Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaa            VVVB GGBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa          V GCaa     Gaa      VVVB GBBBBCaav        VV Gaa        VV GCaa
* GOPOC *     GOPE     EEKK OEEKKZZlr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr    POL1    E OZlr  PRUH Olr   TUBO  EEEK OEEKKZlru    UPOL   EE Olr   VSBO   EE OZlr
*    *            SSGG PVVGiEElc            SSSG PPVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc          S PElc     Plc      SSSG PVVGeElct        SS Plc        SS PElc
********* aOOgrseciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3D3 aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33D3 aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cD3 aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrsejciNGLWYMM O cPD3 aOOgrNG cD3 aOOgreNGMM 23be c23e3PD3 aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrecNGLWMM 23 cPD3
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aktualizovano: 2020-01-25 17:33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-025-Q i00963873+++++..[0000<+*++>223333.. n0096690A3++**+..[0000<**++>2 332333.. b0097807++*00[0000<+> 11111. e00A70808++*+00<**>122... O0086++<*>2. h00A61808++00<++>22. g0096180B2+++++..<*>22. H0097**>1. h00979*+00<*++*>223.33.  e00970808++*00<++>2. a009769++*.-1<**>22. 20-025-Q
20-025-P i00982793+++++..[0000<+*++>223333.. n0096680C3++**+..[0000<**++>2 332333.. b0098709++*00[0000<+> 11111. f00A80809++*+00<**>122... P0057++<*>2. h00A81709++00<++>22. h0097170D2+++++..<*>22. G0076+*>1. i00978++00<*++*>223.33.  e00A81708++*00<++>2. d00987C+++.00<**>22. 20-025-P
20-025-O k00983893+++++..[0000<+*++>223333.. p0096680E3++**+..[0000<**++>2 342D34.. c0098809+++00[0000<+> 11111. g00A90819++++00<**>233.3. Q0077++<*>2. j00A9170A++00<++>22. l0098180D2+++++..<*>22. I0087**>1. k00A89*+00<*++*>223.33.  h00981709++*00<++>2. h00997E+++.-1<**>22. 20-025-O
20-025-N g00973663+++++..[0000<+*++>223333.. m0096680B3++**+..[0000<**++>2 332333.. Z0098606++*00[0000<+> 11111. d00A80717++++00<**>122... N0066+*<*>2. e00A81506++00<++>22. e0096160A2+++++..<*>22. H0097+*>1. h00B68++00<*++*>223.33.  c00A80806++*00<++>2. f00A89B++*.-1<**>22. 20-025-N
20-025-M d00973573+++++..[0000<+*++>223333.. k0097650C3++**+..[0000<**++>2 332333.. V0098506+++00[0000<+> 12222. a00A70517++++00<**>122... M0067+*<*>2. c00A71507++00<++>22. b0085160A2+++++..<*>22. F0075**>1. e00B75**00<*++*>223.33.  c00A81607+++00<++>2. e00A87C+++.00<**>22. 20-025-M
20-025-L Z00853553+++++..[0000<+*++>223233.. g0086650A3++***..[0000<**++>2 232333.. R0085505++*00[0000<+> 12222. X00860606++*+00<**>122... K0074++<*>2. Z00861505++00<++>12. W006515082++*++..<*>22. E0065+*>1. Z00765**00<*++*>223.33.  X00860606++*00<++>2. Y00766A++*.00<**>22. 20-025-L
20-025-K d00762664++*++..[0000<+*++>223333.. k0096670A4++**+..[0000<**++>2 232333.. U0076506++*00[0000<+> 12222. a00960706++*+00<**>122... N0074++<*>2. d00961506++00<++>22. Y006515092+++++..<*>22. E0066**>1. c00966**00<*++*>223.33.  Z00960706++*00<++>2. a00968A++*.-1<**>22. 20-025-K
20-025-J e00763664+++++..[0000<+*++>223333.. l008767094++**+..[0000<**++>2 332333.. V0076606++*00[0000<+> 12222. a00A70707++*+00<**>122... O0066++<*>2. e00971607++00<++>22. Y006616082++*++..<*>22. E0066+*>1. c00A56+*00<*++*>223.33.  b00960706++*00<++>2. Z009679++*.00<**>22. 20-025-J
20-025-I i00973674+++++..[0000<+*++>223333.. p0099680B5++**+..[0000<**++>2 332333.. a0097607++*00[0000<+> 11.11. e00A8070A++*+00<**>122... T0097++<*>2. j00A81708++00<++>22. d009617092+++++..<*>22. H0087**>1. i00968*+00<*++*>223.33.  e00970708++*00<++>2. b009779++*.-1<**>22. 20-025-I
20-025-H j00A73694+++++..[0000<+*++>223333.. r00A8670C5++**+..[0200<**++>2 332333.. b00A7609++*00[0000<+> 11111. e00B70709++*+00<**>122... T0096++<*>2. j00B81609++00<++>22. e0096160A2+++++..<*>22. H0077+*>1. j00B87++00<*++*>223.33.  e00B70708+++00<++>2. c00A77A++*.-1<**>22. 20-025-H
20-025-G k00B72783+++++..[0000<+*++>223333.. t00B8670C5++**+..[0000<**++>2 332333.. d00B7708+++00[0000<+> 11111. e00B70717++++00<**>122... V00A7++<*>2. j00B81507++00<++>22. g0097160A2+++++..<*>22. I0097**>1. l00B88++00<*++*>223.33.  f00A70707+++00<++>2. e00B86A+++.00<**>22. 20-025-G
20-025-F h00A72672+++++..[0000<+*++>223333.. s00A9670D4++**+..[0000<**++>2 332333.. a00A7606+++00[0000<+> 11.11. f00B80717++++00<**>122... W00A6++<*>2. i00B81508++00<++>22. e00A6150B2+++++..<*>22. J00A7+*>1. m00B87++00<*++*>223.33.  e00A80707++*00<++>2. f00A86C+++.-1<**>22. 20-025-F
20-025-E g00C82682+++++..[0000<+*++>223333.. p00C9660C3++**+..[0000<**++>2 332333.. a00C8608+++00[0000<+> 11111. d00C80708++++00<**>122... Z00B6++<*>2. h00C81608++00<++>22. h00B5160C1+++++..<*>22. J00C6**>1. j00C87*+00<*++*>223.33.  d00B80707+++00<++>2. f00B87C+++.00<**>22. 20-025-E
20-025-D f00C62672+++++..[0000<+*++>223333.. n00C7660A3++***..[0000<**++>3 443444.. Z00C5607+++00[0000<+> C2222. b00D60707++++00<**>122... Y00A5++<*>2. e00C71607++00<++>22. d0095170A1+++++..<*>22. I00A5+*>1. g00C67+*00<*++*>223.33.  b00B60707++*00<++>2. c00A67B+++.00<**>22. 20-025-D
20-025-C e00A72782+++++..[0000<+*++>223333.. m00A6580B3++***..[0000<**++>2 332333.. Y00A7608++*00[0000<+> 11111. c00B60808++*+00<**>122... Z00A6++<*>2. d00B71708++00<++>22. e0096170B1++*++..<*>22. I00A6**>2. f00B67*+00<*++*>7788.8.  b00A70708++*00<++>2. d00A68B++*.00<**>22. 20-025-C
20-025-B f00A82772+++++..[0000<+*++>223333.. n00A7670C3++***..[0000<**++>2 332333.. Z00A8707++*00[0000<+> 11.11. d00A80709++++00<**>122... X0087++<*>2. g00A81709++00<++>22. f0097180B1++*++..<*>22. J00A6+*>1. f00A67++00<*++*>223.33.  c00A80807++*00<++>2. e00A88B++*.00<**>22. 20-025-B
20-025-A i00982682+++++..[0000<+*++>223333.. q0098680D3++***..[0000<**++>2 332333.. d0098608+++00[0000<+> 11.11. g00B9070A++++00<**>122... U0086++<*>2. j00B9160A++00<++>22. g0087170D1+++++..<*>22. I0078**>1. k00A68*+00<*++*>223.33.  g0098060B+++00<++>2. g00987C+++.00<**>22. 20-025-A
20-024-0 f00752452*****00[  <  >77979  . m008555072*****00[  <  >9BAB9BBCB . Y0075405***00[  < >CCDDDD . c00860505****00< >EEFFG . R0065**< >3 . f00851405**00< >J . d006513071*****..< >J . H0064**>4 . g00765**00<  >GHIHJ .J c00850605***00< >J . b007657***.%0< >3 . 20-024-0
20-024-X k009737B2++*++..[0000<+*++>2M.3.3.. r0098690D3++**+..[0000<**++>3 L43334.. e009770B++*00[0000<+> 11111. i00B8080C++*+00<**>2M.... T0096++<*>3. k00B7170C++00<++>22. g0097170C1++*++..<*>22. H0087+*>3. m00A88++00<*++*>2N...3.  h00981709++*00<++>2. f00A87D++*.00<**>44. 20-024-X
20-024-W i00973793+++++..[0000<+*++>223333.. p0098670C4++**+..[0000<**++>2 342D34.. a0097708++*00[0000<+> 11.11. d00A80718++*+00<**>122... R0095++<*>2. f00A71608++00<++>22. d0077160B1++*++..<*>22. H0077**>1. j00A87++00<*++*>223.33.  b00A71707++*00<++>2. c00A86A++*.00<**>22. 20-024-W
20-024-V c00863553+++++..[0000<+*++>223333.. l0088670A4++**+..[0000<**++>3 343334.. V0086506++*00[0000<+> 22222. Z00970716++*+00<**>122... O0085++<*>1. c00961506++00<++>22. Z0076150B1+++++..<*>22. F0076+*>1. g00987+*00<*++*>223.33.  Y00971607++*00<++>2. Y008769++*.00<**>22. 20-024-V
20-024-U a00762554+++++..[0000<+*++>223333.. j008865094++**+..[0000<**++>2 332333.. S0077505+++00[0000<+> C2222. X00970605++*+00<**>122... O0075+*<*>2. Z00951505++00<++>12. Y0075150A2+++++..<*>22. E0075**>1. c00876**00<*++*>223.33.  X00771605+++00<++>2. X007759+++.00<**>22. 20-024-U
20-024-T Z00863554+++++..[0000<+*++>223233.. h009765074++**+..[0000<**++>2 332333.. T0085505++*00[0000<+> 22222. W00B50506++*+00<**>122... N0085++<*>2. Z00A51506++00<++>12. Y007516082+++++..<*>22. F0074+*>1. a00965+*00<*++*>223.33.  X00A51605++*00<++>2. V009657+++.00<**>22. 20-024-T
20-024-S c00953653+++++..[0000<+*++>223333.. h009856074++**+..[0000<**++>2 332333.. U0095605++*00[0000<+> 12222. X00970605++++00<**>122... P0075++<*>2. b00951505++00<++>22. Z007516082+++++..<*>22. F0076**>1. c00976**00<*++*>223.33.  Y00950605++*00<++>2. W009757++*.00<**>22. 20-024-S
20-024-R d00973853++*++..[0000<+*++>223333.. i009569073++**+..[0000<**++>2 332333.. X0097805++*00[0000<+> 12222. Z00970905++*+00<**>122... R0095++<*>2. d00971705++00<++>22. c009619082++*++..<*>22. G0095+*>1. c00968+*00<*++*>223.33.  a00971905++*00<++>2. Y009687++*.00<**>22. 20-024-R
20-024-Q h00983773+++++..[0000<+*++>223333.. l0096680A3++**+..[0000<**++>2 342334.. a0097707++*00[0000<+> 1D121. d00A70807++*+00<**>122... S0086++<*>2. g00A81708++00<++>22. e009718092++*++..<*>22. I0097**>1. g00968*+00<*++*>223.33.  d00970707++*00<++>2. c009789++*.-1<**>22. 20-024-Q
20-024-P j00A82983+++++..[0000<+*++>223333.. m00A6690B3++***..[0000<**++>2 34C334.. c0098908++*00[0000<+> 11111. f00A80908++++00<**>122... Q0086++<*>2. i00A81708++00<++>22. h0097180A2+++++..<*>22. H0087+*>1. i00969++00<*++*>223.33.  f00A81808++*00<++>2. c00988A+++.00<**>22. 20-024-P
20-024-O i00973793+++++..[0000<+*++>223333.. o0096680C3++**+..[0000<**++>2 332333.. c0098709+++00[0000<+> 11111. h00A8080A++++00<**>122... R0086++<*>2. h00A81609++00<++>22. h0097160D2+++++..<*>22. H0087**>1. j00A79*+00<*++*>223.33.  e00980708+++00<++>2. d00986B+++.00<**>22. 20-024-O
20-024-N f00A73663+++++..[0000<+*++>223333.. l00A768093++**+..[0000<**++>2 332333.. Y00A8606+++00[0000<+> 11111. d00B80717++++00<**>122... S0087++<*>2. e00A81606++00<++>22. f0097160B2+++++..<*>22. H0096+*>1. i00B78++00<*++*>223.33.  b00A80706+++00<++>2. b00A86A+++.00<**>22. 20-024-N
20-024-M d00963663+++++..[0000<+*++>223333.. m0097680B3++**+..[0000<**++>2 332333.. W0097606+++00[0000<+> 12222. e00A70718++++00<**>122... R0076++<*>2. e00A71607++00<++>22. d0087160B2+++++..<*>22. F0076**>1. i00A77*+00<*++*>223.33.  c00A71607+++00<++>2. d00A86B+++.00<**>22. 20-024-M
20-024-L c00772653+++++..[0000<+*++>223333.. k0088660A3++***..[0000<**++>2 332333.. U0087605+++00[0000<+> 12222. Z00880706++++00<**>122... O0076++<*>2. c00881605++00<++>22. Z006716072+++++..<*>22. F0066+*>1. c00776+*00<*++*>223.33.  X00870605+++00<++>2. Y00776A+++.00<**>22. 20-024-L
20-024-K c00772654+++++..[0000<+*++>223333.. k009867094++**+..[0000<**++>2 332333.. U0087605+++00[0000<+> 12222. X00970706++++00<**>122... P0067++<*>2. c00971605++00<++>22. Y006616072+++++..<*>22. F0066**>1. b00977**00<*++*>223.33.  X00870605+++00<++>2. X009868+++.00<**>22. 20-024-K
20-024-J e00772754+++++..[0000<+*++>223333.. o0088680A4++**+..[0000<**++>2 332333.. W0077705++*00[0000<+> 12222. a00A70707++++00<**>122.2. M0066+*<*>2. e00971606++00<++>22. Z006617082+++++..<*>22. F0066+*>1. e00A78+*00<*++*>223.33.  a00970706+++00<++>2. X009758+++.00<**>22. 20-024-J
20-024-I h00972764+++++..[0000<+*++>223333.. r0099680D5++**+..[0000<**++>2 332333.. a0097706++*00[0000<+> 11111. e00B70709++*+00<**>122... Q0096++<*>2. j00B81708++00<++>22. e009617092+++++..<*>22. H0087**>1. j00978*+00<*++*>223333.  e00970709++*00<++>2. b00976B+++.00<**>22. 20-024-I
20-024-H l00A72894+++++..[0000<+*++>223333.. t00A8690D5++**+..[0000<**++>2 332333.. e00A7809+++00[0000<+> 33333. g00B8090A++++00<**>122... T0087++<*>2. l00B81709++00<++>22. h0097180B2+++++..<*>22. I0087+*>1. l00B99++00<*++*>223.33.  g00B80809+++00<++>2. e00A87B+++.-1<**>22. 20-024-H
20-024-G l00B72784+++++..[0000<+*++>223333.. s00B9680B4++**+..[0000<**++>2 332333.. d00B7608+++00[0000<+> 11111. g00C80717++++00<**>122... T00A7++<*>2. j00B81508++00<++>22. g009817072+++++..<*>22. I00A7**>1. m00B87++00<*++*>223.33.  g00B80808+++00<++>2. f00B889+++.00<**>22. 20-024-G
20-024-F f00A72572+++++..[0000<+*++>223333.. o00A8670C3++**+..[0000<**++>2 332333.. Z00A6507+++00[0000<+> 11111. e00B70607++++00<**>122.2. U00A6++<*>2. h00B61508++00<++>22. e00A5150A2+++++..<*>22. I00A6+*>1. k00B77++00<*++*>223.33.  e00B70607+++00<++>2. d00B87A+++.00<**>22. 20-024-F
20-024-E f00C72472+++++..[0000<+*++>223333.. n00C8660B2++**+..[0000<**++>2 332333.. Z00C6407+++00[0000<+> 11.11. d00C60607++++00<**>122... U00B5++<*>2. g00C71408++00<++>22. d00B5130C1+++++..<*>22. J00C5**>1. i00C77*+00<*++*>223.33.  d00B60608+++00<++>2. e00B86B+++.00<**>22. 20-024-E
20-024-D e00B72472+++++..[0000<+*++>223333.. m00B6660B2++**+..[0000<**++>2 342D34.. Y00A7407+++00[0000<+> 11111. b00C70607++++00<**>122... W00A7++<*>2. e00B71507++00<++>22. e0096150C1+++++..<*>22. J00A6+*>1. f00C66+*00<*++*>223.33.  c00C70607+++00<++>2. c00A75B+++.-1<**>22. 20-024-D
20-024-C f00A72682+++++..[0000<+*++>223333.. l00A7670B2++***..[0000<**++>2 332333.. Z00A7608+++00[0000<+> 11.11. c00B80709++++00<**>122... Z00A8++<*>2. f00A81609++00<++>22. e0096150B1+++++..<*>22. J00A7**>1. f00B67**00<*++*>7788.8.  d00A70808++*00<++>2. e00A87B+++.-1<**>22. 20-024-C
20-024-B g00A82772+++++..[0000<+*++>223333.. m00A8680B2++***..[0000<**++>2 332333.. Z00A8608+++00[0000<+> 11111. c00A80708++++00<**>122... U0098++<*>2. f00A81708++00<++>22. c009617091+++++..<*>22. J00A7+*>1. g00A78++00<*++*>223.33.  d00A80807+++00<++>2. d00A86A+++.-1<**>22. 20-024-B
20-024-A g00962782+++++..[000%<+*++>223333.. p0098680C2++***..[0000<**++>2 342D34.. c0097708+++00[0000<+> 11111. f00B70808++++00<**>122... R0087+*<*>2. h00B81708++00<++>22. f0086180B1+++++..<*>22. H0077**>1. j00A78*+00<*++*>223.33.  f00970809+++00<++>2. d00977C+++.00<**>22. 20-024-A
20-023-0 f00752452*****00[  <  >77879  . m008655092*****00[  <  >9AAB9BACB . Y0075505***00[  < >CCDD.D . b00860604****00< >DEFFG . N0054**< >3 . f00851405**00< >L . d-*6515081*****..< >* . H0064**>3 . g00765**00<  >GHIHI .I b00860405***00< >L . c007648***.%0< >3 . 20-023-0
20-023-X j009627B2+++++..[0000<+*++>2M.3.3.. r0097680F2++**+..[0000<**++>3 M43334.. d009670B+++00[0000<+> 11.11. h00A7090B++++00<**>2N.... Q0074++<*>3. k00B8180B++00<++>22. j0097180E1+++++..<*>22. G0086+*>3. m00A89++00<*++*>2N...3.  g0097080A+++00<++>2. f00A66E+++.-1<**>44. 20-023-X
20-023-W k009638A3+++++..[0000<+*++>223333.. s0098690E3++**+..[0000<**++>2 342334.. d009680A+++00[0000<+> 11111. g00A70919++++00<**>122... N0065++<*>2. j00A71609++00<++>22. f0077190B1+++++..<*>22. G0076**>1. m00A79++00<*++*>223.33.  f00961907+++00<++>2. f00877D+++.-1<**>22. 20-023-W
20-023-V f00862683+++++..[0000<+*++>223333.. o0089670C3++**+..[0000<**++>2 332333.. Y0087608+++00[0000<+> 11111. d00970708++++00<**>122... O0066+*<*>2. d00951609++00<++>22. c0076160A1+++++..<*>22. F0076+*>1. j00988++00<*++*>223.33.  b00971608+++00<++>2. c00877B+++.-1<**>22. 20-023-V
20-023-U b00762664+++++..[0000<+*++>223333.. j0078660B4++**+..[0000<**++>2 332333.. U0076506+++00[0000<+> 12222. Z00970606++++00<**>122... M0065++<*>2. b00951606++00<++>12. a0075160A2+++++..<*>22. E0075**>1. d00877**00<*++*>223.33.  X00870606++*00<++>2. Z007769++*.-1<**>22. 20-023-U
20-023-T b00853564+++++..[0000<+*++>223333.. k0097560A4++**+..[0000<**++>2 332333.. U0086506+++00[0000<+> 12222. Z00B60606++++00<**>122... K0054++<*>2. b00A61506++00<++>12. Z008515082+++++..<*>88. F0074+*>1. c00965+*00<*++*>223.33.  Y00A61506+++00<++>2. Y009659+++.00<**>22. 20-023-T
20-023-S b00963553+++++..[0000<+*++>223333.. i009656093++**+..[0000<**++>2 332333.. T0096505+++00[0000<+> 12222. W00960605++++00<**>122... M0054+*<*>2. b00961505++00<++>12. a0076150A2+++++..<*>SS. F0076**>1. Z00976**00<*++*>223.33.  W00961505++*00<++>2. X009669+++.00<**>22. 20-023-S
20-023-R c00982653+++++..[0000<+*++>223333.. i009656093++**+..[0000<**++>2 332333.. V0098605++*00[0000<+> W2222. Y00980605++*+00<**>122... O0086+*<*>2. d00981606++00<++>22. b009716092+++++..<*>mm. H0097+*>1. a00966+*00<*++*>223.33.  a00980605++*00<++>2. Z009888++*.-1<**>22. 20-023-R
20-023-Q g00983773+++++..[0000<+*++>223333.. j009667093++**+..[0000<**++>2 332333.. Y0098607+++00[0000<+> 11111. b00A80608++++00<**>122... M0075++<*>2. g00A81608++00<++>22. d009718092++*++..<*>**. H0097**>1. d00967**00<*++*>223.33.  c00981607+++00<++>2. b009879++*.00<**>22. 20-023-Q
20-023-P g00982583+++++..[0000<+*++>223333.. j0097660A3++***..[0000<**++>2 332333.. Z0098608+++00[0000<+> 12222. c00A80608++++00<**>122... K0066+*<*>2. g00A81608++00<++>22. e0098170A2+++++..<*>**. H0078+*>1. f00976+*00<*++*>223.33.  c00981608+++00<++>2. a00986A+++.-1<**>22. 20-023-P
20-023-O g00972683+++++..[0000<+*++>223333.. m0096670B3++**+..[0000<**++>2 342334.. a0097609+++00[0000<+> 11111. e00A80718++++00<**>122... M0086**<*>2. g00A81508++00<++>22. f0097170A2+++++..<*>**. H0097**>1. h00A77**00<*++*>223333.  d00980708+++00<++>2. d00987A+++.-1<**>22. 20-023-O
20-023-N d00963663+++++..[0000<+*++>223333.. l00A867093++**+..[0000<**++>2 332333.. X0098606+++00[0000<+> 12222. c00B80717++++00<**>122... N0076+*<*>2. e00B71507++00<++>22. c009616082++*++..<*>**. I0098+*>1. h00B78+*00<*++*>223.33.  c00A80606+++00<++>2. b00A878+++.-1<**>22. 20-023-N
20-023-M d00973663+++++..[0000<+*++>223333.. i009866093++**+..[0000<**++>2 332333.. V0097606+++00[0000<+> 22232. a00A80617++++00<**>122... K0066+*<*>2. e00A71607++00<++>22. b0086160A2+++++..<*>**. F0076**>1. f00976**00<*++*>223.33.  a00A71606+++00<++>2. a009869+++.00<**>22. 20-023-M
20-023-L d00772653+++++..[0000<+*++>223333.. j008766093++**+..[0000<**++>2 332333.. V0077605++*00[0000<+> 12222. a00870806++*+00<**>122.2. L0056+*<*>2. e00871606++00<++>22. a006616082+++++..<*>**. F0066+*>1. d00777+*00<*++*>223.33.  W00870605++*00<++>2. a00776A++*.-1<**>22. 20-023-L
20-023-K c00772754+++++..[0000<+*++>223333.. j008768094++**+..[0000<**++>2 332333.. U0077705++*00[0000<+> 12222. Z00A70806++*+00<**>122... L0066+*<*>2. d00971705++00<++>22. a006617092++*++..<*>**. E0066**>1. c00977**00<*++*>223.33.  W00870605++*00<++>2. Z009779++*.-1<**>22. 20-023-K
20-023-J g00883854+++++..[0000<+*++>223333.. o0089680A4++**+..[0000<**++>2 332333.. X0088705++*00[0000<+> 12222. a00A80806++*+00<**>122.3. N0066++<*>1. f00981806++00<++>22. b%8000002.++*++..<*>... F0067+*>1. f00989+*00<*++*>223333.  a00A80705++*00<++>2. b00987A++*.00<**>22. 20-023-J
20-023-I i00972864+++++..[0000<+*++>223333.. q0099690C5++**+..[0000<**++>2 332333.. Z0097706++*00[0000<+> 11111. d00B80807++++00<**>122... O0096++<*>1. i00B81806++00<++>22. f008718092+++++..<*>**. H0087**>1. h00988**00<*++*>223.33.  c00980806+++00<++>2. e00987B+++.00<**>22. 20-023-I
20-023-H k00A72684+++++..[0000<+*++>223333.. r00A8670C5++**+..[0000<**++>2 332333.. c00A8608+++00[0000<+> 11111. f00B8080A++++00<**>122... K0076+*<*>2. k00B81708++00<++>22. g0097170A2+++++..<*>22. I0077+*>1. j00B88++00<*++*>223.33.  e00A80608+++00<++>2. e00A86C+++.-1<**>22. 20-023-H
20-023-G l00B72783+++++..[0000<+*++>223333.. s00B8670C4++**+..[0000<**++>2 342334.. c00B7708+++00[0000<+> 1D121. f00C80719++++00<**>122... N0096++<*>2. k00B81708++00<++>22. f009618082+++++..<.>22. I0097**>1. l00B78++00<*++*>223333.  g00B70808+++00<++>2. f00B86C+++.-1<**>22. 20-023-G
20-023-F i00A72582+++++..[0000<+*++>223333.. r00A7660D3++**+..[0000<**++>2 332333.. a00A7508+++00[0000<+> 11111. g00B70719++++00<**>122... R00A6++<*>2. i00B7140A++00<++>22. g00A617082+++++..<*>22. J00A6+*>1. m00B77++00<*++*>223333.  f00A80608+++00<++>2. h00B87C+++.00<**>22. 20-023-F
20-023-E f00B72552+++++..[0000<+*++>223333.. l00C7650B2++**+..[0000<**++>2 332333.. Z00C7505+++00[0000<+> 1D1.1. c00C70604++++00<**>122... Q00B5*+<*>2. f00C71505++00<++>22. f00B5160B1+++++..<.>66. K00B6**>1. h00C76*+00<*++*>223.33.  c00B70505+++00<++>2. b00B849+++.00<**>22. 20-023-E
20-023-D c00A72442+++++..[0000<+*++>223333.. k00B7650A2++***..[0000<**++>2 332333.. V00A7504+++00[0000<+> 12222. Z00C80604++++00<**>122... P00A6++<*>2. a00B71404++00<++>22. d0096150A1+++++..<+>22. J00A5+*>1. f00C65++00<*++*>223.33.  Z00C80404+++00<++>2. a00B849+++.-1<**>22. 20-023-D
20-023-C c00A62752+++++..[0000<+*++>223333.. l00A8680A2++**+..[0000<**++>2 232333.. W00A6705++*00[0000<+> 11111. Y00B70805++*+00<**>122... S0085++<*>2. b00A71705++00<++>22. e0095160B1+++++..<*>22. I00A6**>1. e00B67*+00<*++*>223.33.  Y00A50705++*00<++>2. a00A769+++.00<**>22. 20-023-C
20-023-B c00A63752+++++..[0000<+*++>223333.. m00A8680B2++***..[0000<**++>2 332333.. W00A5705+++00[0000<+> 11.11. Y00A70805++*+00<**>122... R0074++<*>2. a00A61705++00<++>22. f0095170C1+++++..<*>22. H00A5+*>1. g00A78++00<*++*>223.33.  Y00A60705+++00<++>2. c00A67B+++.-1<**>22. 20-023-B
20-023-A f00962762+++++..[0000<+*++>223333.. r0098680E2++***..[0000<**++>2 332333.. Z0097706+++00[0000<+> 11.11. c00B80707++++00<**>122... V0075++<*>2. e00A71706++00<++>22. i0086170E1+++++..<*>22. H0087**>1. k00A88*+00<*++*>223.33.  c00980706++*00<++>2. g00977E+++.-1<**>22. 20-023-A
20-022-0 b00752512*****00[  <  >77879  . n008755082*****00[  <  >9BAB9CBCB . U0076502***00[  < >CCDDED . Y00860602****00< >EEFFG . P0064**< >3 . a00861502**00< >L . a-*6515021*****..< >* . H0065**>4 . g00766**00<  >GHIHJ .J X00860602***00< >L . b007646***.%0< >3 . 20-022-0
20-022-X e00962662+++++..[0000<+*++>2N.3.3.. q0098670E2++***..[0000<**++>3 M.3334.. X0097706++*00[0000<+> 11..1. c00A80706++*+00<**>12.... P0076++<*>3. c00A71606++00<++>22. i0096180E1+++++..<*>22. H0087+*>3. k00A87++00<*++*>2N...3.  c00970805++*00<++>2. g00A88C+++.-1<**>44. 20-022-X
20-022-W d00973743+++++..[0000<+*++>223333.. o0098670D3++**+..[0000<**++>2 34C334.. V0097703+++00[0000<+> 12.22. Z00A70704++++00<**>122... M0067+*<*>2. b00A71603++00<++>22. e0077280B1+++++..<*>22. G0076**>1. k00A88++00<*++*>223.33.  Z00A71704++*00<++>2. d00876C+++.00<**>22. 20-022-W
20-022-V a00873633+++++..[0000<+*++>223333.. o0087580C3++**+..[0000<**++>2 34C334.. S0087603++*00[0000<+> C2222. X00970703++*+00<**>122... K0065+*<*>2. X00961503++00<++>12. e0076270B1+++++..<+>22. F0076+*>1. j00988++00<*++*>223.33.  W00970703+++00<++>2. b00876C+++.-1<**>22. 20-022-V
20-022-U Y00762644+++++..[0000<+*++>223233.. l0087560D3++**+..[0000<**++>2 342334.. Q0076603+++00[0000<+> 22222. W00970604++*+00<**>122... I0065+*<*>2. Y00961604++00<++>12. c0075170B2+++++..<*>22. E0075**>1. f00877**00<*++*>223.33.  V00871603+++00<++>2. X00774A+++.00<**>22. 20-022-U
20-022-T Z00962534+++++..[0000<+*++>223333.. l0097560B4++**+..[0000<**++>2 342334.. R0097503+++00[0000<+> C2222. X00B80603++++00<**>122... I0076+*<*>2. a00A81503++00<++>12. c009616092+++++..<*>22. G0086+*>1. d00A66+*00<*++*>223.33.  W00A70603+++00<++>2. X00974A+++.-1<.+>22. 20-022-T
20-022-S c00962734++*++..[0000<+*++>223333.. l009768094++**+..[0000<**++>2 342D34.. U0097703++*00[0000<+> 12222. X00980803++*+00<**>122... L0066**<*>2. a00961803++00<++>22. b008517092++*++..<*>22. F0077**>1. c00968**00<*++*>223.33.  W00971802++*00<++>2. W009867+++.00<**>22. 20-022-S
20-022-R a00973823+++++..[0000<+*++>223333.. j009768093++**+..[0000<**++>2 332333.. T0098802+++00[0000<+> 12222. W00980802++++00<**>122... M0086++<*>2. a00981702++00<++>22. d009718082+++++..<*>22. H0088+*>1. c00968+*00<*++*>223.33.  V00981702+++00<++>2. W009866+++.00<**>22. 20-022-R
20-022-Q e00982833+++++..[0000<+*++>223333.. o0097680C3++**+..[0000<**++>2 34C334.. W0098803++*00[0000<+> 12222. Z00A80803++*+00<**>122... P0086++<*>2. c00A81804++00<++>22. g0097180B2+++++..<*>22. H0097**>1. g00979**00<*++*>223.33.  Z00980703++*00<++>2. b00986A++*.00<**>22. 20-022-Q


Zpět
Poslední změna 25.I.2020 17:33 Webmaster