Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *        VVBB GBBCaa         VVVB GBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa      V GCaa     Gaa      VB GBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *    GOPE   EEKK OKEZlr    GOP6   EEEK OEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr  POL1  E OZlr  PRUH Olr  TUBO  EK OKEZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *        SSGG PGVElc         SSSG PVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc      S PElc     Plc      SG PGVElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrNGMM ABCD 23ei ci2PDh aOOgrseNGMM ABCD 32bm c2323i33Dh aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cDh aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrNGMM O cPDh aOOgrNG cDh aOOgrNGMM Oe ce2PDh aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPDh
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2017-09-25 09:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17-268-I J0098**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> .2122222 T0098404+*+00[0000<+> 222222 a00B82505++++00<**>233333 I0079**<*>22 Y00B91504++00<++>222 .........<+>... .......>.. L00B8**00<**>12.22  X00B91405+++00<++>22 N00CA**00<**>222 17-268-I
17-268-H J0097+*00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> .2122222 T0087404+*+00[0000<+> 222222 X00871302++*+00<**>233333 J0089+*<*>22 X00A91403+*00<++>222 .........<|>... .......>.. K00A8**00<**>12.22  V00A91403+**00<++>22 M00BA+*00<**>222 17-268-H
17-268-G H0088**00[0000<****>11111 J008702**00[0000<+*++> ..122.22 N0088202**+00[0000<+> 222222 V00982312++++00<**>2..3.3 H0078**<*>22 U00A91302+*00<++>222 I0087**..<*>222 .......>.. I0098**00<**>12.22  R00991202+*+00<++>22 K0099**00<**>MMM 17-268-G
17-268-F G0085+*00[0000<****>11111 J009602**00[0000<**++> .2122222 M0096202+*+00[0000<+> 222222 T00971202+*++00<**>233333 G0067+*<*>22 S00A71202+*00<++>222 G0085+*..<*>222 .......>.. J0098**00<**>12.22  Q00A80202+*+00<++>22 J0098+*00<**>RRR 17-268-F
17-268-E F0076**00[0000<****>11111 K007602**00[0000<**++> 22122222 N0076202+*+00[0000<+> 222222 U00982303++++00<**>233333 H0078**<*>22 S00981303+*00<++>222 F0066**..<*>222 .......>.. J0097**00<**>12222  R00971403+*+00<++>22 I0098**%8<**>lll 17-268-E
17-268-D G0096+*00[0000<****>11111 L009703**00[0000<+*++> .2122222 P0097403+*+00[0000<+> 222222 U00971503++++00<**>233333 G0086+*<*>22 T00971503++00<++>222 G0095+*..<*>222 .......>.. I0097**00<**>12.22  R00961503+++00<++>22 I0097+*-4<**>*** 17-268-D
17-268-C H0096**00[0000<****>11.11 M009704**00[0000<+*++> .2122222 Q0097403+++00[0000<+> 222222 W00A71703++++00<**>2.3333 H0076**<*>22 U00A71502++00<++>222 H0096**..<*>222 .......>.. J0097**00<**>12.22  T00970502+++00<++>22 J0097**00<**>*** 17-268-C
17-268-B H0076+*00[0000<****>12122 M009703**00[0000<**++> 22122222 R0097503+++00[0000<+> 222222 X00B81703++++00<**>233333 F0056+*<*>22 W00B80502++00<++>222 G0076+*..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  V00A70602+++00<++>22 K00A8+*00<**>*** 17-268-B
17-268-A H0096**00[0000<****>11111 L009604**00[0000<**++> .2122222 R0096503+++00[0000<+> 222222 Y00A81604++++00<**>2.3333 F0067**<*>22 W00A71503++00<++>222 H0076**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12.22  U00981603+++00<++>22 J00A7**00<**>*** 17-268-A
17-267-0 H0075**00[  <  >23. 3 M007502**00[  <  >67868787 7 R0075202***00[  < >9999A9 9 Y00871303****-T< >BCDCE C H0066**< >3 3 X00971302**00< >E E G0065**..< >E E .......>. . K0086**00< >EFF FF V00860202***00< >F F K-*87**%0< >* * 17-267-0
17-267-X H0096+*00[0000<*+**>33333 M009703**00[0000<**++> .2122222 U00A7704+++00[0000<+> 222222 a00B82704++++00<**>233333 G0077+*<*>33 Y00B71503++00<++>222 H0096+*..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12.22  Y00B81603+++00<++>22 L00B8+*00<**>*** 17-267-X
17-267-W F0076**00[0000<****>11.11 K007603**00[0000<**++> .2122222 R0096403+++00[0000<+> 222222 X00B72504++++00<**>2.3333 G0077**<*>22 V00B71502++00<++>222 G0065**..<*>222 .......>.. J0097**00<**>12.22  T00B71503+*+00<++>22 J00A7**00<**>*** 17-267-W
17-267-V F0076+*00[0000<****>11111 K007603**00[0000<**++> 22122222 P0086502+*+00[0000<+> 222222 V00982503++++00<**>233333 G0078+*<*>22 V00991503+*00<++>222 G0076+*..<*>222 .......>.. J0088**00<**>12222  U00981503+*+00<++>22 K0099+*00<+*>*** 17-267-V
17-267-U F0075**00[0000<****>11111 L008703**00[0000<**++> .2122222 P0087502+*+00[0000<+> 222222 W00A81503++++00<**>233333 F0067**<*>22 V00A81502+*00<++>222 F0076**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12.22  T00A61402+*+00<++>22 L00A9**00<**>*** 17-267-U
17-267-T G0067+*00[0000<****>11111 M008804**00[0000<**++> .2122222 P0088403+*+00[0000<+> 222222 U00881403++++00<**>233333 G0068+*<*>22 T00981402+*00<++>222 G0077+*..<*>222 .......>.. J0088**00<**>12.22  R00881402+++00<++>22 J0088+*00<+*>*** 17-267-T
17-267-S H0087**00[0000<****>11111 M008803**00[0000<**++> .2122222 Q0088503+*+00[0000<+> 111111 W00A81503++++00<**>233333 J0078+*<*>22 V00A81502+*00<++>222 I0087**..<*>222 .......>.. K0098**00<**>12.22  U00980502+*+00<++>22 K0098**00<**>*** 17-267-S
17-267-R I0078+*00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> .2122222 U0098503++*00[0000<+> 222222 a00A91704++++00<**>233333 I0078+*<*>22 Z00A91603++00<++>222 I0077+*..<*>222 .......>.. K00A9**00<**>12.22  X00A91603+++00<++>22 K00A9+*00<*+>*** 17-267-R
17-267-Q H0087**00[0000<****>11111 N009703**00[0000<**++> 22122222 T0097505+*+00[0000<+> 222222 b00B92615++++00<**>233333 I0088**<*>22 Z00B91604++00<++>222 I0077**..<*>222 .......>.. M00A9**00<**>12222  Y00981604+++00<++>22 L0098**00<**>*** 17-267-Q
17-267-P I0097+*00[0000<****>11111 N009703**00[0000<**++> .2122222 U0097605+++00[0000<+> 222222 b00B82715++++00<**>233333 J0097+*<*>22 a00B81604++00<++>222 J0096+*..<+>222 .......>.. M00B8**00<**>12.22  Y00A81704+++00<++>22 L00A9+*00<**>*** 17-267-P
17-267-O I0097**00[0000<****>11111 N00A703**00[0000<**++> 22122222 S00A7503*++00[0000<+> 222222 a00A82514++++00<**>233333 I0096**<*>22 W00A71502++00<++>222 J0096**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  W00A70503+++00<++>22 K00A8**00<**>*** 17-267-O
17-267-N H0095+*00[0000<****>11111 M009503**00[0000<**++> .2122222 S00A6504+*+00[0000<+> 222222 Y00B72504++++00<**>233333 I0087+*<*>22 X00B71504++00<++>222 H0095+*..<*>222 .......>.. K00B7**00<**>12.22  W00B71504+++00<++>22 K00B8+*00<**>*** 17-267-N
17-267-M I00A7**00[0000<****>11111 M00A604**00[0000<**++> .2122222 U00A7505+++00[0000<+> 222222 Y00B72604++++%6<**>233333 I0097**<*>22 a00B71604++00<++>222 J0097**..<*>222 .......>.. K00B7**00<**>12.22  X00B71604+++00<++>22 L00B8**00<**>*** 17-267-M
17-267-L J0088+*00[0000<****>11111 N00A704**00[0000<**++> 22122222 V00A8505+++00[0000<+> 222222 Z00A82605++++..<**>233333 I0078+*<*>22 b00A91705++00<++>222 J0097+*..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  Z00A81705+++00<++>22 M00B9+*00<**>*** 17-267-L
17-267-K I0088**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> .2122222 V0098405+++00[0000<+> 222222 b00C82705++++00<**>233333 J0079**<*>22 d00B91805++00<++>222 I0068**..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12.22  a00B90705+++00<++>22 N00C9**00<**>*** 17-267-K
17-267-J I00A6+*00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> .2122222 U0098405+*+00[0000<+> 222222 a00B82604++++00<**>233333 J0088+*<*>22 b00B81504++00<++>222 J0088+*..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12.22  a00A91604+++00<++>22 .........<**>... 17-267-J
17-267-I I0087**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> 22122222 U0098405+*+00[0000<+> 122222 b00B82506++++00<**>233333 I0088**<*>22 a00B91505++00<++>222 I0077**..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12222  Z00C81505+++00<++>22 N00BA**00<**>*** 17-267-I
17-267-H H0086+*00[0000<*+**>11111 M008703**00[0000<**++> 2.122.22 T0087405+++00[0000<+> 222222 a00A92716++++00<**>2..3.3 I0087+*<*>22 Z00A91703++00<++>222 H0076+*..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  X00A80604+++00<++>22 L00B9+*00<**>*** 17-267-H
17-267-G G0087**00[0000<****>11111 K008704**00[0000<**++> .2122222 O0087403+*+00[0000<+> 111111 Y00982613++++00<**>233333 H0078**<*>22 U00B81303+*00<++>222 G0086**..<*>222 .......>.. I0098**00<**>12.22  T00981303+*+00<++>22 J0088**00<+*>*** 17-267-G
17-267-F G-185+*00[0000<****>11.11 K008502**00[0000<**++> .2122222 N0095203+*+00[0000<+> 222222 V00972313++++00<**>2..3.3 F0056+*<*>22 S00A71303++00<++>222 G0066+*..<*>222 .......>.. I0096**00<**>12.22  Q00961202+*+00<++>22 J0097+*00<**>*** 17-267-F
17-267-E E0075**00[0000<****>11111 I007502**00[0000<**++> .2122222 M0075203+**00[0000<+> 111111 S00972303++++00<**>233333 F0076**<*>22 Q00971303+*00<++>222 F0065**..<*>222 .......>.. I0097**00<**>12.22  P00961302+*+00<++>22 H0097**00<**>*** 17-267-E
17-267-D G0096+*00[0000<****>11111 L009604**00[0000<**++> 22122222 P0097403++*00[0000<+> 222222 T00971403++++00<**>233333 G0085+*<*>22 S00961202++00<++>222 G0095+*..<*>222 .......>.. I0097**00<**>12222  P00961402+++00<++>22 H0097+*00<*+>*** 17-267-D
17-267-C H0086**00[0000<****>11111 L009603**00[0000<**++> ..122.22 Q0096304+*+00[0000<+> 111111 V00971504++++00<**>2..3.3 G0087**<*>22 V00A71503++00<++>222 H0095**..<*>222 .......>.. J0097**00<**>12.22  T00970404+++00<++>22 J00A7**00<**>*** 17-267-C
17-267-B G0087+*00[0000<****>11111 M009703**00[0000<**++> .2122222 Q0097303+*+00[0000<+> 222222 Y00B82504++++00<**>233333 F0057+*<*>22 X00B71504++00<++>222 G0077+*..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12.22  V00B71504+++00<++>22 K00A8+*00<*+>*** 17-267-B
17-267-A H0096**00[0000<****>11111 L009603**00[0000<**++> 22122222 Q0096303+*+00[0000<+> 222222 X00A81504++++00<**>233333 G0077**<*>22 X00A81704++00<++>222 H0086**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  V00970704++*00<++>22 J00A7**00<**>*** 17-267-A
17-266-0 H0075**00[  <  >23. 3 M007503**00[  <  >6.868787 7 S0085302***00[  < >8999A9 9 Y00871402****-P< >BCDCE C H0065**< >3 3 X00961402**00< >E E G0064**..< >E E .......>. . K0086**00< >EFF FF V00850402***00< >F F K0086**%0< >* * 17-266-0
17-266-X H0097+*00[0000<****>33333 M009703**00[0000<**++> 22122222 R00A7304+*+00[0000<+> 222222 Y00B81504++++00<**>2.3333 H0077+*<*>33 Y00B81503++00<++>222 I0097+*..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12.22  W00B81503+*+00<++>22 M00B8+*00<**>*** 17-266-X
17-266-W H0078**00[0000<****>11111 L007703**00[0000<+*++> 22122222 P0098302**+00[0000<+> 222222 W00982503++++00<**>233333 I0078**<*>22 V00B91402+*00<++>222 I0077**..<*>222 .......>.. K0098**00<**>12222  V00A91502+*+00<++>22 L00A9**00<+*>*** 17-266-W
17-266-V G0086+*00[0000<****>11111 L008703**00[0000<**++> .2122222 O0087402+**00[0000<+> 222222 V00981502++++00<**>233333 G0077+*<*>22 U00981502+*00<++>222 G0076+*..<*>222 .......>.. J0087**00<**>12.22  T00971502+*+00<++>22 K0098+*00<+*>*** 17-266-V
17-266-U F0076**00[0000<****>11.11 L008704**00[0000<**++> .2122222 O0086402**+00[0000<+> 222222 W00A81404++++00<**>2.3333 F0067**<*>22 U00A81402+*00<++>222 F0076**..<*>222 .......>.. K00A7**00<**>12.22  S00A71402+*+00<++>22 L00A8**00<**>*** 17-266-U
17-266-T G0077+*00[0000<****>11111 M008804**00[0000<**++> 22122222 Q0088503+*+00[0000<+> 222222 W00882504++++00<**>233333 G0067+*<*>22 W00981503++00<++>222 G0076+*..<*>222 .......>.. J0088**00<**>12222  T00871402+++00<++>22 I0088+*00<*+>*** 17-266-T
17-266-S H0087**00[0000<****>11111 M008803**00[0000<**++> 22122222 R0088503+*+00[0000<+> 222222 X00A82603++++00<**>233333 I0078**<*>22 W00A91602++00<++>222 I0087**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  V00980502+++00<++>22 K0098**00<**>*** 17-266-S
17-266-R H0077+*00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> .2122222 S0098503+*+00[0000<+> 222222 Y00A82604++++00<**>233333 H0077+*<*>22 X00981503++00<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. K00A9**00<**>12.22  V00A80503+++00<++>22 K00A8+*00<**>*** 17-266-R
17-266-Q G0086**00[0000<****>11111 N009703**00[0000<**++> .2122222 T0096604+++00[0000<+> 222222 a00A82614++++00<**>233333 I0088**<*>22 Z00A81603++00<++>222 I0086**..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12.22  X00A71703+++00<++>22 L0098**00<**>*** 17-266-Q
17-266-P I00A6+*00[0000<****>11111 N009603**00[0000<**++> .2122222 S0096404+*+00[0000<+> 122222 Z00B82614++++00<**>233333 I0097+*<*>22 Y00B81603++00<++>222 I0096+*..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12.22  W00A81603+++00<++>22 L00B8+*00<**>*** 17-266-P
17-266-O I00A7**00[0000<****>11111 M00A704**00[0000<+*++> 22122222 R00A8402**+00[0000<+> 222222 Y00A72514++++00<**>233333 I0097**<*>22 V00A81502++00<++>222 J0096**..<+>222 .......>.. J00A7**00<**>12222  U00A81502+++00<++>22 K00A8**00<**>*** 17-266-O
17-266-N H0096+*00[0000<****>11111 M009603**00[0000<**++> 22122222 S00A7403+*+00[0000<+> 222222 Z00B72604++++00<**>233333 H0087+*<*>22 W00B81503++00<++>222 I0096+*..<*>222 .......>.. K00B7**00<**>12222  W00B81503+++00<++>22 L00B8+*00<**>*** 17-266-N
17-266-M J00A7**00[0000<****>11111 M00A604**00[0000<**++> .2122222 R00A7404+*+00[0000<+> 222222 X00B82504++++00<**>233333 J0097**<*>22 W00B81403++00<++>222 I0097**..<*>222 .......>.. K00B7**00<**>12.22  U00A71403+*+00<++>22 M00B9**00<*+>*** 17-266-M
17-266-L I0088+*00[0000<****>11111 N00A803**00[0000<**++> 22122222 U00A9404+++00[0000<+> 222222 Z00A82505++++00<**>233333 I0078+*<*>22 Y00A91504++00<++>222 J0097+*..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  X00A91404+++00<++>22 M00B9+*00<**>*** 17-266-L
17-266-K I0087**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> 22122222 W0098605+++00[0000<+> 222222 a00B82605++++%5<**>233333 I0078**<+>22 b00B91604++00<++>222 I0068**..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  Z00A91604+++00<++>22 N00B9**00<**>*** 17-266-K
17-266-J J00A7+*00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> 22122222 V0098605+++00[0000<+> 222222 b00B82605++++00<**>233333 I0087+*<*>22 b00B81605++00<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. L00B9**00<**>12222  Z00A81605+++00<++>22 M00B9+*00<**>*** 17-266-J
17-266-I I0087**00[0000<****>11111 M008704**00[0000<+*++> 22122222 W0087606+++00[0000<+> 222222 e00A82816++++00<**>233333 J0098**<*>22 c00B81805++00<++>222 H0077**..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  b00A81705+++00<++>22 L00B8**00<**>*** 17-266-I
17-266-H H0087+*00[0000<****>11.11 M008703**00[0000<**++> .2122222 U0087505+++00[0000<+> 222222 b00A92615++++00<**>2.3333 H0087+*<*>22 Z00A81603++00<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. K00A9**00<**>12.22  X00A81604+++00<++>22 K00B8+*00<**>*** 17-266-H
17-266-G F0085**00[0000<****>11111 K008604**00[0000<**++> .2122222 P0086404+++00[0000<+> 111111 X00972514++++00<**>233333 G0076**<*>22 V00A71503++00<++>222 G0085**..<*>222 .......>.. I0097**00<**>12.22  U00871503+++00<++>22 I0097**00<**>*** 17-266-G
17-266-F G0085+*00[0000<****>11.11 L009504**00[0000<**++> ..122.22 P0095404+*+00[0000<+> 222222 X00971504++++00<**>2..3.3 E0066+*<*>22 V00A61504++00<++>222 F0065+*..<*>222 .......>.. I0096**00<**>12.22  T00961504+++00<++>22 J0097+*00<**>*** 17-266-F
17-266-E E-275**00[0000<****>11.11 J007503**00[0000<+*++> 2.122.22 O0075304+*+00[0000<+> 111111 V00972604++++00<**>23.3.3 F0075**<*>22 T00961503++00<++>222 E0064**..<*>222 .......>.. H0097**00<**>12.22  R00951404+++00<++>22 H0096**00<**>*** 17-266-E
17-266-D G0096+*00[0000<****>11111 L009703**00[0000<+*++> 22122222 Q0097404+*+00[0000<+> 222222 W00972504++++00<**>233333 G0086+*<*>22 T00971503++00<++>222 G0095+*..<*>222 .......>.. I0097**00<**>12222  R00971404+++00<++>22 I0097+*00<*+>*** 17-266-D
17-266-C G0086**00[0000<****>11111 L009603**00[0000<**++> .2122222 T0096504+*+00[0000<+> 222222 X00A72604++++00<**>233333 G0086**<*>22 W00A81503++00<++>222 H0086**..<*>222 .......>.. J00A7**00<**>12.22  U00A71603+++00<++>22 J00A7**00<**>*** 17-266-C
17-266-B H0087+*00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> .2122222 T0098504++*00[0000<+> 222222 Z00B82604++++00<**>233333 G0058+*<*>22 Z00B81603++00<++>222 H0077+*..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12.22  W00B81504+++00<++>22 L00A8+*00<**>*** 17-266-B
17-266-A I0097**00[0000<****>11111 M009703**00[0000<**++> 22122222 U0097505+*+00[0000<+> 222222 Z00A91605++++00<**>233333 H0068**<*>22 Z00A91605++00<++>222 J0087**..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  X00980604+*+00<++>22 L00A9**00<**>*** 17-266-A
17-265-0 H0074**00[  <  >232 3 M007403**00[  <  >67868787 7 R0074302***00[  < >9999A9 9 Y00861402****00< >BCDCE C H0054**< >3 3 X00950302**00< >E E G-264**..< >E E .......>. . K0085**00< >EFF FF V00851302***00< >F F K-*86**%0< >* * 17-265-0
17-265-X I0098+*00[0000<****>33333 N00A703**00[0000<**++> .2122222 V00A9305+++00[0000<+> 222222 a00B82605++++00<**>233333 I0078+*<*>33 a00B91504++00<++>222 J0098+*..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12.22  Z00B91504+++00<++>22 M00B9+*00<*+>*** 17-265-X
17-265-W H0077**00[0000<****>11111 L008703**00[0000<**++> 22122222 P0097302**+00[0000<+> 222222 W00981502++++00<**>233333 H0078**<*>22 V00981401++00<++>222 H0076**..<*>222 .......>.. K0098**00<**>12222  V00A91503+*+00<++>22 L0099**00<+*>*** 17-265-W
17-265-V G0086+*00[0000<****>11111 L008604**00[0000<**++> 22122222 O0087402+*+00[0000<+> 222222 V00982502++++00<**>233333 G0078+*<*>22 T00981402+*00<++>222 G0076+*..<*>222 .......>.. J0088**00<**>12222  S00971403+*+00<++>22 J0098+*00<**>*** 17-265-V
17-265-U G0076**00[0000<****>11111 L008703**00[0000<**++> 22122222 O0087303**+00[0000<+> 222222 V00A72403++++00<**>233333 G0068**<*>22 U00A71403+*00<++>222 F0075**..<*>222 .......>.. K00A7**00<**>12222  S00A71403+*+00<++>22 L00A8**00<**>*** 17-265-U
17-265-T H0088+*00[0000<****>11111 M008803**00[0000<**++> .2122222 Q0087403+*+00[0000<+> 222222 W00872404++++00<**>233333 H0068+*<*>22 W00981503++00<++>222 H0077+*..<*>222 .......>.. J0088**00<**>12.22  U00871503+++00<++>22 I0088+*00<**>*** 17-265-T
17-265-S H0087**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> 22122222 R0087404+*+00[0000<+> 222222 Y00A82604++++00<**>233333 I0087**<*>22 Y00A81603++00<++>222 H0087**..<*>222 .......>.. K0098**00<**>12222  W00970503+++00<++>22 K00A8**00<**>*** 17-265-S
17-265-R H0077+*00[0000<****>11111 N009703**00[0000<+*++> .2122222 S0097403+++00[0000<+> 222222 a00A82514++++00<**>233333 I0088+*<*>22 W00981503++00<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. K00A9**00<**>12.22  V00A81503+++00<++>22 K00A8+*00<**>*** 17-265-R
17-265-Q H0097**00[0000<****>11111 M009703**00[0000<**++> 2.222.22 S0097404+*+00[0000<+> 222222 Y00A82614++++00<**>233333 I0097**<*>22 Y00A81703++00<++>222 I0087**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  X00981603+++00<++>22 K0097**00<**>*** 17-265-Q
17-265-P J0097+*00[0000<****>11111 M009703**00[0000<**++> .2122222 U00A8604++*00[0000<+> 222222 a00C82614++++00<**>233333 J00A7+*<*>22 Z00C81503++00<++>222 J0097+*..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12.22  X00A81603+++00<++>22 .........<**>... 17-265-P
17-265-O I00A7**00[0000<****>11111 L00A703**00[0000<**++> .2122222 Q00A8302**+00[0000<+> 222222 W00A72413++++00<**>233333 J0098**<*>22 V00A81402++00<++>222 J0097**..<+>222 .......>.. J00A7**00<**>12.22  U00A81402+++00<++>22 K00A8**00<**>222 17-265-O
17-265-N I0097+*00[0000<****>11111 M009603**00[0000<**++> 22122222 P00A7302+*+00[0000<+> 222222 X00B82403++++00<**>233333 J0098+*<*>22 W00B91502++00<++>222 I0096+*..<+>222 .......>.. L00B7**00<**>12222  U00B81402+++00<++>22 L00B9+*00<**>222 17-265-N
17-265-M I0097**00[0000<****>11.11 M00A603**00[0000<**++> ..122.22 R00A7403+*+00[0000<+> 222222 X00B82503++++00<**>2..3.3 J0097**<*>22 W00B91502+*00<++>222 J0097**..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12.22  U00B81502+*+00<++>22 M00B9**00<**>222 17-265-M
17-265-L J0097+*00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> 22122222 S00A8503+*+00[0000<+> 222222 X00A82603++++00<**>233333 I0077+*<*>22 X00A81603++00<++>222 I0096+*..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  V00A71603+++00<++>22 L00B8+*00<**>222 17-265-L
17-265-K H0087**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> .2122222 S0097404+*+00[0000<+> 222222 a00C82704++++00<**>233333 I0087**<*>22 Z00B81604++00<++>222 H0066**..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12.22  W00A71503+++00<++>22 M00B8**00<**>222 17-265-K
17-265-J I0097+*00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> .2122222 T0097404+++00[0000<+> 222222 a00B82504++++00<**>233333 I0088+*<*>22 Y00B81504++00<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. L00B9**00<**>12.22  W00A81404+++00<++>22 M00B9+*00<**>222 17-265-J
17-265-I I0097**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> 22122222 S0087306+++00[0000<.> 222222 a00A82516++++00<**>233333 I0088**<*>22 Y00980405++00<++>222 H0077**..<*>222 .......>.. K00A8**00<*.>12222  W00A81406+++00<++>22 L00B8**00<**>222 17-265-I


Zpět
Poslední změna 25.IX.2017 09:33 Webmaster