Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *        VVBB GBBCaa         VVVB GBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa      V GCaa     Gaa      VB GBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *    GOPE   EEKK OKEZlr    GOP6   EEEK OEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr  POL1  E OZlr  PRUH Olr  TUBO  EK OKEZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *        SSGG PGVElc         SSSG PVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc      S PElc     Plc      SG PGVElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrNGMM ABCD 23ei ci2PDh aOOgrseNGMM ABCD 32bm c2323i33Dh aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cDh aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrNGMM O cPDh aOOgrNG cD3 aOOgrNGMM Oe ce2PDh aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPD3
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2018-05-25 21:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-145-U H00A6**00[0000<****>11111 N00A603**..[0000<**++> 23222322 S00B6403+++00[0000<+> 111111 Y00C81603++++00<**>122.22 J00A8**<*>22 a00C81703++00<++>22. I00A6**..<*>222 I00A5**>77 L00B7**00<**>1.222  X00B71603+++00<++>22 R00B7++00<**>222 18-145-U
18-145-T I00A6+*00[0000<****>11111 N00A603**..[0000<**++> 23222322 T00B6504+*+00[0000<+> 111111 Z00B81603++++00<**>122.22 J0097+*<*>22 a00B71703++00<++>222 I00A5+*..<*>222 I00A7+*>RR L00C8**00<**>1.222  Y00B71703+++00<++>22 R00A7+*00<**>222 18-145-T
18-145-S I0097**00[0000<****>11111 O00A803**..[0000<**++> 23222322 U00B8505+++00[0000<+> 111111 a00B81504++++00<**>122.22 I0088**<*>22 c00B81704++00<++>222 J0087**..<+>222 I0097**>MM M00B8**00<**>1.222  Z00B81604+++00<++>22 R00A7+*00<**>222 18-145-S
18-145-R H0086+*00[0000<****>11111 N009703**..[0000<**++> 23222322 U00A8405+*+00[0000<+> 111111 a00C91604++++00<**>122.22 J0088+*<*>22 b00C91604++00<++>222 I0077+*..<*>222 I0078+*>RR M00A9**00<**>1.222  a00B81704+++00<++>22 Q00A8+*00<**>222 18-145-R
18-145-Q I0087**00[0000<****>11111 M009803**..[0000<+*++> 23222322 T0098406+*+00[0000<+> 111111 a00B81605++++00<**>122.22 I0098**<*>2. a00A81705++00<++>22. I0078**..<*>222 H0088**>RR K00A8**00<**>1.222  a00A81606+++00<++>22 Q00B9+*00<**>222 18-145-Q
18-145-P H0087+*00[0000<****>11111 K007804**..[0000<**++> 23222.22 R0078406+*+00[0000<+> 12.222 Y00981515++++00<**>122.22 H0076+*<*>22 Y00981404++00<++>222 F0066+*..<*>222 G0087+*>R. K0088**00<**>1.222  X00881405+++00<++>22 O0088+*00<**>222 18-145-P
18-145-O H0087**00[0000<****>11111 K006702**..[0000<**++> 23222322 P0077204+*+00[0000<+> 122222 V00971413++++00<**>122222 H0087**<*>2. V00971403++00<++>22. H0076+*..<*>222 G0086**>RR I0088**00<**>12222  T00871403+++00<++>22 N0098+*00<**>222 18-145-O
18-145-N G0085+*00[0000<****>11111 I007702**..[0000<**++> 2323232. M0077204+*+00[0000<+> 12222. U00981213++++00<**>12223. G0076+*<*>2. T00971204++00<++>222 F0075+*..<*>22. F0085+*>RR I0088**00<**>1222.  R00871204+*+00<++>22 K0097+*00<**>222 18-145-N
18-145-M G0086**00[0000<****>11111 I008601**..[0000<**++> 23222322 N0086104+*+00[0000<+> 122222 U00A81204++++00<**>122.22 G0067**<*>22 T00981204++00<++>222 F0066**..<*>222 F0075**>RR I0087**00<**>1.222  R00970104+++00<++>22 J0087**00<**>222 18-145-M
18-145-L G0076+*00[0000<****>11111 J008701**..[0000<**++> 23222322 O0087104+*+00[0000<+> 122222 S00981203+*++00<**>122222 I0087+*<*>22 S00981203+*00<++>222 G0076+*..<*>222 G0077+*>RR J0098**00<**>12222  S00971203+*+00<++>22 K0087+*00<**>222 18-145-L
18-145-K I-198**00[0000<****>11111 L009802**..[0000<+*++> 23222322 P0098204+*+00[0000<+> 122222 U00A81303+*++00<**>122222 I0087**<*>22 W00A81403++00<++>222 I0096**..<*>222 I0087**>RR J00A8**00<**>1.222  U00A71403+++00<++>22 M00A7+*00<**>222 18-145-K
18-145-J H0077+*00[0000<****>11111 N009704**..[0000<**++> 23222322 R0097404+*+00[0000<+> 111111 W00A81503++++00<**>122222 I0078+*<*>22 Y00A91603++00<++>222 H0087+*..<*>222 H0087+*>RR K0099**00<**>12222  X00981603+++00<++>22 O0098+*00<**>222 18-145-J
18-145-I H0087**00[0000<****>11111 L008703**..[0000<**++> 23222322 R0097304+++00[0000<+> 122222 Y00A80504++*+00<**>122222 H0078**<*>22 Z00A81504++00<++>222 H0078**..<*>222 G0077**>RR L00A9**00<**>12222  W00980403+++00<++>22 Q0098+*00<**>222 18-145-I
18-145-H H0097+*00[0000<****>11111 M009804**..[0000<**++> 23222.22 S0098505+*+00[0000<+> 122222 Z00A80604++++00<**>122222 H0087+*<*>22 Y00A81504++00<++>222 I0087+*..<*>222 H0087+*>RR L00A8**00<**>12222  W00981504+++00<++>22 Q00A7+*00<**>222 18-145-H
18-145-G G0087**00[0000<****>11111 M008804**..[0000<**++> 23222322 R0088502+*+00[0000<+> 222222 Y00A81611++++00<**>122222 I0087**<*>22 Y00A81601++00<++>222 H0077**..<*>222 G0076**>RR L00A8**00<**>12222  X00A81602+++00<++>22 Q0098+*00<**>222 18-145-G
18-145-F F0067+*00[0000<****>11111 L007803**..[0000<**++> 23222322 P0087502+**00[0000<+> 12.222 V00991501++++00<**>122222 G0067+*<*>22 V00891601++00<++>222 G0076+*..<*>222 F0077+*>RR J0078**00<**>12222  V00981601+++00<++>22 O0078+*00<**>222 18-145-F
18-145-E E0076**00[0000<****>11111 K007703**..[0000<**++> 2323232. P0077502+**00[0000<+> 122222 W00A81602++++00<**>12223. F0067**<*>22 W00981702++00<++>222 F0066+*..<*>22. E0065**>RR I0087**00<**>1222.  U00971702+++00<++>2. O0087+*00<**>22. 18-145-E
18-145-D F0066+*00[0000<****>11111 K007803**..[0000<**++> 23222322 P0078503+*+00[0000<+> 12.222 W00881602++++00<**>122222 F0067+*<+>22 X00881703++00<++>222 E0065+*..<*>222 E0066+*>R. J0098**00<**>1.222  U00971702+++00<++>22 N0077+*00<**>222 18-145-D
18-145-C G0088**00[0000<****>11111 L008804**..[0000<**++> 23222322 P0088403+*+00[0000<+> 12.222 V00881503++*+00<**>122.22 H0087**<*>22 W00881603++00<++>222 H0077**..<*>222 G0067**>R. I0088**00<**>1.722  U00871502+++00<++>22 M0088**00<**>222 18-145-C
18-145-B H0087+*00[0000<****>11111 N008803**..[0000<**++> 23222322 R0088403+*+00[0000<+> 11.111 X00A91403++++00<**>122.22 I0078+*<*>22 Y00B91503++00<++>222 I0087+*..<*>222 G0077+*>R. L00A9**00<**>1.222  X00A80603+++00<++>22 O00A8+*00<**>222 18-145-B
18-145-A H0087**00[0000<****>11111 N009804**..[0000<**++> 23222.22 R00A8404+*+00[0000<+> 122222 Y00A91403++++00<**>122.22 J0088**<*>22 Y00A81503++00<++>222 I0078**..<*>222 G0077**>RR L00A9**00<**>1.222  X00A81503+++00<++>22 P00A8**00<**>222 18-145-A
18-144-0 H0066**00[  <  >232 . M007603**00[  <  >6786.7.7 7 R0076302***00[  < >8899A9 9 X00881302****..< >AACBC B I0066**< >3 3 X00870401**00< >C C G0064**..< >C C H0066**>T T K0077**00< >CED EE W00871402***00< >E E P0077**%0< >3 3 18-144-0
18-144-X H0096+*00[0000<****>3383. N009803**..[0000<**++> 73222322 S0098404+++00[0000<+> 222222 Z00B81513++++00<**>12...2 J0097+*<*>33 Y00C81602++00<++>222 I0087+*..<*>222 H0087+*>TT M00B8**00<**>1.822  Y00B81602+++00<++>22 P0097+*00<**>333 18-144-X
18-144-W I00A6**00[0000<****>11111 O00B803**..[0000<**++> 23222322 S00B8402+++00[0000<+> 111111 Z00C81512++++00<**>122.22 J00A8**<*>22 X00C81501++00<++>222 K00A7**..<*>222 K00A6**>TT M00C8**00<**>1.222  X00B81501+++00<++>22 R00B8+*00<**>222 18-144-W
18-144-V I00A6+*00[0000<****>1.111 O00B704**..[0000<**++> 2322.322 R00B7402+*+00[0000<+> 22..22 X00C81501++++00<**>122.22 K00A7+*<*>22 V00C81401++00<++>222 J00B5+*..<*>222 J00A6+*>RR M00C8**00<**>1.222  W00B81402+++00<++>22 Q00B8+*00<**>222 18-144-V
18-144-U H00A6**00[0000<****>11111 M00A603**..[0000<**++> 23222.22 R00B6402+++00[0000<+> 222222 W00C81402++++00<**>122.22 J00A6**<*>22 W00C71403++00<++>222 I00A6**..<*>222 I00A6**>RR L00B7**00<**>1.222  V00B61402+++00<++>22 O00B7**00<**>222 18-144-U
18-144-T I00A6+*00[0000<****>11111 O00A603**..[0000<**++> 23222322 U00B6703++*00[0000<+> 111111 Y00B81602++++00<**>122222 I0097+*<*>22 Y00B81702++00<++>222 I00A6+*..<*>222 I00A6+*>RR L00B8**00<**>1.222  W00B71603+++00<++>22 Q00A7+*00<**>222 18-144-T
18-144-S I0098**00[0000<****>11111 O009804**..[0000<**++> 2323233. U00A8504+++00[0000<+> 111111 a00B82604++++00<**>122.22 I0088**<*>22 a00B81704++00<++>222 J0087**..<*>222 I0088**>RR M00A8**00<**>12222  Y00B81703+++00<++>22 S00A8+*00<**>222 18-144-S
18-144-R H0086+*00[0000<****>1.111 N009803**..[0000<**++> 23222322 U00A8604+++00[0000<+> 111111 a00C82604++++00<**>122.22 H0087+*<*>22 b00C81803++00<++>222 H0076+*..<+>222 I0077+*>RR M00A9**00<**>1.222  a00B71703+++00<++>22 S00A8+*00<**>222 18-144-R
18-144-Q I0087**00[0000<****>11111 M009704**..[0000<**++> 23222322 T0097404+++00[0000<+> 111111 b00B92706++++00<**>122.22 J0098**<*>22 b00A91705++00<++>222 H0076**..<*>222 H0087**>RR K00A9**00<**>1.222  a00A81605+++00<++>22 S00B8+*00<**>222 18-144-Q
18-144-P G0086+*00[0000<****>11111 K007703**..[0000<**++> 23222322 R0077305+*+00[0000<+> 12.222 Y00882516++++00<**>122222 H0087+*<*>22 X00981504++00<++>222 F0066+*..<*>222 G0087+*>RR J0088**00<**>12222  W00871405+++00<++>22 O0087+*00<**>222 18-144-P
18-144-O H0086**00[0000<****>11111 K007703**..[0000<**++> 2323233. Q0077403+*+00[0000<+> 12222. X00881514++++00<**>122.22 G0087**<*>2. U00981503++00<++>222 H0076+*..<*>222 G0087**>RR I0088**00<**>1.222  U00881503+++00<++>22 O0098+*00<**>222 18-144-O
18-144-N G0086+*00[0000<****>11111 K007703**..[0000<**++> 23222322 P0077404+*+00[0000<+> 122222 Y00982614++++00<**>122222 I0077+*<*>22 W00A81403++00<++>222 F0075+*..<*>222 F0086+*>RR I0088**00<**>12222  V00981403+++00<++>22 N0097+*00<**>222 18-144-N
18-144-M G0076**00[0000<****>11111 K008603**..[0000<**++> 23222322 P0086404+*+00[0000<+> 12222. X00A81504++++00<**>122222 H0067**<*>2. X00981504++00<++>222 F0066**..<*>222 F0076**>77 J0097**00<**>1.222  W00970504+++00<++>22 M0087**00<**>222 18-144-M
18-144-L G0076+*00[0000<****>11111 L008603**..[0000<**++> 23222322 R0086405+*+00[0000<+> 12222. U00981403+*++00<+*>122222 I0087+*<*>2. W00981504++00<++>222 G0074+*..<*>222 G0076+*>77 J0097**00<**>12222  V00971504+++00<++>22 L0097+*00<**>222 18-144-L
18-144-K H0088**00[0000<****>11111 M009803**..[0000<**++> 23222322 S0098405+++00[0000<+> 111111 V00A81504++++00<**>122222 I0087**<*>22 X00A80504++00<++>222 I0097**..<*>222 I0097**>77 J00A8**00<**>12222  V00A81404+++00<++>22 N00A8+*00<**>222 18-144-K
18-144-J H0077+*00[0000<**.*>11111 M009804**..[0000<**++> 23222322 R0098404+*+00[0000<+> 111111 W00A81404++++00<*.>122222 G0078+*<*>22 X00B80404++00<++>222 H0087+*..<*>222 H0077+*>77 K0098**00<*.>12222  W00A81404+++00<++>22 N0097+*00<**>222 18-144-J
18-144-I H0087**00[0000<****>11111 M008703**..[0000<**++> 2323233. S0097305+*+00[0000<+> 111111 Z00A81505++++00<**>122.22 H0077**<*>22 a00A81605++00<++>222 H0077**..<*>222 G0077**>77 L00A9**00<**>1.222  Y00981504+++00<++>22 Q0098+*00<**>222 18-144-I
18-144-H I0098+*00[0000<****>11111 L009803**..[0000<**++> 23222322 Q0098305+*+00[0000<+> 122222 Y00A91405++++00<**>122222 I0088+*<*>22 a00A81605++00<++>222 I0086+*..<*>222 H0097+*>77 M00A9**00<**>12222  Y00991604+++00<++>22 Q00A8+*00<**>222 18-144-H
18-144-G H0078**00[0000<****>11111 L008803**..[0000<**++> 23222322 P0088303+*+00[0000<+> 12.222 Y00A81403++++00<**>122.22 I0088**<*>22 Y00A81603++00<++>222 H0077**..<*>222 G0076**>77 L00A8**00<**>1.222  Y00A81602+++00<++>22 P0098+*00<**>222 18-144-G
18-144-F F0076+*00[0000<****>11111 K007603**..[0000<**++> 23222.22 O0076303+*+00[0000<+> 122222 V00981312++++00<**>122222 F0066+*<*>22 V00881502++00<++>222 F0075+*..<*>222 F0066+*>77 I0078**00<**>12222  V00881502+++00<++>22 N0078+*00<**>222 18-144-F
18-144-E E0076**00[0000<****>11111 J007603**..[0000<**++> 23222.22 N0076303+*+00[0000<+> 122.22 U00A81303++++00<**>122222 F0067**<*>22 V00A81503++00<++>222 F0066+*..<*>222 E0066**>77 H0087**00<**>12222  T00971503+++00<++>22 M0087+*00<**>222 18-144-E
18-144-D F0067+*00[0000<****>11111 K007803**..[0000<**++> 2323232. Q0078403+**00[0000<+> 12.222 V00881502+*++00<**>122.22 G0067+*<*>22 W00881702++00<++>222 F0065+*..<*>222 F0067+*>77 J0098**00<**>1.222  V00871602+++00<++>22 P0077+*00<**>222 18-144-D
18-144-C G0087**00[0000<****>11111 L008804**..[0000<**++> 73222322 R0088503+**00[0000<+> 11121. V00881503++++00<**>12...2 H0078**<*>22 X00981603++00<++>222 H0077**..<*>222 G0067**>77 I0088**00<**>1.222  V00881502+++00<++>22 N0088**00<**>222 18-144-C
18-144-B H-187+*00[0000<****>11111 M008803**..[0000<**++> 23222322 T0088505+*+00[0000<+> 111111 Y00A81505++++00<**>122.22 I0088+*<*>22 X00B81504++00<++>222 H0087+*..<*>222 H0077+*>77 K00A9**00<**>1.222  X00A81504+++00<++>22 P00A7+*00<**>222 18-144-B
18-144-A I0087**00[0000<****>11111 N009804**..[0000<**++> 23222322 T00A8505+++00[0000<+> 11121. Z00A81504++++00<**>122.22 J0088**<*>22 Y00A81504++00<++>222 I0078**..<*>222 G0067**>77 L00A9**00<**>1.222  X00A81504+++00<++>22 R00A8**00<**>222 18-144-A
18-143-0 H0065**00[  <  >232 3 L007602**00[  <  >6786.7.7 7 R0076302***00[  < >8999A9 9 X00871402****..< >ABCBC B I0066**< >3 3 X00871402**00< >C . G0065**..< >D D H0065**>9 9 K0077**00< >DED EE W00870401***00< >E E P0077**%0< >3 3 18-143-0
18-143-X I0097+*00[0000<****>33333 N009803**..[0000<**++> 2323233. U0098405+++00[0000<+> 122222 b00B91514++++00<**>172.3. J0097+*<*>33 a00C91603++00<++>222 J0097+*..<*>22. I0087+*>99 M00B9**00<**>1.822  Z00A81503+++00<++>22 R00A8+*00<**>333 18-143-X
18-143-W J-1A7**00[0000<****>1.111 O00B804**..[0000<**++> 23222322 S00B8402+++00[0000<+> 111.11 a00B81611++++00<**>172.22 K00A8**<*>22 Y00D81601++00<++>222 K00A7**..<*>222 K00A6**>77 M00C8**00<**>1.222  X00B81601++*00<++>22 R00B8+*00<**>222 18-143-W
18-143-V J-1A6+*00[0000<****>1.111 O00B703**..[0000<**++> 23222322 R00B7302+*+00[0000<+> 12.222 X00C81401++++00<**>122.22 K00A8+*<*>22 W00C81401++00<++>222 J00A5+*..<*>222 I00A6+*>77 M00C8**00<**>1.222  W00B81402+++00<++>22 Q00B8+*00<**>222 18-143-V
18-143-U H00A5**00[0000<****>11111 L00A603**..[0000<**++> 23222.22 P00B6302**+00[0000<+> 122222 V00C81502++++00<**>122.22 I00A6**<*>22 V00B71502++00<++>222 I00A6**..<*>222 H00A5**>77 L00B7**00<**>1.222  T00B71402+++00<++>22 O00B7**00<**>222 18-143-U
18-143-T I00A6+*00[0000<****>11111 N00A802**..[0000<**++> 23222322 Q00B7303+*+00[0000<+> 122222 W00B81402++++00<**>122.22 I0097+*<*>22 V00B81402++00<++>222 I00A6+*..<*>222 I00A7+*>77 L00B8**00<**>1.222  T00B71402+++00<++>22 P00A7+*00<**>222 18-143-T
18-143-S I0097**00[0000<****>11112 N00A703**..[0000<**++> 23222322 R00A7303**+00[0000<+> 222222 W00C81402++++00<**>122.22 I0087**<*>22 X00B81403++00<++>222 J0086**..<*>222 I0087**>77 M00A8**00<**>1.222  V00B71402+++00<++>22 P00A8**00<**>222 18-143-S
18-143-R H0086+*00[0000<****>1.111 L008703**..[0000<**++> 2322.322 Q0097303+**00[0000<+> 12..22 X00C81402++++00<**>122.22 I0077+*<*>22 X00C81502++00<++>222 H0076+*..<*>222 I0077+*>77 K00B8**00<**>1.22.  W00B81402+++00<++>2. O00A7+*00<**>22. 18-143-R
18-143-Q H0087**00[0000<****>1.111 L009603**..[0000<**++> 23222322 S0097503++*00[0000<+> 111.11 Y00B81503++*+00<**>122.22 I0087**<*>22 Y00A81604++00<++>222 H0067**..<*>222 H0087**>77 J00A8**00<**>1.222  Y00A81604++*00<++>22 R00B8+*00<**>222 18-143-Q
18-143-P G0077+*00[0000<*+**>11111 J007703**..[0000<**++> 23222322 Q0078404+*+00[0000<+> 122222 X00981514++++00<**>122.22 H0087+*<*>22 V00981503++00<++>222 F0067+*..<*>222 G0077+*>RR I0087**00<**>1.222  V00881503+++00<++>22 O0087+*00<**>222 18-143-P
18-143-O H0087**00[0000<****>11111 K007703**..[0000<**++> 23222322 O0078303+*+00[0000<+> 122222 W00881512++++00<**>122222 H0088**<*>22 U00981402++00<++>222 H0077+*..<*>222 G0087**>MM H0088**00<**>1.222  T00881502+*+00<++>22 O0098+*00<**>222 18-143-O
18-143-N G0086+*00[0000<****>11111 K007703**..[0000<**++> 23222.22 O0077303+*+00[0000<+> 122222 X00981612++++00<**>122.22 I0078+*<*>22 W00A81403++00<++>222 F0075+*..<*>222 G0086+*>RR J0088**00<**>1.222  V00981403+++00<++>22 N0098+*00<**>222 18-143-N
18-143-M G0086**00[0000<****>11111 K008604**..[0000<**++> 23222322 O0086403+*+00[0000<+> 122222 W00A81603++++00<**>122222 G0066**<*>22 W00971503++00<++>222 F0066**..<*>222 F0075**>RR I0087**00<**>12222  U00971503+++00<++>22 N0097**00<**>222 18-143-M
18-143-L G0076+*00[0000<****>1111. L008603**..[0000<**++> 23222322 S0087504++*00[0000<+> 111111 X00981704++*+00<**>122222 I0086+*<*>22 X00981604++00<++>222 G0085+*..<*>222 G0076+*>RR J0098**00<**>12222  W00971604++*00<++>22 N0097+*00<**>222 18-143-L
18-143-K I0097**00[0000<****>11111 M009703**..[0000<**++> 23222322 U0098605+++00[0000<+> 111111 Y00A80704++++00<**>122222 I0088**<*>22 Y00A81604++00<++>222 I0096**..<*>222 H0096**>RR J00A8**00<**>12222  X00A81605+++00<++>22 P00A8+*00<**>222 18-143-K
18-143-J G0077+*00[0000<****>11111 M009803**..[0000<**++> 23222322 T0098405+*+00[0000<+> 111111 Z00A81504++++00<**>122222 H0077+*<*>22 Y00A81505++00<++>222 H0086+*..<*>222 H0077+*>RR K0098**00<**>12222  X00A81405+++00<++>22 O0098+*00<**>222 18-143-J
18-143-I H0087**00[0000<****>11111 L008703**..[0000<**++> 23222322 U0088405+++00[0000<+> 111111 Z00A91504++++00<**>122222 I0079**<*>22 a00A91505++00<++>222 H0077**..<*>222 H0077**>RR K00A8**00<**>12222  Y00990505+++00<++>22 P0098+*00<**>222 18-143-I
18-143-H H0097+*00[0000<****>11111 L009603**..[0000<**++> 23222322 U0097605++*00[0000<+> 122222 b00B91604++++00<**>122222 H0086+*<*>22 b00B81605++00<++>222 I0086+*..<.>MMM H0097+*>RR L00A8**00<**>1222.  Y00980604+++00<++>2. Q00A8+*00<**>22. 18-143-H
18-143-G G0087**00[0000<****>11112 K008603**..[0000<**++> 23222322 R0087503++*00[0000<+> 12.221 Y00A81602++*+00<**>122.22 H0078**<+>22 X00A81603++00<++>222 H0076**..<*>222 G0077**>RR J00A7**00<**>1.222  X00A81602++*00<++>22 P0098+*00<**>222 18-143-G
18-143-F F0077+*00[0000<****>11112 K007604**..[0000<**++> 23222322 P0077503+*+00[0000<+> 122222 W00971612++*+00<**>122222 G0078+*<*>22 W00981502+*00<++>222 G0076+*..<*>222 G0077+*>RR I0077**00<**>12222  V00881402++*00<++>22 N0078+*00<**>222 18-143-F
18-143-E E0066**00[0000<****>11111 K007603**..[0000<**++> 23222322 O0076403+**00[0000<+> 122.22 V00A81403++*+00<**>122222 F0067**<*>22 U00A81403+*00<++>222 F0066+*..<*>222 E0066**>RR I0087**00<**>12222  S00860403+++00<++>22 L0087+*00<**>222 18-143-E
18-143-D F0066+*00[0000<****>11111 K007704**..[0000<**++> 23222322 P0077404+*+00[0000<+> 122222 U00881403+*++00<**>122222 F0056+*<*>22 V00881403++00<++>222 F0066+*..<*>222 E0066+*>RR J0098**00<**>12722  T00971403+*+00<++>22 M0077+*00<**>222 18-143-D
18-143-C G0087**00[0000<****>11111 K008803**..[0000<**++> 23222322 Q0088504+**00[0000<+> 122222 U00871503++++00<**>122.22 H0077**<*>22 X00981603++00<++>222 H0077+*..<*>222 G0077**>RR I0088**00<**>1.222  V00881603+++00<++>22 N0088**00<**>222 18-143-C
18-143-B H0087+*00[0000<****>11112 N009803**..[0000<**++> 23222322 T0098405+*+00[0000<+> 111111 Z00991505++*+00<**>122.22 I0078+*<*>22 a00B81603++00<++>222 I0087+*..<*>222 H0067+*>RR K00A9**00<**>1.222  Z00A81604+++00<++>22 R00A8+*00<**>222 18-143-B
18-143-A I0077**00[0000<****>11111 N009804**..[0000<**++> 23222322 U00A8406+++00[0000<+> 111111 b00A91615++++00<**>122.22 J0088**<*>22 b00A91705++00<++>222 I0078**..<*>222 H0078**>RR M00A9**00<**>1.22.  b00A81605+++00<++>2. T00A9+*00<**>22. 18-143-A
18-142-0 H0065**00[  <  >232 3 L007601**00[  <  >6786.7.7 7 R0076102***00[  < >8899A9 9 X00861102****00< >AACBC . I0066**< >3 . X00871202**00< >C C G0065**..< >C C H0065**>T T K0077**00< >CED EE V00870202***00< >E E O0077**%0< >3 3 18-142-0
18-142-X I0096+*00[0000<****>3333. N009803**..[0000<**++> 23222322 W0098506++*00[0000<+> 111.11 c00B91615++++00<**>122..2 J0097+*<*>33 c00B81704++00<++>666 J0097+*..<*>222 I0097+*>TT M00B8**00<**>1.22.  b00B81704+++00<++>2. S00A8+*00<**>33. 18-142-X
18-142-W I-1A6**00[0000<****>11111 O00B703**..[0000<**++> 23232322 T00B7403+++00[0000<+> 111111 a00C81512++++00<**>122.22 J00A8**<*>22 Z00C81602++00<++>222 K00A7**..<*>222 J00A7**>UU M00C8**00<**>12222  Y00B81602+++00<++>22 R00B8+*00<**>222 18-142-W
18-142-V I00A6+*00[0000<****>11112 O00B704**..[0000<**++> 23222322 S00B7403+*+00[0000<+> 122222 Z00C81503++++00<**>122.22 J00A6+*<*>22 Y00C81502++00<++>222 J00A4+*..<*>222 I00A6+*>RR M00C8**00<**>1.222  X00C81503+++00<++>22 R00B7+*00<**>222 18-142-V
18-142-U H00A6**00[0000<****>11112 M00A603**..[0000<**++> 23222322 S00B6403+++00[0000<+> 111111 W00C71502++++00<**>122.22 J00A6**<*>22 W00C81602++00<++>222 J00A5**..<*>222 I00A6**>77 L00B7**00<**>1.222  U00B71402+++00<++>22 P00B7**00<**>222 18-142-U


Zpět
Poslední změna 25.V.2018 21:33 Webmaster