+*00<*++*>2233333  c00980706+++..<++>22 Q0078+*00<**>222 19-197-L
19-197-K c00882673+++++..[0000<+*++>223333.3 i0089450B4+**.*..[0000<**++>2 232333.3 X0088607+++00[0000<+> 111111 T00990008+*++..<**>122.22 H0078**<*>22 e00971707++00<++>222 W007715051+++++..<*>222 G0067**>77 f00995**00<*++*>2233333  a00980707+++..<++>22 O0078+*00<**>222 19-197-K
19-197-J c00782584+++++..[0000<+*++>223233.2 h0078440B5+**+*..[0000<**++>2 232333.3 W0078607+++00[0000<+> 122222 T00880008+*++..<**>122.22 G0078+*<*>22 e00881508++00<++>222 W007616062++.++..<*>222 F0076+*>77 c00884+*00<*++*>2233333  Z00780607+++..<++>22 N0078+*00<**>222 19-197-J
19-197-I c00862664+++++..[0000<+*++>223233.2 g0088440A5***+*..[0000<**++>2 232333.3 X0087706+++00[0000<+> 111111 S00A70007+*++..<**>122.22 G0086**<*>22 e00971707++00<++>222 X008617052+++++..<*>222 G0075**>77 b00874**00<*++*>2233333  Z00970706+++..<++>22 N0087+*00<**>222 19-197-I
19-197-H e00972764++.++..[0000<+*++>223333.3 h009745095+**+*..[00%.<**++>2 232333.3 Y0097706++.00[0000<+> 122222 R00970007+*++..<**>122.22 G0076+*<*>22 g00961807++00<++>222 Y008617062+++++..<*>222 F0076+*>RR c00985+*00<*++*>2233333  b00970806+++..<++>22 N0087+*00<**>222 19-197-H
19-197-G g00982973+++++..[0000<+*++>223333.3 e009845083***+*..[000.<**++>2 33C333.3 a0098A07+++00[0000<+> 111111 R00980007+*++..<**>122.22 I0098**<*>22 j00981908++00<++>222 c009818072+++++..<*>222 H0097**>77 a00985**00<*++*>2233333  c00980907+++..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-197-G
19-197-F h00972773+++++..[0000<+*++>223333.3 f00A843093+**+*..[000.<**++>2 232223.3 b0097807+++00[000C<+> 11.111 T00A80007+*++..<**>122.22 H0097+*<*>22 i00A81908++00<++>222 d009717072+++++..<*>222 I0097+*>77 c00983+*00<*++*>2233333  d00A70908+++..<++>22 Q0097+*00<**>222 19-197-F
19-197-E i00973873+++++..[0000<+*++>223333.3 i0098440C3***+*..[0300<**++>2 232333.3 b0098807+++00[0000<+> 11.111 T00A80008*+++..<**>122.22 H0088**<*>22 j00A81908++00<++>222 c008717062++.++..<*>222 G0077**>77 d00985**00<*++*>2233333  d00A80807+++..<++>22 P0098**00<.+>222 19-197-E
19-197-D h00973973+++++..[0000<+*++>223333.3 h0097460A3+**++..[000.<**++>2 232223.3 a0097907+++00[0000<+> 111111 V00A80008+*++..<**>122.22 H0087+*<*>11 i00A81907++00<++>222 b009718072+++++..<*>222 G0077+*>77 g00A96++00<*++*>2233333  c00970907+++..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-197-D
19-197-C g00973763+++++..[0000<+*++>223333.3 h009845083+**++..[0000<**++>3 443444.4 a0098705+++00[0000<+> D22222 V00B80016++++..<**>122.22 H0087**<*>11 h00B71806++00<++>222 X009616052+++++..<*>222 H0087**>77 g00B86*+00<*++*>2233333  c00A80805+++..<++>22 R00A8+*00<**>222 19-197-C
19-197-B c00873653+++++..[0000<+*++>223333.3 e008844083+**++..[0000<**++>2 342334.4 W0087705+++00[0000<+> 111111 T00A70015+*++..<**>122.22 F0077+*<*>11 g00A71706++00<++>222 X006616052+++++..<*>222 F0066+*>77 e00885++00<*++*>2233333  c00A70706+++..<++>22 P0078+*00<**>222 19-197-B
19-197-A d00773663+++++..[0000<+*++>223333.3 d007844083+**+*..[0000<**++>2 232333.3 X0077606+++00[0000<+> 122222 S00880007+*++..<**>122.22 G0077**<*>11 e00871608++00<++>222 W006616062+++++..<*>222 G0067**>77 b%2974*+..<*++*>.....00  a00880607+++..<++>22 N0077+*00<**>222 19-197-A
19-196-0 f00762552*****00[  <  >66878  7 i007742083*****00[  <  >8A9A9BABA A Z0077505***00[  < >BBCCDC C T00870004****..< >DDEEF E H0065**< >2 2 g00861505**00< >S . Z006515051*****..< >S S H0055**>9 9 e-1773**00<  >F.HGH GH b-*870506***..< >u u Q0076**%0< >3 3 19-196-0
19-196-X e00772663++.++..[0000<+*++>2h.3.3.3 e008845084+**++..[0000<**++>2 g.233..3 W0077606+++00[8000<+> 2D2322 S00980006+*.+..<**>12...2 F0076+*<*>33 f00871607++00<++>222 V006516062++.++..<*>222 F0067+*>99 b00984+*00<*++*>2h.3.33  Y00970606++...<++>22 M0087+*00<**>333 19-196-X
19-196-W f00882864+++++..[0000<+*++>223333.3 e008845084***+*..[0000<**++>2 332333.3 X0088806+++00[0000<+> 111111 R00980007+*++..<**>122.22 G0067**<*>11 g00881807++00<++>222 Y007617062+++++..<*>222 F0067**>77 b00886**00<*++*>2233333  a00880807+++..<++>22 O0078+*-1<**>222 19-196-W
19-196-V h00872874+++++..[0000<+*++>223333.3 h008845094+**+*..[0000<**++>2 342D34.4 a0087908+++00[0000<+> 121211 T00990007+*++..<**>122.22 I0087+*<*>22 j00991808++00<++>222 c008719062+++++..<*>222 H0087+*>77 d00885+*00<*++*>2233333  c00880907+++..<++>22 Q0087+*00<**>222 19-196-V
19-196-U i00972684+++++..[0000<+*++>223333.3 i0098430B5***+*..[0000<**++>2 342334.4 c0098808+++00[0000<+> 122222 U00A80007++++..<**>122.22 I0088**<*>22 j00A91808++00<++>222 c009718062+++++..<*>222 H0077**>77 c00A94**00<*++*>2233333  d00A80808+++..<++>22 R0098+*00<**>222 19-196-U
19-196-T j00972883+++++..[0000<+*++>223333.3 l0098440B5+**+*..[0000<**++>2 332333.3 c0097908+++00[0000<+> 111111 V00A80017++++..<**>122.22 I0087+*<*>22 j00B81808++00<++>222 b009618052+++++..<*>222 H0087+*>77 f00B84+*00<*++*>2233333  e00B70906+++..<++>22 S0098++00<**>222 19-196-T
19-196-S f00972652+++++..[0000<+*++>223333.3 j00A8430A4***+*..[0000<**++>2 343334.4 a0097706+++00[0000<+> 111111 W00B80017++++..<**>122.22 J0097**<*>22 k00B71706++00<++>222 a009716052+++++..<*>222 I0096**>77 g00B84**00<*++*>2233333  d00B80706+++..<++>22 S0098+*00<**>222 19-196-S
19-196-R e00B72572+++++..[0000<+*++>223333.3 i00C8420C3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 a00B8607+++00[0000<+> 111111 X00B80009++++..<**>122.22 J00A7+*<*>22 h00C71609++00<++>222 a00A716071+++++..<*>222 J00A7+*>77 e00B83+*00<*++*>2233333  e00B80607+++..<++>22 Q00B8+*00<**>222 19-196-R
19-196-Q h00C72572+++++..[0000<+*++>223333.3 k00C8430B3***+*..[000%<**++>2 232223.3 d00C7707+++00[0000<+> 111111 Y00D8000A++++..<**>122.22 J00A7**<*>22 j00C71709++00<++>222 b00A516071+++++..<*>222 I00A5**>77 g00C74**00<*++*>2233333  g00C80807+++..<++>22 R00C7**00<**>222 19-196-Q
19-196-P e00B72672+++++..[0000<+*++>223333.3 h00B7450B3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 a00B7807+++00[0000<+> 111111 U00C70008++++..<**>122.22 I00A6+*<*>22 f00B71708++00<++>222 a00A618071++.++..<*>222 I00A6+*>77 d00C85+*00<*++*>2233333  c00B70807++...<++>22 P00B7+*00<**>222 19-196-P
19-196-O g00B72772+++++..[0000<+*++>223333.3 k00B8450B3***+*..[0000<**++>2 332333.3 c00B7807++.00[0000<+> 111111 V00B70009++++..<**>122.22 J0097**<*>22 i00B81808++00<++>222 c00B718061+++++..<*>222 J00A6**>77 g00B86**00<*++*>2233333  e00B70907+++..<++>22 R00B7*+00<**>222 19-196-O
19-196-N j00A72972+++++..[0000<+*++>223333.3 m00A8480B3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 e00A8A08+++00[0000<+> 111111 X00C90009+*++..<**>122.22 I0098+*<*>22 k00B91908++00<++>222 e009818081+++++..<*>222 I0087+*>77 j00B98+*00<*++*>2233333  i00B90A08+++..<++>22 S0098+*00<**>222 19-196-N
19-196-M g00972872+++++..[0000<+*++>223333.3 l0098480C3+**++..[0000<**++>2 332333.3 c0097907+++00[0000<+> 11.111 V00A90008++++..<**>122.22 I0098**<*>22 j00A81907++00<++>222 b009718061+++++..<*>222 I0088**>77 i00A98**00<*++*>2233333  e00A80807+++..<++>22 S0098+*00<**>222 19-196-M
19-196-L h00883872+++++..[0000<+*++>223333.3 k0088470A4+**++..[0000<**++>2 332333.3 a0088807+++00[0000<+> 111111 T00990007+*++..<**>122.22 H0078+*<*>22 h00981807++00<++>222 Y007717051+++++..<*>222 G0077+*>77 g00997+*00<*++*>2233333  c00A80806+++..<++>22 S0078+*00<**>222 19-196-L
19-196-K b00882553+++++..[0000<+*++>223233.2 i008845094+**++..[0000<**++>2 232333.3 U0088504+++00[0000<+> 122222 R00990016+*++..<**>122.22 H0078**<*>22 d00971605++00<++>222 V007715051+++++..<*>222 G0076**>88 e00996**00<*++*>2233333  Z00980605+++..<++>MM P0078+*00<**>222 19-196-K
19-196-J a00763564+++++..[0000<+*++>223233.2 g0078450B4+**+*..[0000<**++>2 232333.3 S0077505+++00[0000<+> 122222 Q00880007+*++..<**>122.22 F0077+*<*>11 b00961506++00<++>121 S007515052+++++..<*>222 F0076+*>RR a00886+*00<*++*>2233333  W00880505+++..<++>22 L0078+*00<**>222 19-196-J
19-196-I b00862554+++++..[0000<+*++>223333.3 h009745095+**.*..[0000<**++>2 232333.3 U0097506+++00[0000<+> 122222 R00A80007+*++..<**>122.22 G0087**<*>11 e00971507++00<++>222 V008615042+++++..<*>222 G0076**>ll d00875**00<*++*>2233333  Y00970506+++..<++>22 M0087+*00<**>222 19-196-I
19-196-H c00963664+++++..[0%%0<+*++>2232.3.2 f009745084+**+*..[0200<+*++>2 3423...4 W0097606+++00[0000<+> 122222 Q00970006+*++..<**>122..2 G0075+*<*>11 e00971607++00<++>222 X008616062+++++..<*>222 F0077+*>** a00985+*00<*++*>223..33  X00970606+++..<++>22 N0086+*00<**>222 19-196-H
19-196-G c00983663+++++..[0000<+*++>223333.3 e009846083***+*..[0000<**++>2 232333.3 Y0098806+++00[0000<+> 111111 R00980006+*++..<**>122.22 H0097**<*>22 f00971607++00<++>222 a009717062+++++..<*>222 H0097**>77 a00985**00<*++*>2233333  Y00960607+++..<++>22 P0097+*00<**>122 19-196-G
19-196-F g00973763+++++..[0000<+*++>223333.3 i00A846093+**+*..[0000<**++>2 232333.3 c0097906+++00[0000<+> 111111 T00A80007+*++..<**>122.22 I0097+*<*>MM h00A71607++00<++>222 c009717072+++++..<*>222 I0097+*>77 f00A87+*00<*++*>2233333  ..............<++>.. R0097+*00<**>222 19-196-F
19-196-E h00962773+++++..[0000<+*++>223333.3 k0098460B3+**++..[0000<**++>2 232333.3 c0097907+++00[0200<+> 1D..11 U00A80007++++..<**>122.22 H0077**<*>11 i00A81709++00<++>222 b008718062++.++..<*>222 H0078**>77 g00996*+00<*++*>2233333  d00A70707+++..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-196-E
19-196-D h00983783+++++..[0000<+*++>223333.3 i0099460B3+**++..[0000<**++>2 232333.3 b0098908+++00[0000<+> 111111 T00A80005+*++..<**>122.22 H0077+*<*>11 g00A71608++00<++>222 b009617072+++++..<*>222 H0077+*>77 h00A97++00<*++*>2233333  d00980806+++..<++>22 S0098+*00<**>222 19-196-D
19-196-C f00983753+++++..[0000<+*++>223333.3 j00A8470A3+**++..[0.0.<**++>2 232223.3 Z0098705+++00[0000<+> 1D.211 S00B80014+*++..<**>122.22 G0076**<*>11 f00B81605++00<++>222 W009615042+++++..<*>222 H0087**>77 h00B85*+00<*++*>2233333  c00A80805+++..<++>22 S00A8+*00<**>222 19-196-C
19-196-B c00783663+++++..[0000<+*++>223333.3 e008845083+**++..[00%0<**++>2 342334.4 V0078606+++00[0000<+> 111111 S00A80015+*++..<**>122.22 F0067+*<*>11 e00A71606++00<++>222 W005616042+++++..<*>222 F0057+*>77 c-U884+*..<*++*>2233.33  a00980606+++..<++>22 O0078+*00<**>222 19-196-B
19-196-A b00772663+++++..[0000<+*++>223233.2 d008845083+**.+..[0000<**++>2 232333.3 U0077606+++00[0000<+> 122222 R00870006+*++..<**>122.22 F0077**<*>11 d00871607++00<++>222 V007615052+++++..<*>222 F0066**>77 b00785**00<*++*>2233333  Y00870706+++..<++>22 N0078+*00<**>222 19-196-A
19-195-0 f00762552*****00[  <  >66878  7 h007743083*****00[  <  >8A9A8AABA A Z0077605***00[  < >BBCCCC C U00870005****..< >CDEEF E H0066**< >2 2 g00861405**00< >S . Z005516051*****..< >S S H0055**>9 9 d-*773**00<  >***** ** c00870605***..< >S S P0077**%0< >2 2 19-195-0
19-195-X e00772863+++++..[0000<+*++>2h.3.3.3 e008746084+**++..[0000<**++>2 g42334.4 W0077706+++00[0000<+> 222222 R00870007+*++..<**>12...2 F0066+*<*>22 g00871807++00<++>222 X006617062+++++..<*>222 F0067+*>99 c00986+*00<*++*>2h.3.33  Z00870806+++..<++>22 O0087+*00<**>222 19-195-X
19-195-W e00882764+++++..[0000<+*++>223333.3 e008845084***+*..[030.<**++>2 232223.3 W0087706+++00[0000<+> 222222 R00980007+*++..<**>122.22 G0067**<*>11 f00971707++00<++>222 Y007618062+++++..<*>222 F0066**>77 c00886**00<*++*>2233333  a00870706+++..<++>22 N0077+*-1<**>222 19-195-W
19-195-V h00872774+++++..[0000<+*++>223333.3 k0088460A4+**.*..[0000<**++>2 332333.3 a0088707+++00[0000<+> 111111 V00A80008++++..<**>122.22 H0087+*<*>11 i00A71709++00<++>222 a008617062+++++..<*>222 H0087+*>77 g00986++00<*++*>2233333  d00870709+++..<++>22 P0088+*00<**>222 19-195-V
19-195-U i00983684+++++..[0000<+*++>223333.3 m0098450C5**+++..[0000<**++>2 342D34.4 b0098708+++00[0000<+> 111111 U00A80007++++..<**>122.22 H0087**<*>22 i00A81609++00<++>222 b009717082+++++..<*>222 H0077**>77 f00A85*+00<*++*>2233333  d00A80709+++..<++>22 P0098+*00<**>222 19-195-U
19-195-T i00982773+++++..[0000<+*++>223333.3 k0098440B5+**++..[000.<**++>2 232223.3 b0098707+++00[0000<+> 111111 V00A90017++++..<**>122.22 I0087+*<*>22 i00B81708++00<++>222 b009717062+++++..<*>222 H0097+*>77 g00B95++00<*++*>2233333  e00B80807+++..<++>22 R0098+*00<**>222 19-195-T
19-195-S f00A72672+++++..[0000<+*++>223333.3 k00A8440B4***++..[0000<**++>2 332333.3 b00A8707+++00[0000<+> 111111 W00B80007++++..<**>122.22 J0096**<*>22 g00B71407++00<++>222 a009716062+++++..<*>222 J0097**>77 i00C95*+00<*++*>2233333  f00C80808+++..<++>22 S00A8+*00<**>222 19-195-S
19-195-R f00B62672+++++..[0000<+*++>223333.3 i00C8430B3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 a00C7608+++00[0000<+> 111111 V00B80007++++..<**>122.22 J00A6+*<*>22 h00C71608++00<++>222 a00A516061+++++..<*>222 J00B6+*>77 e00B84++00<*++*>2233333  c00B80608+++..<++>22 Q00B7+*00<**>222 19-195-R
19-195-Q f00C62672+++++..[0000<+*++>223333.3 i00C8430B3***.*..[0000<**++>2 332333.3 a00C7607+++00[0000<+> 111111 W00C70008++++..<**>122.22 J00A7**<*>22 g00C71608++00<++>222 a00A516071+++++..<*>222 I00A5**>77 e-xC83**..<*++*>2233.33  d00C60707++...<++>22 Q00C7**00<**>222 19-195-Q
19-195-P f00B72682+++++..[0000<+*++>223333.3 h00B7430B3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 b00B6708+++00[0000<+> 111111 W00C80008++++..<**>122.22 J00A6+*<*>22 h00B71608++00<++>222 b00A716081+++++..<*>222 J00A7+*>77 e00C83+*00<*++*>2233333  e00B70808+++..<++>22 Q00B7+*00<**>222 19-195-P
19-195-O h00B82782+++++..[0000<+*++>223333.3 i00B8430B3***.*..[0000<**++>2 342334.4 d00B8808+++00[0000<+> 111111 X00B8000A++++..<**>122.22 I0087**<*>22 i00B71709++00<++>222 d00B618081+++++..<*>222 J00A8**>77 e00C83**00<*++*>2233333  g00B80809++...<++>22 S00B7++00<**>222 19-195-O
19-195-N i00A82692+++++..[0000<+*++>223333.3 k00A8430E3+**+*..[00%0<**++>2 332333.3 e00A8809+++00[0000<+> 111111 Z00B9000B++++..<**>122.22 I0098+*<*>22 k00C8170A++00<++>222 d009718091+++++..<*>222 H0078+*>77 g00B93+*00<*++*>2233333  j00B90A0A+++..<++>22 S0098+*00<**>222 19-195-N
19-195-M h00982782+++++..[0000<+*++>223333.3 i0099440D3+**+*..[0000<**++>2 232333.3 d0098908+++00[0000<+> 111111 X00A90009++++..<**>122.22 I0088**<*>22 j00A81708++00<++>222 d008718081+++++..<*>222 I0088**>77 f00A94**00<*++*>2233333  f00A90808+++..<++>22 R0098+*00<**>222 19-195-M
19-195-L f00872782+++++..[0000<+*++>223333.3 i0089440B3+**++..[0000<**++>2 342D34.4 b0088808+++00[0000<+> 111111 V00990009++++..<**>122.22 H0077+*<*>11 g00981608++00<++>222 Y007618061+++++..<*>222 G0077+*>77 e00994+*00<*++*>2233333  d00990807+++..<++>22 P0078+*00<**>222 19-195-L
19-195-K b00882643+++++..[0000<+*++>223233.2 e008845083+**++..[l000<**++>2 232333.3 W0088704+++00[0000<+> 111111 R00980015+*++..<**>122.22 H0077**<*>11 c00972605++00<++>121 W007717051+++++..<*>222 F0067**>77 b00985**00<*++*>2233333  a00980905+++..<++>22 O0088+*00<**>222 19-195-K
19-195-J a00763644+++++..[0000<+*++>223233.2 d007844094+**+*..[0000<**++>2 232333.3 T0077704+++00[0000<+> 222222 Q00870006+*++..<**>122.22 F0076+*<*>11 b00961605++00<++>121 U007517042+++++..<*>222 E0077+*>77 Z00885**00<*++*>2233333  Y00870605+++..<++>22 L0077+*00<**>222 19-195-J
19-195-I b00862654++.++..[0000<+*++>223233.2 e009844094***.*..[0000<**++>2 232333.3 U0097605+++00[0000<+> 222222 Q00A80007**++..<**>122.22 G0077**<*>11 d00981606++00<++>222 V008516052+++++..<*>222 F0075**>77 Y00874**00<*++*>2233333  X00970605++...<++>22 K0087**00<**>222 19-195-I
19-195-H d00972753+++++..[0000<+*++>223333.3 g009745094+**+*..[0000<**++>2 232333.3 W0097705+++00[0000<+> 122222 Q00980006+*++..<**>122.22 H0077+*<*>11 f00971707++00<++>222 X008716062+++++..<*>222 F0077+*>77 b00985++00<*++*>2233333  Y00970805+++..<++>22 N0087+*00<**>222 19-195-H
19-195-G e00973853+++++..[0000<+*++>223333.3 g009848083***+*..[0000<**++>2 232333.3 Y0096805+++00[0000<+> 122222 R00980006+*++..<**>122.22 H0096**<*>22 h00981807++00<++>222 Z009618052+++++..<*>222 H0097**>77 d00988*+00<*++*>2233333  Z00960806+++..<++>22 Q0097+*00<**>222 19-195-G
19-195-F h00982773+++++..[0000<+*++>223333.3 j00A8460A3+**+*..[0000<**++>2 232333.3 b00A8707+++00[0000<+> 111111 V00A90008+*++..<**>122.22 I0088+*<*>22 j00A91708++00<++>222 c009717082+++++..<*>222 I0097+*>77 f%19A6++..<*++*>.....00  e00A80809+++..<++>22 R00A8+*00<**>222 19-195-F
19-195-E h00983783+++++..[0000<+*++>223333.3 k0098460B3+**.+..[0000<**++>2 332333.3 c0098809+++00[0000<+> 111111 V00A90009+*++..<**>122.22 G0068**<*>22 i00A81709++00<++>222 c008618082+++++..<*>222 H0077**>77 g00A96*+00<*++*>2233333  e00A80807+++..<++>22 T0098++00<**>222 19-195-E
19-195-D e00982573+++++..[0000<+*++>223333.3 i0099450A3+**++..[0000<**++>2 232333.3 Z0098708+++00[0000<+> 111111 V00A80009++++..<**>122.22 H0087+*<*>11 h00A81609++00<++>222 b009717062+++++..<*>222 H0078+*>77 i%0DA6++..<*++*>.....00  c00980806+++..<++>22 R0098+*00<**>222 19-195-D
19-195-C d00A83553+++++..[0000<+*++>223333.3 g00A8450A3+**.+..[0000<**++>2 232333.3 Z0098806+++00[0000<+> 11.111 T00B80006+*++..<**>122.22 H0067+*<*>22 e00B71606++00<++>222 Z009717052+++++..<*>222 H0086**>77 e00B95**00<*++*>2233333  b00A80705+++..<++>22 Q00A8+*00<**>222 19-195-C
19-195-B c00773563+++++..[0000<+*++>223333.3 g008845093+**++..[0000<**++>2 342334.4 X0078606+++00[0000<+> 111111 S00880006+*++..<**>122.22 F0067+*<*>22 f00871507++00<++>222 W005617042+++++..<*>222 F0057+*>77 d00885+*00<*++*>2233333  c00980707+++..<++>22 Q0078+*00<**>222 19-195-B
19-195-A Z00872553+++++..[0000<+*++>223233.2 c008745083***++..[0000<**++>2 34C334.4 T0077605+++00[0000<+> 122222 P00880005+*++..<**>122.22 G0077**<*>11 a00881505++00<++>121 W007616052+++++..<*>222 F0066**>77 Y00775**00<*++*>2233333  W00870605+++..<++>22 N0077+*00<**>222 19-195-A
19-194-0 f00762552*****00[  <  >66878  7 i007743083*****00[  <  >8A9A8AABA A Z0076505***00[  < >BBCCCC C U00870006****..< >CDEEF E H0066**< >2 2 h00861505**00< >S . Z005515041*****..< >S S H0056**>9 9 e%8772**00<  >***** ** c00770605***..< >S S P0077**%0< >2 2 19-194-0
19-194-X c00762664+++++..[0000<+*++>2h.3.3.3 f007745084+**.+..[0000<**++>2 g42D34.4 W0077705+++00[0000<+> 122222 R00980005+*.+..<**>12...2 E0066+*<*>22 e00861606++00<++>222 V006517052+++++..<*>222 E0067+*>99 b00985++00<*++*>2h...33  Z00870705+++..<++>22 N0077+*00<**>222 19-194-X
19-194-W f00882864+++++..[0000<+*++>223333.3 g008847084***+*..[0000<**++>2 332333.3 X0087806+++00[0000<+> C22222 R00980007+*++..<**>122222 G0067**<*>22 h00981807++00<++>222 Z007717062++.++..<*>222 F0067**>77 f%0988*+..<*|+*>.....00  a00870806+++..<++>22 O0078+*-1<**>222 19-194-W
19-194-V i00882784+++++..[0000<+*++>223333.3 l0088480A4+**+*..[0000<**++>2 332333.3 a0087707+++00[0000<+> 111111 W00A80009+*++..<**>122.22 I0087+*<*>22 k00981809++00<++>222 b008717072+++++..<*>222 H0087+*>77 k%0BA9++..<*|+*>.....00  d00880808+++..<++>22 Q0088+*00<**>222 19-194-V
19-194-U l00982994+++++..[0000<+*++>223333.3 o0098490C5**+.+..[000.<**++>2 232223.3 d0098909+++00[0000<+> 1D1211 W00A90009++++..<**>122.22 H0088**<*>22 k00A81809++00<++>222 c009717082+++++..<*>222 H0077**>77 j00A99*+00<*++*>4455555  f00A90809+++..<++>22 S0098+*00<**>222 19-194-U
19-194-T i00972683+++++..[0000<+*++>223333.3 m0098460B5+**++..[000.<**++>2 232223.3 c0098708+++00[0000<+> 111111 W00B80017++++..<**>122.22 I0097+*<*>22 i00B71709++00<++>222 b009617072+++++..<*>222 H0097+*>77 i00B86++00<*++*>2233333  d00B80707+++..<++>22 S0097+*00<**>222 19-194-T
19-194-S f00A82572+++++..[0000<+*++>223333.3 l00A8440B4**++*..[000.<**++>2 232X24.4 a00A7607+++00[0000<+> 111111 X00C80018++++..<**>122.22 J0096**<*>22 i00B81608++00<++>222 b00A616062+++++..<*>222 J0097**>77 i00B85*+00<*++*>2233333  d00C80607+++..<++>22 S00B8**00<**>222 19-194-S
19-194-R f00C82582+++++..[0000<+*++>223333.3 k00B8440C3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 a00B8607+++00[0000<+> 111111 X00B80008++++..<**>122.22 J00A7+*<*>22 h00C81608++00<++>222 b00A616061+++++..<*>222 J00B7+*>77 g00B85++00<*++*>2233333  d00B80608+++..<++>22 R00B8+*00<**>222 19-194-R
19-194-Q e00C62582+++++..[0000<+*++>223333.3 k00B7440B3***+*..[00.0<**++>2 332333.3 a00C6608+++00[0000<+> 111111 W00C80009++++..<**>122.22 J00A7**<*>22 g00C71508++00<++>222 b00A616081+++++..<*>222 I0096**>77 f00C75*+00<*++*>2233333  e00C70608+++..<++>22 Q00C7**00<**>222 19-194-Q
19-194-P g00B72682+++++..[0000<+*++>223333.3 k00B7460C3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 b00B7708+++00[0000<+> 111111 W00C80009++++..<**>122.22 J00A7+*<*>22 h00B81608++00<++>222 a00A616081+++++..<*>222 J00A6+*>77 h%0D98++..<*++*>.....00  c00B70707+++..<++>22 Q00B7+*00<**>222 19-194-P


Zpět
Poslední změna 16.VII.2019 16:33 Webmaster