Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *        VVBB GBBCaa         VVVB GBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa      V GCaa     Gaa      VB GBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *    GOPE   EEKK OKEZlr    GOP6   EEEK OEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr  POL1  E OZlr  PRUH Olr  TUBO  EK OKEZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *        SSGG PGVElc         SSSG PVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc      S PElc     Plc      SG PGVElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrNGMM ABCD 23ei ci2PDh aOOgrseNGMM ABCD 32bm c2323i33Dh aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cDh aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrNGMM O cPDh aOOgrNG cDh aOOgrNGMM Oe ce2PDh aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPDh
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2018-01-17 02:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-017-B J0097+*00[0000<****>11111 N009803....[0000<**++> .2.1...1 R0098303+*+00[0000<+> 122222 W00C82404++++%0<**>233333 I00A7+*<*>11 W00B81403++00<++>111 .........<+>... .......>.. L00B9**00<**>12222  V00B81404+++..<++>22 L00C7+*00<**>111 18-017-B
18-017-A .........[0000<****>..... M008803*.00[0000<**++> 22112.12 Q0088304**+00[0000<+> 122222 W00A82304++++..<**>233333 I0095**<*>11 W00A81404++00<++>111 .........<.>... .......>.. L00A9**00<**>12222  V00A91304+++..<++>22 K0097**00<**>111 18-017-A
18-016-0 H0076**00[  <  >237 3 M%88602**00[  <  >PQ6PRR7R P S0086202***00[  < >CCDDDD D X00881303****-w< >DDEEF E H0065**< >2 2 X00981402**00< >E E H%645**..< >W W .......>. . K0087**00< >EFE FF X00870402***..< >F F J0087**%0< >2 2 18-016-0
18-016-X I0097+*..[0000<****>22922 L008802..00[0000<**++> 22122..2 P0087203+*+00[0000<+> 122222 U00A82404++++%0<**>233333 G0095+*<*>22 U00A81304+*00<++>111 .........<*>... .......>.. K0099**00<**>12222  U00A71403+*+..<++>22 J00A8+*00<**>222 18-016-X
18-016-W H0087**00[0000<****>11111 K008702....[0000<**++> 22112.11 N0087302**+00[0000<+> 122222 T00A82403++++%0<**>233333 G0086**<*>11 U00A81403++00<++>111 .........<*>... .......>.. J0098**00<**>12222  V00981402+*+..<++>22 I0098**00<**>111 18-016-W
18-016-V H-686+*00[0000<****>11111 K008603*.00[0000<**++> 22112.12 O0086303+*+00[0000<+> 122222 T00A82303+*++%0<**>122222 G0077+*<*>11 U00A81402++00<++>111 .........<*>... G0085+*>WW J0097**00<**>12222  T00981403+*+..<++>22 I00A7+*00<**>111 18-016-V
18-016-U H0086**00[0000<****>11111 K008603....[0000<**++> .2.1...1 P0086403+*+00[0000<+> 122222 T00981403++++%0<**>233333 H0086**<*>11 U00981502+*00<++>111 .........<+>... G0077**>qq J0097**00<**>12222  T00971403++*..<++>22 H0097**00<**>111 18-016-U
18-016-T I-197+*00[0000<****>11111 M009803....[0000<**++> 22112.12 T0098704++*00[0000<+> 122222 X00981703++++%0<**>233333 I0097+*<*>11 Y00981703++00<++>112 .........<+>... H0096+*>** J0097**00<**>12222  W00981703+++..<++>22 I0097+*00<**>111 18-016-T
18-016-S I0087**00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> 22122221 U0098604+++00[.000<+> 122222 Y00A91704++++%0<**>233333 I0098**<*>11 Y00A91603++00<++>122 .........<|>... I0087**>** K0098**00<**>12222  X00A81604+++..<++>22 J0097**00<**>111 18-016-S
18-016-R H0077+*00[0000<****>11111 M009703....[0000<**++> 22112.12 V0097604++*00[0000<+> 122222 b00B91606++++%0<**>233333 G0075+*<*>11 a00B91604++00<++>122 .........<*>... H0077+*>** L00A9**00<**>12222  a00981604+++..<++>22 J0097+*00<**>111 18-016-R
18-016-Q I-197**00[0000<****>11111 M009704**00[0000<**++> 22112212 U0097406+++00[0000<+> 122222 a00A82506++++%0<**>233333 G0086**<*>11 a00A81505++00<++>122 .........<+>... I0087**>** L00A9**00<**>12222  Y00980305+++..<++>22 K0098**00<**>111 18-016-Q
18-016-P I0098+*00[0000<****>11111 N009803....[0000<**++> .2.1...1 T0098404+*+00[0000<+> 122222 a00B91505++++%0<**>233333 H0077+*<*>11 Z00B81504++00<++>122 I0087+*..<+>*** I0097+*>** M00B9**00<**>12222  Z00B91405+++..<++>22 K00A8+*00<**>111 18-016-P
18-016-O H0077**00[0000<****>11111 M008703....[0000<**++> .2112.12 Q0097402+*+00[0000<+> 122222 W00981503++++%0<**>233333 G0086**<*>11 X00981502++00<++>111 H0086**..<+>*** .......>.. K0088**00<**>12222  W00960402+++..<++>22 I0088**00<**>111 18-016-O
18-016-N F0086+*00[0000<****>11111 L009604..00[0000<**++> 22122.22 Q0096503+*+00[0000<+> 122222 V00971503++++%0<**>233333 H0086+*<*>11 W00981502++00<++>111 G0086+*..<*>222 G0076+*>vv J0087**00<**>12222  U00971503+++..<++>22 I0087+*00<**>111 18-016-N
18-016-M G0076**00[0000<****>11111 L008703..00[0000<**++> 22122..2 R0087504+*+00[0000<+> 122222 W00A82504++++%0<**>233333 G0067**<*>11 W00A71503++00<++>111 F0076**..<*>222 F0067**>** K00A8**00<**>12222  V00A71403+++..<++>22 I0097**00<**>111 18-016-M
18-016-L G0087+*00[0000<****>11111 L008803..00[0000<**++> 22122.22 Q0088404+*+00[0000<+> 122222 U00882404+*++%0<**>233333 F0076+*<*>11 U00981403+*00<++>111 H0076+*..<*>222 G0077+*>** I0087**00<**>12222  T00870403+*+..<++>22 H0088+*00<**>111 18-016-L
18-016-K H0087**00[0000<****>11111 M008804**00[0000<**++> 22112.11 R0088504+*+00[0000<+> 122222 W00A81504++++%0<**>233333 H0096**<*>11 W00A80503++00<++>111 I0087**..<*>222 H0087**>** K00A8**00<**>12222  W00B81503+++..<++>22 J0097**00<**>111 18-016-K
18-016-J I0088+*00[0000<****>11111 N009803..00[0000<**++> 22112.12 V00A8504+++00[0000<+> 122222 Z00A81504++++%0<**>233333 H0086+*<*>11 a00A81704++00<++>122 I0087+*..<*>222 H0087+*>hh L00A9**00<**>12222  a00A81704+++..<++>22 K00A8+*00<**>111 18-016-J
18-016-I I0088**00[0000<****>11111 N009804**00[0000<**++> 22112.11 V0098406+++00[0000<+> 122222 a00B92406++++%0<**>233333 H0095**<*>11 b00B91605++00<++>122 J0087**..<+>222 I0088**>55 M00B9**00<**>12222  a00A91505+++..<++>22 K0098**00<**>111 18-016-I
18-016-H J0098+*00[0000<****>11111 O00A804**00[0000<**++> 221.2.21 V00A8406+++00[0000<+> 122222 b00C82506++++%0<**>233333 H0096+*<*>11 b00C91605++00<++>122 J0097+*..<*>222 J00A7+*>PP L00B8**00<**>12222  Z00B81505+++..<++>22 K00A8+*00<**>111 18-016-H
18-016-G I00A7**00[0000<****>11111 N00A704..00[0000<**++> 22122.22 S00A7404+++00[0000<+> 122222 Y00A82504++++%0<**>233333 H0087**<*>11 Y00B81603++00<++>111 I-*45**..<*>666 I0096**>ii K00A8**00<**>12222  X00A81504+++..<++>22 J00A8**00<**>111 18-016-G
18-016-F H0096+*00[0000<****>11811 N00A603....[0000<**++> 82112.12 T00A6404+++00[0000<+> 122222 Y00B82505++++%0<**>293333 H0086+*<*>11 a00B81704++00<++>122 H0096+*..<.>QQQ H0096+*>** K00B7**00<**>12922  Y00B71604+++..<++>22 J00A7+*00<**>111 18-016-F
18-016-E I00A7**00[0000<****>11111 N00A704**..[0000<**++> .2.1..11 S00A7404+*+00[0000<+> 122222 W00B82504++++%0<**>233333 H0097**<*>11 Z00A71703++00<++>111 I0096**..<.>kkk I0097**>** L00A8**00<**>12222  X00A71603+++..<++>22 J00A7**00<**>111 18-016-E
18-016-D I-188+*00[0000<****>11111 N009803..00[0000<**++> 2212..22 T00A8504+*+00[0000<+> 122222 X00A81404++++%0<**>233333 F0076+*<*>11 X00A81503++00<++>111 I0087+*..<.>*** H0087+*>** K00A8**00<**>12222  X00A71503+++..<++>22 J00A8+*00<**>111 18-016-D
18-016-C H0077**00[0000<****>11811 N009703....[0000<**++> ...1...1 T0097403+*+00[0000<+> 122222 X00B81504++++%0<**>283333 G0076**<*>11 Y00B81602++00<++>122 G%187**..<.>.** H0067**>** L00A9**00<**>12922  W00B81502+++..<++>22 I0097**00<**>111 18-016-C
18-016-B I0096+*00[0000<****>11111 N00A704....[0000<+*++> 22112.12 R00A7403+*+00[0000<+> 122222 X00C81504++++%0<.*>233333 I00A7+*<*>11 Y00B81603++00<++>122 I0087+*..<.>*** J0097+*>** L00B9**00<**>12222  X00B81503+++..<++>22 L00C8+*00<**>111 18-016-B
18-016-A I0098**00[0000<****>11111 M008803....[0000<**++> 22112.12 R0088404+*+00[0000<+> 122222 V00A82404++++..<*.>233333 H0087**<*>11 W00A81403++00<++>111 H0077**..<.>*** I0097**>** L00A9**00<**>12222  W00A81404+++..<++>22 J0097**00<**>111 18-016-A
18-015-0 H0076**00[  <  >232 3 M-*8601**00[  <  >******** * S0086102***00[  < >AAAABA A X00871202****..< >TUVUW U H0066**< >2 2 X00980202**00< >D D G-*75**..< >* * H0065**>* * K0087**00< >DED EE W00870202***..< >D D J0087**%0< >2 2 18-015-0
18-015-X I0097+*..[0000<****>22222 M008803....[0000<**++> 22112.12 Q0098303+*+00[0000<+> 122222 U00A82403++++%0<**>LMMMMM H0097+*<*>22 U00A81402++00<++>111 I0087+*..<.>*** I0097+*>** K0098**00<**>12222  T00A81302+*+..<++>22 K00A8+*00<**>222 18-015-X
18-015-W H0096**00[0000<****>11111 J008702....[0000<**++> 22112.12 M0087202**+00[0000<+> 122222 S00A82302+*++%0<**>122222 G0086**<*>11 R00A81202**00<++>111 G0075**..<.>*** G0076**>** J0098**00<**>12222  R00981202+*+..<++>22 I0098**00<**>111 18-015-W
18-015-V H-186+*00[0000<****>11111 K008602....[0000<**++> 22112.12 N0097202+*+00[0000<+> 122222 T00A71302++++%0<+*>122222 F0066+*<*>11 S00A81203+*00<++>111 E%076+*..<.>.** F0075+*>** J0097**00<**>12222  R00971202+*+..<++>22 H0097+*00<**>111 18-015-V
18-015-U G0076**00[0000<****>11111 J008601..00[0000<**++> 22122.22 N0086103+*+00[0000<+> 122222 R00981203+*++%0<**>122222 G0076**<*>11 R00981202+*00<++>111 G0076**..<.>*** G0077**>** I0098**00<**>12222  Q00971203+*+..<++>22 H0087**00<**>111 18-015-U
18-015-T H-197+*00[0000<****>11111 K009802....[0000<**++> 22112.12 O0098203+*+00[0000<+> 122222 S00981203+*++%0<**>122222 H0087+*<*>11 V00981403++00<++>111 H0096+*..<.>*** H0097+*>** J00A8**00<**>12222  T00A81403+++..<++>22 I0097+*00<**>111 18-015-T
18-015-S H0077**00[0000<****>11811 N009802..00[0000<**++> 82122.22 R0098303+*+00[0000<+> 122222 U00A91403+*++%0<**>293333 G0086**<*>11 W00A81603+*00<++>111 I0087**..<.>*** I0087**>** L0099**00<**>12922  W00A81502+++..<++>22 J0098**00<**>111 18-015-S
18-015-R H0087+*00[0000<****>11111 N009803....[0000<**++> 22112.12 S0098303+*+00[0000<+> 122222 Y00A81404++++%0<**>233333 G0058+*<*>11 b00B81604++00<++>122 H0078+*..<.>*** .......>.. L00A8**00<**>12222  W00981403+++..<++>22 J0098+*00<**>111 18-015-R
18-015-Q J0098**00[0000<****>11111 N009803..00[0000<**++> 2212..22 T0098505+++00[0000<+> 122222 Y00A91505++++%0<**>233333 G0076**<*>11 Y00A91504++00<++>122 I0097**..<*>222 I0087**>** L00A9**00<**>12222  X00981504+++..<++>22 K00A8**00<**>111 18-015-Q
18-015-P I0097+*00[0000<****>111F1 N009804**00[0000<**++> 22112.11 V0098505+++00[0000<+> 122222 a00B82506++++%0<**>233333 G0077+*<*>11 Z00B81405++00<++>1F2 I0087+*..<+>222 H0097+*>QQ L0038**00<**>12222  Y00B81504+++..<++>22 K00A8+*00<**>1G1 18-015-P
18-015-O G0087**00[0000<****>111Z1 M008703....[0000<**++> 22112.12 S0097503+*+00[0000<+> 122222 X00981504++++%0<**>233333 H0077**<*>11 W00981503++00<++>1Z1 H0086**..<*>2Z2 H0077**>kk J0088**00<**>122a2  W00981504+++..<++>22 I0088**00<**>1a1 18-015-O
18-015-N G0086+*00[0000<****>111t1 M009703....[0000<**++> 22112.12 S0097502+++00[0000<+> 122222 X00A82503++++%0<**>233333 G0067+*<*>11 W00971502++00<++>1t1 G0076+*..<*>2t2 H0076+*>** J0097**00<**>122t2  W00971502+++..<++>22 I0087+*00<**>1u1 18-015-N
18-015-M G0077**00[0000<****>111*1 M008703..00[0000<**++> 22122.22 R0087503+*+00[0000<+> 122222 X00A81602++++%0<**>233333 F0057**<*>11 X00A81602++00<++>1*1 F0076**..<*>2*2 G0077**>** K00A8**00<**>122*2  V00A71603+++..<++>22 I0097**00<**>1*1 18-015-M
18-015-L G-187+*00[0000<****>111*1 L008804....[0000<**++> .2.1...1 Q0088504+*+00[0000<+> 122222 V00882504++++%0<**>233333 G0077+*<*>11 U00981503+*00<++>1*1 G0076+*..<*>2*2 G0076+*>** I0088**00<**>122*2  T00881403+++..<++>22 H0088+*00<**>1*1 18-015-L
18-015-K H0088**00[0000<****>111*1 N008803....[0000<**++> 22112.12 S0088404+*+00[0000<+> 122222 X00A91404++++%0<**>233333 J0089**<*>11 W00B91403++00<++>1*1 I0087**..<*>2*2 I0087**>** L00A9**00<**>122*2  V00A81404+++..<++>22 J0098**00<**>1*1 18-015-K
18-015-J I0087+*00[0000<****>111*1 O00A803....[0000<**++> 22112.12 T00A8404+*+00[0000<+> 122222 X00A82405++++%0<**>233333 I0088+*<*>11 Y00A91403++00<++>1*2 I0088+*..<*>2*2 H0088+*>** L00A9**00<**>122*2  X00A81404+++..<++>22 K0098+*00<**>1*1 18-015-J
18-015-I H0088**00[0000<****>111*1 N009903....[0000<**++> 22112.12 U0099405+++00[0000<+> 122222 Y00B92405++++%0<**>233333 I0087**<*>11 Z00B81504++00<++>1*2 J0097**..<*>2*2 I0088**>** M00B8**00<**>122*2  Z00A91504+++..<++>22 K0098**00<**>1*1 18-015-I
18-015-H J0097+*00[0000<****>11111 N00A803....[0000<**++> 2212..22 V00A8505+++00[0000<+> 122222 a00C82505++++%0<**>233333 J0098+*<*>11 a00C81604++00<++>122 J0097+*..<*>222 J0097+*>** L00B8**00<**>12222  Z00B81604+++..<++>22 K00A8+*00<**>111 18-015-H
18-015-G J00A7**00[0000<****>11111 N00A803....[0000<+*++> 22112.11 S00A7404+*+00[0000<+> 122222 W00A82405++++%0<**>233333 I0097**<*>11 X00B81404++00<++>111 J0096**..<*>222 I00A6**>** K00A8**00<**>12222  Y00A80404+++..<++>22 J00A8**00<**>111 18-015-G
18-015-F H0096+*00[0000<****>11111 M009703....[0000<**++> .2.1...1 T00A7405+++00[0000<+> 122222 Y00B82406++++%0<**>233333 H0087+*<*>11 Z00B81406++00<++>122 H0096+*..<+>222 H0096+*>** K00A7**00<**>12222  Y00B81405+++..<++>22 J00A7+*00<**>222 18-015-F
18-015-E I00A7**00[0000<****>11111 M009703....[0000<**++> 22112.12 V00A7605++*00[0000<+> 122222 Z00B72605++++%0<**>233333 H0086**<*>11 Z00B81604++00<++>122 I0096**..<*>222 H0096**>** L00A8**00<**>12222  Y00A71604+++..<++>22 J00A7**00<**>111 18-015-E
18-015-D H0077+*00[0000<****>11111 M009803....[0000<**++> 22112.12 V0098505+++00[0000<+> 122222 Z00A71705++++%0<**>233333 E0066+*<*>11 Z00A81704++00<++>122 I0086+*..<+>222 I0086+*>ff K00A8**00<**>12222  Z00A71704+++..<++>22 J00A7+*00<**>111 18-015-D
18-015-C G0076**00[0000<****>11111 N008803....[0000<**++> 22112.12 U0098504+*+00[0000<+> 122222 Z00B82505++++%0<**>233333 G0067**<*>11 a00B81603++00<++>122 G0077**..<*>222 H0067**>** L00A8**00<**>12222  Z00B81603+++..<++>22 J0097**00<**>111 18-015-C
18-015-B J0097+*00[0000<*+**>11111 N00A803....[0000<**++> 22112.12 U00A8504+++00[0000<+> 122222 Y00C82605++++%0<**>233333 H0087+*<*>11 Z00B81703++00<++>122 I0087+*..<*>222 J0097+*>** L00B9**00<**>12222  Z00B81604+++..<++>22 L00B8+*00<**>111 18-015-B
18-015-A I0097**00[0000<****>11111 M008803....[0000<**++> .2112.12 S0088405+*+00[0000<+> 122222 W00A91405++++..<**>233333 G0087**<*>11 Y00A80604++00<++>122 G0077**..<*>222 I0098**>** L00A9**00<**>12222  X00A80504++*..<++>22 K0098**00<**>111 18-015-A
18-014-0 H0076**00[  <  >232 3 M%88602**00[  <  >******** * R0086302***00[  < >778888 8 W00871302****..< >89A9B 9 G0055**< >2 2 X00971302**00< >9 9 G0065**..< >9 9 H0065**>* * K0087**00< >9A9 AA W00871302***..< >A A J0087**%0< >2 2 18-014-0
18-014-X H0096+*00[0000<****>22222 M008703....[0000<**++> 22112.12 R0087403+*+00[0000<+> 111111 U00A81402++++%0<**>283333 H0097+*<*>22 V00A81501++00<++>111 I0087+*..<*>222 H0097+*>** J0098**00<**>12222  V00A81502+++..<++>22 J0098+*00<**>222 18-014-X
18-014-W H0097**00[0000<****>111F1 L008703..00[0000<**++> 221.2.22 N0087402+*+00[0000<+> 122222 U00982502++++%0<**>233333 H0087**<*>11 T00A81401++00<++>1F1 G0075**..<*>2G2 H0076**>** I0098**00<**>122G2  T00981402+++..<++>22 I0097**00<**>1H1 18-014-W
18-014-V H0086+*00[0000<****>111Z1 L008603....[0000<**++> 22112.12 O0096402+*+00[0000<+> 122222 U00A82503++++%0<**>233333 F0067+*<*>11 U00A81402++00<++>1Z1 F0065+*..<*>2a2 F0076+*>** J0097**00<**>122a2  T00971403+++..<++>22 I0087+*00<**>1b1 18-014-V
18-014-U G0086**00[0000<****>111t1 L008703..00[0000<**++> 22122.22 Q0087403+*+00[0000<+> 122222 U00981403+*++%0<**>233333 H0077**<*>11 U00981402+*00<++>1t1 H0075**..<*>2u2 G0077**>** J0098**00<**>122u2  S00971403+*+..<++>22 H0087**00<**>1v1 18-014-U
18-014-T I0098+*00[0000<****>111*1 M009803....[0000<**++> .2.1...1 Q0098403+*+00[0000<+> 122222 U00982403+*++%0<**>233333 H0087+*<*>11 V00A81402++00<++>1*1 I0097+*..<*>2*2 H0096+*>** J00A8**00<**>122*2  S00A71402+*+..<++>22 I0098+*00<**>1*1 18-014-T
18-014-S H0086**00[0000<****>111*1 O009804....[0000<**++> 22112.12 R0098403+**00[0000<+> 122222 V00A81403+*++%0<**>23.3.3 G0056**<*>11 V00A91403+*00<++>1*1 I0087**..<*>2*2 I0087**>** L0099**00<**>122*2  V00A81403+++..<++>22 J0098**00<**>1*1 18-014-S
18-014-R H0087+*00[0000<****>111*1 N009703....[0000<**++> .2112.12 R0097403+*+00[0000<+> 122222 W00A81403++++%0<**>233333 G0057+*<*>11 X00A81503++00<++>1*1 H0077+*..<*>2*2 H0077+*>** L00A8**00<**>122*2  W00981503+++..<++>22 J0098+*00<**>1*1 18-014-R
18-014-Q I0088**00[0000<*+**>111*1 M009803....[0000<**++> 22122..2 Q0098304+*+00[0000<+> 122222 V00A92304++++%0<**>233333 H0088**<*>11 X00A81503++00<++>1*1 I0098**..<*>2*2 I0098**>** L00A9**00<**>122*2  W00A81403+++..<++>22 K00A8**00<**>1*1 18-014-Q
18-014-P I0097+*00[0000<**..>111*1 N009803....[0000<**+.> .2.1...1 R0098303+*+00[0000<.> 122222 X00B82304++++%0<*.>233333 H0078+*<*>11 Z00B81503++00<++>1*2 I0087+*..<*>2*2 I0097+*>** M00B8**00<*.>122*2  Y00B81504+++..<++>22 K00A8+*00<**>1*1 18-014-P
18-014-O G0077**00[0000<..**>111*1 M009703....[0000<...+> 23222322 Q0097303+*+00[0000<+> 111111 V00981303++++%0<.*>233333 H0077**<.>11 V00981402+*00<..>1*1 H0086**..<.>2*2 H0076**>** J0088**00<.*>1.2*2  V00982402+*+..<..>22 I0088**00<..>2*2 18-014-O
18-014-N F0086+*00[0000<****>111*1 K009603**00[0000<**++> 22122222 O0097302+*+00[0000<+> 222222 V00A72304++++%0<**>233333 F0066+*<*>22 U00A71402++00<++>1*1 G0076+*..<*>2*2 G0075+*>** J00A8**00<**>122*2  T00A71402+++..<++>22 I0097+*00<**>2*2 18-014-N
18-014-M G0077**00[0000<****>111*1 M008703**00[0000<**++> 22122222 Q0087403+**00[0000<+> 222222 W00A71403++++%0<**>233333 E0055**<*>22 V00A71402+*00<++>1*1 F0076**..<*>2*2 F0066**>** K00A8**00<**>122*2  V00A61402+*+..<++>22 I0097**00<**>2*2 18-014-M
18-014-L H0088+*00[0000<****>111*1 L008803**00[0000<**++> 22122222 R0088503+**00[0000<+> 222222 U00881503+*++%0<**>233333 G0077+*<*>22 V00981602++00<++>1*1 H0087+*..<*>2*2 G0077+*>** I0088**00<**>122*2  T00881602+++..<++>22 H0088+*00<**>2*2 18-014-L
18-014-K I0088**00[0000<****>111*1 N008803**00[0000<**++> 22122222 S0088503+*+00[0000<+> 122222 X00B92503++++%0<**>233333 I0078+*<*>22 W00B91502+*00<++>1*1 I0087**..<*>2*2 I0088**>gg L00A9**00<**>122*2  W00B81502+*+..<++>22 K0098**00<**>2*2 18-014-K
18-014-J I0097+*00[0000<****>111*1 O00A804**00[0000<+*++> 22122222 U00A8503+*+00[0000<+> 222222 Y00A81504++++%0<**>233333 I0078+*<*>22 Y00A91503++00<++>1*1 I0087+*..<*>2*2 H0098+*>** L00A9**00<**>122*2  Y00A81503+++..<++>22 L00A8+*00<**>2*2 18-014-J
18-014-I I0098**00[0000<****>11111 O009803**00[0000<**++> 7.122222 U0098505+*+00[0000<+> 222222 Z00B82505++++%0<**>273333 I0088**<*>22 a00B91504++00<++>111 J0097**..<*>222 I0088**>** M00B9**00<**>12822  Y00A91504+++..<++>22 K0098**00<**>222 18-014-I
18-014-H I0097+*00[0000<****>11111 N00A704**00[0000<**++> 22122222 T00A7404+++00[0000<+> 222222 Z00C82504++++%0<**>233333 G0095+*<*>22 Z00C81603++00<++>122 J0096+*..<*>222 J0097+*>** L00B8**00<**>12222  Z00A81604++*..<++>22 J00A8+*00<**>222 18-014-H
18-014-G I00A6**00[0000<****>11111 N00A703**00[0000<**++> 22122222 S00A7303+*+00[0000<+> 222222 X00A81404++++%0<**>233333 G0095**<*>22 X00B81402++00<++>111 I0095**..<*>222 I00A6**>** K00A8**00<**>12222  X00A81403+++..<++>22 J00A8**00<**>222 18-014-G
18-014-F H0096+*00[0000<****>11111 L00A603**00[0000<**++> 22122222 Q00A6304+*+00[0000<+> 222222 W00B72305++++%0<**>233333 F0085+*<*>22 X00B71504++00<++>111 H0096+*..<*>222 H0095+*>** K00A7**00<**>12222  W00B71404+++..<++>22 J00A7+*00<**>222 18-014-F
18-014-E H00A6**00[0000<****>11111 M00A702**00[0000<**++> 72122222 S00A7305+*+00[0000<+> 222222 X00A82405++++%0<**>27.3.3 F0085**<*>22 Z00B81504++00<++>111 I0096**..<*>222 H00A6**>** L00B8**00<**>12822  W00A61404+++..<++>22 I00A7**00<**>222 18-014-E
18-014-D I0087+*00[0000<****>11111 M009803**00[0000<**++> 22122222 T0098306+++00[0000<+> 222222 X00A81305++++%0<**>233333 F0067+*<*>22 X00A81306++00<++>111 I0086+*..<*>222 I0086+*>** L00A8**00<**>12222  W00A81305+++..<++>22 J0098+*00<**>222 18-014-D
18-014-C H0076**00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> 22122222 U0098305+*+00[0000<+> 222222 Z00B92406++++%0<**>233333 G0077**<*>22 Z00C91404++00<++>122 H0077**..<*>222 H0067**>** L00A9**00<**>12222  X00B81404+++..<++>22 J0098**00<**>222 18-014-C
18-014-B J0097+*00[0000<****>11111 N00A702**00[0000<**++> 22122222 U00A7405+++00[0000<+> 222222 Z00C82506++++%0<**>23.3.3 I0088+*<*>22 Z00B81505++00<++>122 I0077+*..<*>222 J0097+*>** L00B9**00<**>12222  Z00B81505+++..<++>22 L00C8+*00<**>222 18-014-B


Zpět
Poslední změna 17.I.2018 02:33 Webmaster