Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *           VVBB GBBBBCCaa            VVVB GGBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa          V GCaa     Gaa      VVVB GBBBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *     GOPE    EEKK OEEKKZZlr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr    POL1    E OZlr  PRUH Olr   TUBO  EEEK OEEKKZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *           SSGG PVVGiEElc            SSSG PPVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc          S PElc     Plc      SSSG PVVGeElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrsecNGLWMM ABCD 32ei c23i3P3D3 aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33D3 aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cD3 aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrsejciNGLWYMM O cPD3 aOOgrNG cD3 aOOgreNGMM 23be c23e3PD3 aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPD3
 3min=1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2019-03-26 09:33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-085-I W0088453++*+..[0000<+*++>223233.2 j0088550A3*****..[00%.<**++>2 232223.3 U0098505+**00[0000<+> 111111 W00880604+**+00<**>122.22 G0067**<*>11 X00880604++00<++>122 T006625032++*++..<*>222 F0057**>77 M00783**00<*|+.>2333333  V00880604+**..<++>22 P0088**00<**>222 19-085-I
19-085-H W0087353++++..[0000<+*++>223233.2 i009845093+****..[00%0<**++>2 232333.3 V00A8505++*00[0000<+> 111111 U00A80603+**+00<**>122.22 G0077+*<*>11 W00A70604++00<++>122 V006615042+++++..<*>222 H0076+*>77 M00973**00<*|+.>2333333  U00970504++*..<++>22 P0097+*00<**>222 19-085-H
19-085-G Y0088363++*+..[0000<+*++>223233.2 j008857094*****..[0000<**++>2 232333.3 Y0098705++*00[0000<+> 333333 W00980703++*+00<**>122.22 H0067**<*>11 Y00A80704++00<++>122 V007615042++*++..<*>222 G0076**>77 O00984**00<*|+.>2333333  X00980604++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-085-G
19-085-F a0088383++*+..[%000<+*++>223233.2 l008859094+****..[000.<**++>2 232223.3 Z0098905++*00[0000<+> 343443 X00880803++*+00<**>122.22 I0098+*<*>11 Y00980804++00<++>122 Z008717042++*++..<*>222 H0088+*>77 M00883**00<*|+.>2333333  Y00880804++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-085-F
19-085-E c0098474++*+..[0000<+*++>223333.3 p0098580C4+****..[0000<**++>2 332333.3 b00A8707++*00[0000<+> 333333 b00A90905++*+00<**>122.22 I0088**<*>11 b00B80806++00<++>122 a008717042++*++..<*>222 I0077**>77 O00A93**00<*|+.>2333333  a00A80704++*..<++>22 S00A8+*00<**>222 19-085-E
19-085-D e00A7395++*+..[0000<+*++>223333.3 s00A8591C4++***..[000.<**++>2 232333.3 d00B8907++*00[0000<+> 333333 b00A80815++*+00<**>122.22 I0087+*<*>11 c00A80906++00<++>122 c008718053++*++..<*>222 I0087+*>77 P00A93**00<*|+.>2333333  d00A80806++*..<++>22 U00A8++00<**>222 19-085-D
19-085-C a0097353++++..[0000<+*++>223233.2 q00A8571C3****+..[0000<**++>2 332333.3 b00B8706++*00[0000<+> 333333 b00B80714++++00<**>172.22 J0097**<*>11 b00B80804++00<++>122 Y009715033+++++..<*>222 I0097**>77 P00A83**00<*|+.>2333333  Z00B80704++*..<++>22 S0098**00<**>222 19-085-C
19-085-B Y00B8353++++..[0000<+*++>27.2.3.2 m00B8560B2+****..[0000<**++>2 732333.3 Y00B8605+++00[0000<+> 333333 Y00B80603++++00<**>182.22 J00B7+*<*>11 Z00B80704++00<++>122 W00B615032+++++..<*>222 J00A7+*>77 P00B83**00<*|+.>28.3.33  Z00B80604+++..<++>22 R00B8++00<**>222 19-085-B
19-085-A a00B8353++++..[0000<+*++>223233.2 n00B8560D2****+..[0000<**++>2 232333.3 Z00C8605++*00[0000<+> 333333 Z00B80704++*+00<**>122.22 J00A7**<*>11 Z00B80604++00<++>122 V00A515031+++++..<*>222 J00A5**>77 P00B83**00<*|+.>2333333  Z00B80603+++..<++>22 R00B8+*00<**>222 19-085-A
19-084-0 Y0077352****00[  <  >66778  7 l007745082*****00[  <  >8.9A8A9B9 9 Y0077602***00[  < >BBBBCB B X00870602****..< >CDEDF D I0076**< >2 2 Z-*880602**00< >F j W006515021*****..< >F F H0065**>9 9 O00773**00<  >FGHHI HI Y00870602***..< >I I Q0076**%0< >2 2 19-084-0
19-084-X X00B7353++++..[0000<+*++>27.3.3.3 k00B7560B2+****..[7000<**++>2 7.233..4 X00B7604++*00[0000<+> 122222 W00C80603++*+00<**>12...2 J00A8+*<*>22 W00B80603++00<++>122 W00A715031++*++..<*>222 J00A5+*>99 O00B73**00<*|+.>28.3.33  X00B70603++*..<++>22 P00B7+*-1<**>222 19-084-X
19-084-W a00B7363++*+..[0000<+*++>223233.2 l00B8570B2****+..[0000<**++>2 342334.4 X00B8604++*00[0000<+> 333333 Z00C70703++*+00<**>122.22 I0097**<*>11 Y00B70703++00<++>122 W00B715031++*++..<*>222 J00B7**>77 P00B83**00<**+.>2333333  X00B70603++*..<++>22 Q00B7**00<**>222 19-084-W
19-084-V b00B8283++*+..[0000<+*++>223333.3 o00B8480B2+***+..[000.<**++>2 232223.3 Z00B8804++*00[0000<+> 333333 Z00C80803++*+00<**>122.22 J0097+*<*>11 Z00B80803++00<++>122 Y009817031++*++..<*>222 I0077+*>77 P00B83**00<*|+.>2333333  a00B70803++*..<++>22 R00A8+*00<**>222 19-084-V
19-084-U a00A9364++*+..[0000<+*++>27.2.3.2 n00A9570C2+***+..[0000<**++>2 7.233..3 Y00A9605++*00[0000<+> 333333 a00C90704++*+00<**>18...2 I0088**<*>11 .............<++>... W009716041++*++..<*>222 J0088**>77 P00A93**00<*|+.>28.3.33  Y00B90604++*..<++>22 Q0099+*00<**>222 19-084-U
19-084-T Z0088373++*+..[0000<+*++>223233.2 n0098581C2+***+..[0000<**++>2 332333.3 Y0098705++*00[0000<+> 333333 Z00A80814++*+00<**>122.22 H0088+*<*>11 Z00A80803++00<++>122 W008716041++*++..<*>222 H0078+*>77 O00A93**00<*|+.>2333333  Z00980704++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-084-T
19-084-S Y0088361++*+..[0000<+*++>223233.2 m0089571A3+***+..[0000<**++>2 332333.3 Y0089802++*00[0000<+> 333333 Y00980713++*+00<**>122.22 H0078**<*>11 Y00990801++00<++>122 T007716011++*++..<*>222 G0078**>77 O00954**00<*|+.>2333333  X00980802++*..<++>22 Q0078+*00<**>222 19-084-S
19-084-R T0078361++++..[0000<+*++>223233.2 h007856194+***+..[0000<**++>2 332333.3 S0078702++*00[0000<+> 333333 S00880613+*++00<**>122.22 G0078+*<*>11 V00980702++00<++>122 R007526022+++++..<*>222 F0076+*>77 L00883**00<**+.>2333333  U00880702++*..<++>22 N0078+*00<**>222 19-084-R
19-084-Q V0077362++*+..[0000<+*++>223233.2 j007756094+****..[0000<**++>2 332333.3 V0077703++*00[0000<+> 333333 W00980604++*+00<**>122.22 H0077**<*>11 X00980702++00<++>122 R007515022++*++..<*>222 F0066**>88 M00884**00<*|+.>2333333  W00970703++*..<++>22 N0077+*00<**>222 19-084-Q
19-084-P W0087362++++..[0000<+*++>223233.2 j009857094+****..[0000<**++>2 332333.3 V0097704++*00[0000<+> 333333 V00980804++*+00<**>122.22 H0086+*<*>11 X00980703++00<++>122 U008616022+++++..<*>222 F0076+*>RR N00973**00<**+.>2333333  V00970703++*..<++>22 M0086+*00<**>222 19-084-P
19-084-O X0097373++*+..[0000<+*++>223233.2 k009858093*****..[0000<**++>2 332333.3 V0098704++*00[0000<+> 333333 V00970804++*+00<*.>122.22 I0086**<*>11 W00980803++00<++>122 V009616032++*++..<*>222 H0077**>ll M00983**00<*|+.>2333333  U00970703++*..<++>22 N0097+*00<**>222 19-084-O
19-084-N b0097383++*+..[0000<+*++>27.2.3.2 m0098590B3+****..[0000<**++>2 7.233..3 X0097804++*00[0000<+> 333333 X00A80804++*+00<**>18...2 I0098+*<*>11 Y00A80803++00<++>QQQ Y009717032++*++..<*>222 I0098+*>** N00983**00<*|+.>28.3.33  X00A80803++*..<++>22 P0097+*00<**>222 19-084-N
19-084-M c0098373++*+..[0000<+*++>223233.2 p0099580D3*****..[0000<**++>2 332333.3 a0099704++*00[0000<+> 333333 Z00A90804++*+00<**>122.22 I0068**<*>11 b00A90803++00<++>222 Z009817032++*++..<*>222 I0077**>77 P00A93**00<*|+.>2333333  Z00A90704+++..<++>22 Q0099+*00<**>222 19-084-M
19-084-L b0097484++++..[0000<+*++>223233.2 o00A8590C3+****..[0000<**++>2 332333.3 a0098806++*00[0000<+> 333333 a00A90905++*+00<**>122.22 I0068+*<*>11 c00A90805++00<++>LMM a009818042++*++..<*>222 H0077+*>77 O00A93**00<*|+.>2333333  b00980705++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-084-L
19-084-K a0097462++*+..[0000<+*++>223233.2 o0098590C3****+..[0.0.<**++>2 232223.3 a0098805++*00[0000<+> 333333 a00B80903++*+00<**>122.22 H0087**<*>11 d00B80904++00<++>122 X009715022+++++..<*>222 H0087**>77 P00A84**00<*|+.>2333333  a00980803++*..<++>22 S00A8+*00<**>222 19-084-K
19-084-J W0088462++++..[0000<+*++>223233.2 l0088560B3+****..[0000<**++>2 332333.3 V0088704++*00[0000<+> 333333 V00A80712++*+00<**>122.22 G0067+*<*>11 Z00A80803++00<++>122 V008716032+++++..<*>222 G0077+*>77 O00A83**00<*|+.>2333333  X00980703++*..<++>22 Q0088+*00<**>222 19-084-J
19-084-I W0088363++++..[0000<+*++>223233.2 h008856093*****..[000%<**++>2 232223.3 V0098605+**00[0000<+> 122222 V00890603+**+00<**>122.22 H0077**<*>11 X00890604++00<++>1.2 U006716032+++++..<*>222 F0066**>77 M00783**00<*|+.>2333333  W00890704++*..<++>22 O0088**00<**>222 19-084-I
19-084-H V0087353++++..[0000<+*++>223233.2 h009857083+****..[0000<**++>2 232333.3 W00A7705++*00[0000<+> 333333 T00A70703++*+00<**>122..2 H0077+*<*>11 W00A70604++00<++>122 U006615042+++++..<*>222 G0077+*>77 M00984**00<*|+.>2333333  V00970704+++..<++>22 P0097+*00<**>222 19-084-H
19-084-G W0088363++*+..[0000<+*++>223233.2 h008857084*****..[0000<**++>2 232333.3 X0098705++*00[0000<+> 122222 U00980703++*+00<**>122..2 I0088**<*>11 Y00980804++00<++>122 V007616042++*++..<*>222 G0077**>77 N00983**00<*|+.>2333333  X00970704++*..<++>22 Q0097+*00<**>222 19-084-G
19-084-F Y0088373++*+..[0000<+*++>223233.2 k008858094+****..[00%0<**++>2 232333.3 Y0098705++*00[0000<+> 333333 W00880703++*+00<**>122.22 I0097+*<*>11 Z00980804++00<++>122 W008616042++*++..<*>222 I0088+*>77 N00883**00<*|+.>2333333  Y00880804++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-084-F
19-084-E a0098364++*+..[0000<+*++>223233.2 o0099580C4*****..[0000<**++>2 332333.3 b00A8707++*00[0000<+> 333333 Y00A80705++*+00<**>122.22 I0088**<*>11 a00B80805++00<++>122 Z008716042++*++..<*>222 H0077**>77 O00A83**00<*|+.>2333333  a00A70706++*..<++>22 R00A8+*00<**>222 19-084-E
19-084-D c00A7375++++..[0000<+*++>223333.3 o00A7571B4+****..[0000<**++>2 332333.3 b00B7707+++00[0000<+> 333333 Z00A80715++*+00<**>122.22 J0088+*<*>11 c00A80806++00<++>122 c008816053+++++..<*>222 H0087+*>77 P00A94**00<*|+.>2333333  c00A80806++*..<++>22 T00B8+*00<**>222 19-084-D
19-084-C b0098364++*+..[0000<+*++>223333.3 p00A9570B3****+..[0000<**++>2 332333.3 c00A9708++*00[0000<+> 333333 b00B90616++*+00<**>122.22 J0097**<*>11 d00B90705++00<++>222 a009615053+++++..<*>222 I0098**>77 P00B93**00<*|+.>2333333  c00B80805++*..<++>22 T00A8+*00<**>222 19-084-C
19-084-B Z00B8354++++..[0000<+*++>223233.2 m00B8550B2+****..[0000<**++>2 732333.3 Z00B8606++*00[0000<+> 122222 Z00B80604++*+00<**>122.22 K00B8+*<*>11 b00B80704++00<++>LMM X00B615042+++++..<*>222 J00B6+*>77 P00B84**00<*|+.>2733333  a00B80605++*..<++>22 R00B8+*00<**>222 19-084-B
19-084-A Z00C7354++++..[0000<+*++>223233.2 l00C8550B2*****..[0000<**++>2 232333.3 Y00C8605+++00[0000<+> 333333 Z00C80605++++00<**>122.22 K00B7**<*>11 a00B80704++00<++>122 W00A715031+++++..<*>222 J00A6**>77 P00B83**00<*|+.>2333333  Z00C80604++*..<++>22 Q00B7**00<**>222 19-084-A
19-083-0 Y0077351****00[  <  >66778  7 m007755082*****00[  <  >8.9A8A9B9 9 X0077502***00[  < >BBCBCB B Y00870502****00< >EEFFG F I0077**< >2 2 Y00880502**00< >G G W006514021*****..< >H H H0055**>9 9 O00773**00<  >HHJIJ IJ X00870502***..< >J J Q0077**%0< >2 2 19-083-0
19-083-X a00B7364++*+..[0000<+*++>27.3.3.3 m00B7570B2+****..[000.<**++>2 7.222..3 Z00B7705++*00[0000<+> 343443 Z00C80804++*+00<**>12...2 K00A7+*<*>22 a00B70904++00<++>122 X00A615041++*++..<*>222 J00A7+*>99 O00B74**00<*|+.>28.3.33  Y00B70804++*..<++>22 Q00B7+*00<**>222 19-083-X
19-083-W b00B8374++*+..[0000<+*++>223333.3 m00B8580B2+***+..[0000<**++>2 332333.3 b00B8905++*00[0000<+> C43443 a00C80804++*+00<**>122.22 J00A7**<*>11 b00B80904++00<++>122 Y00B618041++*++..<*>222 J00B7**>77 P00B83**00<*|+.>2333333  Z00B80804++*..<++>22 S00B7+*00<**>222 19-083-W
19-083-V b00A8373++++..[0000<+*++>223333.3 q00B8580D2+***+..[0000<**++>2 342D34.4 a00B8805++*00[0000<+> C43443 b00C80904++*+00<**>122.22 J0097+*<*>11 c00B80A03++00<++>122 Z009717041++*++..<*>222 I0078+*>77 P00A83**00<*|+.>2333333  a00C80803++*..<++>22 U00A8++00<**>222 19-083-V
19-083-U b00A8373++*+..[0000<+*++>223233.3 p00A9580D2+***+..[0000<**++>2 332333.3 Z00A9805++*00[0000<+> 333333 a00C90804++*+00<**>122.22 I0088**<*>11 a00B90703++00<++>122 Y009817041++*++..<*>222 I0087**>77 P00A93**00<*|+.>2333333  Z00B90604++*..<++>22 S0098+*00<**>222 19-083-U
19-083-T Z0088373++*+..[0000<+*++>223233.2 o0098571D2+***+..[0000<**++>2 332333.3 X0098705++*00[0000<+> 333333 Y00A90705++*+00<**>122.22 I0097+*<*>11 Y00A90703++00<++>122 V008616041++*++..<*>222 G0078+*>77 O00A84**00<*|+.>2333333  X00980603++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-083-T
19-083-S X0088372++*+..[0000<+*++>223233.2 m008857183+***+..[0000<**++>2 332333.3 W0088702++*00[0000<+> 333333 W00890712++*+00<**>122.22 I0087**<*>11 W00990701++00<++>122 R007615021+**++..<*>222 G0077**>77 O00983**00<*|+.>2333333  W00980702+**..<++>22 P0078+*00<**>222 19-083-S
19-083-R S0078351++*+..[0000<+*++>223233.2 h007855084+***+..[0000<**++>2 232333.3 R0078502+**00[00c0<+> 111111 T00880602++*+00<**>122.22 G0078+*<*>11 T00880601++00<++>222 Q007614022++*++..<*>222 F0077+*>77 L00883**00<*|+.>2333333  S00880502+**..<++>22 M0078+*00<**>222 19-083-R
19-083-Q R0077351+**+..[0000<+*++>27.2.3.2 g0088550A4+****..[0000<**++>2 7.233..3 R0087502+**00[0000<+> 111111 S00970503+**+00<**>18...2 G0076**<*>11 T00980502++00<++>MMM P007515022++*++..<*>222 E0065**>77 L00883**00<*|+.>28.3.33  R00980502+**..<++>22 L0087+*00<**>222 19-083-Q
19-083-P U0087352++*+..[0000<+*++>223233.2 i009755094+****..[0000<**++>2 332333.3 U0097603++*00[0000<+> 333333 U00980603++*+00<**>122.22 H0087+*<*>11 V00980602++00<++>fgg R008715032++*++..<*>222 F0076+*>77 N00973**00<*|+.>2333333  S00970602++*..<++>22 N0087+*-1<**>222 19-083-P
19-083-O V0097362++*+..[0000<+*++>223233.2 i009856093*****..[0000<**++>2 332333.3 U0098703++*00[0000<+> C43433 T00980603++*+00<**>122.22 I0097**<*>11 U00980702++00<++>122 T009616032++*++..<*>222 H0077**>77 N00984**00<*|+.>2333333  T00970702++*..<++>22 O0097+*00<**>222 19-083-O
19-083-N X0098372++*+..[0000<+*++>223233.2 k0098570A3+****..[0000<**++>2 332333.3 W0098803++*00[0000<+> 333333 W00A80703++*+00<**>122.22 I0098+*<*>11 X00A80802++00<++>122 W009717022++*++..<*>222 I0098+*>77 N00983**00<*|+.>2333333  V00A80802++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-083-N
19-083-M c0098383++*+..[0000<+*++>223333.3 p0098590C3*****..[000.<**++>2 232223.3 a0098904++*00[0000<+> 333333 Z00A80804++*+00<**>122.22 I0088**<*>11 a00A80803++00<++>122 Y009718032++*++..<*>222 H0077**>77 O00A93**00<*|+.>2333333  Z00A80803++*..<++>22 S0098+*00<**>222 19-083-M
19-083-L b0097384++*+..[0000<+*++>223233.2 p00A8580E3+****..[000.<**++>2 232223.3 Z0097805++*00[0000<+> 333333 a00A80805++*+00<**>122.22 J0088+*<*>11 b00A80704++00<++>122 Y009717042++*++..<*>222 H0078+*>77 O00A93**00<*|+.>2333333  Z00970804++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-083-L
19-083-K b0098382++*+..[0000<+*++>223233.2 o0099580C3*****..[00%0<**++>2 332333.3 Y0098806++*00[0000<+> 333333 a00B90705++*+00<**>122.22 I0087**<*>11 b00B90704++00<++>122 W009716022++*++..<*>222 H0087**>77 P00A93**00<*|+.>2333333  Y00980703++*..<++>22 R00A8+*00<**>222 19-083-K
19-083-J Z0088463++++..[0000<+*++>223233.2 n0088571B3+**+*..[0000<**++>2 332333.3 W0086605++*00[0000<+> 333333 Y00A80814++++00<**>122.22 H0077+*<*>11 Z00A80704++00<++>122 W008716032+++++..<*>222 G0077+*>77 O00984**00<*|+.>2333333  Y00990604+++..<++>22 O0088+*00<**>222 19-083-J
19-083-I W0077362++++..[0000<+*++>223233.2 h008756093*****..[0000<**++>2 232333.3 U0097605++*00[0000<+> 111111 V00880704++*+00<**>122.22 H0077**<*>11 X00980703++00<++>122 T006616032+++++..<*>222 F0055**>77 M00783**00<*|+.>2333333  V00870603++*..<++>22 N0087**-1<**>222 19-083-I
19-083-H W0087362++*+..[0000<+*++>223233.2 i009756093+****..[0000<**++>2 232333.3 V00A7604++*00[0000<+> 333333 V00A70702++*+00<**>122.22 I0077+*<*>11 V00A80703++00<++>122 U006516032++*++..<*>222 G0077+*>77 M00974**00<*|+.>2333333  V00970603++*..<++>22 O0097+*00<**>222 19-083-H
19-083-G Y0088372++*+..[0000<+*++>223233.2 k008858094*****..[700%<**++>2 232323.3 X0098704++*00[0000<+> 333333 V00980803++*+00<**>122.22 H0087**<*>11 X00980704++00<++>122 W007617032++*++..<*>222 G0076**>77 N00983**00<*|+.>2333333  W00970704++*..<++>22 P0098+*00<**>222 19-083-G
19-083-F X0087363++*+..[0000<+*++>223233.2 m0088570A4+****..[0000<**++>2 232333.3 X0098705++*00[0000<+> 333333 W00880803++*+00<**>122.22 I0098+*<*>11 W00970704++00<++>122 X008816042++*++..<*>222 I0088+*>77 M00883**00<*|+.>2333333  W00880604++*..<++>22 O0098+*00<**>222 19-083-F
19-083-E b0098383++*+..[0000<+*++>223333.3 p0099580C5*****..[0000<**++>2 332333.3 a00A8806++*00[0000<+> 333333 Z00A90804++*+00<**>122.22 J0098**<*>11 a00A90804++00<++>122 Z008717042++*++..<*>222 I0077**>77 O00A93**00<*|+.>2333333  a00A90805++*..<++>22 Q00A8+*00<**>222 19-083-E
19-083-D c00A8365++*+..[0000<+*++>223333.3 r00A9581C5+****..[0000<**++>2 332333.3 c00B8806++*00[0000<+> 333333 a00A80705++*+00<**>122.22 J00A8+*<*>11 c00A80806++00<++>122 a008716053+++++..<*>222 J0098+*>77 P00A93**00<**+.>2333433  c00A80805++*..<++>22 S0098+*00<**>222 19-083-D
19-083-C b0097373++++..[0000<+*++>223233.2 s00A8581C4+***+..[0000<**++>2 332333.3 c00A8806++*00[0000<+> 333333 a00B70815++++00<**>122.22 J0097**<*>11 d00B80805++00<++>222 Z009616043+++++..<*>222 I0097**>77 P00A83**00<*|+.>2333333  d00B70805++*..<++>22 S0097+*00<**>222 19-083-C
19-083-B b00B8364++++..[0000<+*++>223233.2 p00B8570C3+***+..[0000<**++>2 342334.4 a00B8606++*00[0000<+> 333333 b00B80704++*+00<**>122.22 K00B8+*<*>11 b00B80704++00<++>122 Y00B715041++*++..<*>222 J00B7+*>77 P00B84**00<*|+.>2333333  b00B80605++*..<++>22 R00B8+*00<**>222 19-083-B
19-083-A c00C7356++++..[0000<+*++>223233.2 n00C7550B3****+..[0000<**++>2 332333.3 Z00C7507+++00[0000<+> 3D3443 a00C90607++++00<**>122.22 K00A7**<*>11 b00C80706++00<++>122 Y00A615061+++++..<*>222 J00A6**>77 P00B73**00<**+.>2333333  b00C70606+++..<++>22 Q00B7**-1<**>222 19-083-A
19-082-0 X0075352****00[  <  >67778  7 m007655082*****00[  <  >8.9A8A9B9 9 X0070502***00[  < >BBCBCC B X00870501****..< >EEFFG F I0076**< >2 2 Y00870501**00< >G G V006514021*****..< >H H H0056**>9 9 N00763**00<  >HHJIJ IJ X00770502***..< >J J Q0077**%0< >2 2 19-082-0
19-082-X b00B6355++*+..[0000<+*++>28.3.3.3 m00B7560B3+****..[0000<**++>2 732334.4 Z00B7606++*00[0000<+> 333333 Z00C70605++*+00<*+>12...2 K00B7+*<*>22 b00B70705++00<++>122 W00A615061++*++..<*>222 I00A6+*>99 O00B74**00<*|+.>28.3.33  a00B60705++*..<++>22 Q00B7+*-1<**>222 19-082-X
19-082-W d00B8374++*+..[0000<+*++>223333.3 o00B8580C3+****..[0000<**++>2 332333.3 c00B8906++*00[0000<+> 333333 a00C80705++*+00<**>122..2 J00A8**<*>11 d00B80904++00<++>122 Z00B716051+++++..<*>222 J00B7**>77 O00B73**00<*|+.>2333333  a00B80904++*..<++>22 T00B8+*00<**>222 19-082-W
19-082-V c00A8374++++..[0000<+*++>223333.3 q00B8570C3+****..[0000<**++>2 332333.3 b00B8805++*00[0000<+> 333333 b00C80804++*+00<**>122.22 J0098+*<*>11 c00C80804++00<++>122 Y009717041++*++..<*>222 I0077+*>77 O00B73**00<*|+.>2333333  c00C80804++*..<++>22 S00A8+*00<**>222 19-082-V
19-082-U b00A8374++*+..[0000<+*++>223233.2 q00A8570E3+****..[0000<**++>2 732333.3 a00A0805++*00[0000<+> 333333 a00C90804++*+00<**>122.22 I0098**<*>11 b00B80804++00<++>122 Y009617041+++++..<*>222 H0087**>77 N00A83**00<*|+.>2733333  a00A80805++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-082-U
19-082-T a0088374++++..[0000<+*++>223233.2 r0098591E3++**+..[0000<**++>2 732333.3 a0091905++*00[0000<+> 333333 Z00A80805++*+00<**>122.22 I0089+*<*>11 a00A90804++00<++>122 X008816041+++++..<*>222 G0078+*>77 N00A83**00<*|+.>2733333  a00990904++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-082-T
19-082-S W0087372++*+..[0000<+*++>223233.2 o0088571B4+***+..[0000<**++>2 332333.3 W0088702++*00[0000<+> 333333 X00980811++*+00<**>122..2 H0087**<*>11 W00980701++00<++>122 R007526021++*++..<*>222 F0077**>77 N00973**00<*|+.>2333333  V00970701++*..<++>22 O0077+*00<**>222 19-082-S
19-082-R T0078361++++..[0000<+*++>223233.2 j007856095+***+..[0000<**++>2 342D34.4 Q0070400+**00[0000<+> 111111 T00880711++*+00<**>122.22 G0078+*<*>11 T00880601++00<++>111 R007616022+++++..<*>222 F0066+*>77 L00783**00<*|+.>2333333  S00780701++*..<++>22 M0078+*00<**>222 19-082-R
19-082-Q T0086361++*+..[0000<+*++>223233.2 j0087560A5+***+..[000.<**++>2 232223.3 T0087602+**00[0000<+> 333333 U00970703++*+00<**>122.22 H0087**<*>11 U00980602++00<++>122 Q007616022++*++..<*>222 F0066**>77 L00864**00<**+.>2333333  T00880602+**..<++>22 N0087+*00<**>222 19-082-Q
19-082-P T0085362++*+..[0000<+*++>223233.2 h009656085+****..[000.<**++>2 232223.3 T0097603++*00[0000<+> 333333 T00960703++*+00<**>122.22 H0087+*<*>11 T00970602++00<++>111 R008516022++*++..<*>222 F0077+*>77 L00963**00<*|+.>2333333  S00970702++*..<++>22 N0087+*00<**>222 19-082-P
19-082-O V0097372++*+..[0000<+*++>223233.2 j009758085+****..[000.<**++>2 232223.3 U0098803++*00[0000<+> 333333 U00970803++*+00<**>122.22 I0097**<*>11 V00980702++00<++>122 T009516032++*++..<*>222 H0097**>77 L00974**00<*|+.>2333333  S00970702++*..<++>22 P0097+*00<**>222 19-082-O
19-082-N V0097362++*+..[0000<+*++>223233.2 k0097560B3+****..[00H0<**++>2 332333.3 V0098603++*00[0000<+> 333333 T00A70703++*+00<**>122.22 J0098+*<*>11 X00A80902++00<++>122 T009615032++*++..<*>222 I0098+*>77 M00973**00<*|+.>2333333  V00980702++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-082-N
19-082-M X0097352++*+..[0000<+*++>223233.2 m0097570C3*****..[000%<**++>2 232223.3 W0098603++*00[0000<+> 333333 W00A80704++*+00<**>122.22 I0078**<*>11 Z00A80802++00<++>122 U009615032++*++..<*>222 H0077**>77 N00A73**00<*|+.>2333333  X00A80703++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-082-M
19-082-L X0097372++++..[0000<+*++>223233.2 n00A8580C3+****..[0000<**++>2 342D34.4 X0098704++*00[0000<+> 333333 X00A80704++++00<**>122.22 I0078+*<*>11 a00A90803++00<++>122 V009715022+++++..<*>222 H0077+*>77 N00A83**00<*|+.>2333333  Y00980703+++..<++>22 R0098+*-1<**>222 19-082-L
19-082-K X0097352++++..[0000<+*++>22.2.3.2 n0098570B3+****..[0000<**++>2 7.233..3 X0098605++*00[0000<+> 333333 Z00B90704++*+00<**>122.22 I0088**<*>11 a00B90704++00<++>122 U009715022++*++..<*>222 H0087**>77 P00A83**00<**+.>27.3.33  X00990703++*..<++>22 R00A8+*00<**>222 19-082-K
19-082-J U0088352++++..[0000<+*++>223233.2 k0088550B3+****..[0000<**++>2 232333.3 T0088504+**00[0000<+> 111111 V00A80513++*+00<**>122.22 G0077+*<*>11 V00A80503++00<++>122 S008515022+++++..<*>222 G0076+*>77 O00983**00<*|+.>2333333  U00980504+**..<++>22 P0088+*00<**>222 19-082-J
19-082-I U0087352++++..[0000<+*++>223233.2 i0087560A3*****..[00%0<**++>2 232333.3 U0097604+++00[0000<+> 111111 V00880604++++00<**>122.22 H0077**<*>11 V00880604++00<++>122 S006514022+++++..<*>222 F0056**>77 M00774**00<*|+.>2333333  T00870603++*..<++>22 O0087**00<**>222 19-082-I


Zpět
Poslední změna 26.III.2019 09:33 Webmaster