Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBIBCCCaaaa            VVVB GGBIBCaaaa          J GIBCaaaa         VB GBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEGKDZZllrr      GOP6     EEEK OOEGKDllrr     GOP7    A OGKDllrr    KUNZ   EK OEKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVNiDEEllcc            SSSG PPVNiDllcc          X PNiDllcc         SG PVellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c3333P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c33333DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c333DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c33DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c33PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2022-05-27 10:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22-147-J .................[....<....>.........  .................[....<....>. ......  .............[....<.> .....  ...............<..>.....  .......<.>...  .............<..>....  .................<.>....  .......>...  ..........<*++.>......  ..............<..>...  .............<..>....  22-147-J
22-147-I .................[....<+*..>.........  .................[....<**+.>. ......  .............[....<+> .....  ...............<*.>.....  .......<.>...  .............<++>....  .................<*>....  .......>...  ..........<....>......  ..............<..>...  .............<**>....  22-147-I
22-147-H .................[....<+*..>.........  .................[....<....>. ......  .............[....<+> .....  ...............<..>.....  .......<.>...  .............<..>....  .................<.>....  .......>...  ..........<*++.>......  ..............<..>...  .............<..>....  22-147-H
22-147-G .................[....<+*..>.........  .................[....<**+.>. ......  .............[....<+> .....  ...............<*.>.....  .......<.>...  .............<++>....  .................<*>....  .......>...  ..........<*++.>......  ..............<++>...  .............<**>....  22-147-G
22-147-F .................[....<+*..>.........  .................[....<**+.>. ......  .............[....<+> .....  ...............<*.>.....  .......<.>...  .............<++>....  .................<*>....  .......>...  ..........<....>......  ..............<..>...  .............<**>....  22-147-F
22-147-E .................[....<....>.........  .................[....<....>. ......  .............[....<.> .....  ...............<..>.....  .......<.>...  .............<..>....  .................<.>....  .......>...  ..........<*++.>......  ..............<++>...  .............<..>....  22-147-E
22-147-D .................[....<+*..>.........  .................[....<**+.>. ......  .............[....<+> .....  ...............<*.>.....  .......<.>...  .............<++>....  .................<*>....  .......>...  ..........<*++.>......  ..............<..>...  .............<**>....  22-147-D
22-147-C .................[0000<+*..>.........  .................[0000<**+.>. ......  .............[....<+> .....  b00A60707++*+00<*.>12.11  60005.*<.>111  p00A6270C++..<++>22..  .................<*>....  .......>...  ..........<*++.>......  ..............<++>...  .............<**>....  22-147-C
22-147-B m0097260C4+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A876084++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00980707++*+00<*.>12311  60005.*<.>111  p0098270C++..<++>2222  f0086160B2+++++..<*>2222  .......>...  n00976++00<*++.>224222  ..............<..>...  Q009770+**.00<**>2222  22-147-B
22-147-A n0098280B4++*++..[0000<+*..>232422.22  q00A8680A5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A80807++*+00<*.>12311  60004.*<.>111  p00A8280B++..<++>2222  g0087170A3++*++..<*>2222  .......>...  n00A88++00<*++.>224222  ..............<++>...  Q009870+**.00<**>2222  22-147-A
22-146-0 m008625092*****..[  <  >67796  66 q008756083*****..[  <  >9.AAC9 99 .............[  < >.... .. d00971505****00< >CCE CC 5-A02.*< >. .. o0095250A**..< >H  HH g007515092*****..< >H  HH .......>. .. p00975**00<  >EFH  EEH Z%2960506***..< >H PP P008640***.%0< >2  22 22-146-0
22-146-X o0097280B4+++++..[0000<+*..>333533.33  r0097690A6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  g00B70818++*+00<*.>12311  50003.*<.>...  s00B7290D++..<++>2222  g0086170B3++*++..<*>2222  .......>...  p00B78++00<*++.>234222  ..............<.+>...  R00A760++*.00<**>2222  22-146-X
22-146-W t00A7290F4++*++..[0000<+*..>232422.22  v00A7691C6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  h00B71819++*+00<*.>23422  50002.*<.>...  u00B7291G++..<++>2222  l0096180E3++*++..<*>2222  .......>...  s00A78++00<*++.>224222  ..............<+.>...  Q00A760***.00<**>2222  22-146-W
22-146-V s00A6380E3+++++..[0000<+*..>232422.22  v00B7680E6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  i00B70819++*+00<*.>23422  40003.*<.>...  w00B8291F++..<++>2222  k0096180C3++*++..<*>2222  .......>...  u00B88++00<*++.>234222  ..............<++>...  Q00B850+**.00<**>2222  22-146-V
22-146-U q00A6280F2+++++..[0000<+*..>232422.22  s00A66A0B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00B70818++*+00<*.>12311  50004.*<.>111  r00A7270F++..<++>2222  i0086160C2+++++..<*>2222  .......>...  t00A78++00<*++.>234222  ..............<++>...  P00A760***.00<**>2222  22-146-U
22-146-T n0087360F2+++++..[0000<+*..>2324.2.22  r00886A0C4++**+..[0000<**+.>2 324.22  .............[....<+> .....  d00970708++*+00<*.>12311  4-*01.*<.>...  p0097260F++..<++>2222  g0085150E2+++++..<*>2222  .......>...  q00988++00<*++.>224222  ..............<++>...  P009860+**.00<**>2222  22-146-T
22-146-S m00A7360F2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A8670D4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A71708++*+00<*.>12311  20002.*<.>...  m00A5260E++..<++>2222  g0095160C3+++++..<*>2222  .......>...  n00A86++00<*++.>224222  ..............<..>...  P00A850+**.00<**>2222  22-146-S
22-146-R l00A6360D2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A7570A4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A71709++*+00<*.>12311  40003.*<.>...  n00A7270D++..<++>2222  g0096160C3+++++..<*>2222  .......>...  m00A76++00<*++.>224222  a00A70708++*..<++>ggg  O009750+**.00<**>2222  22-146-R
22-146-Q l0097270B2+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A8690A4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00A72709++*+00<*.>12311  40003.*<.>...  m00A6370B++..<++>2222  g0086160C3+++++..<*>2222  .......>...  l00A77++00<*++.>224222  ..............<..>...  P00A850+**.00<**>2222  22-146-Q
22-146-P l0098370C2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A87A0B4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00982709++++00<*.>12311  50004.*<.>111  o0098270C++..<++>2222  g0087160C3+++++..<*>2222  .......>...  m00A87++00<*++.>224222  ..............<++>...  P009860+**.00<**>2222  22-146-P
22-146-O m0087370E2+++++..[0000<+*..>232422.22  s00976A0C4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f0098170A++*+00<*.>12.11  50005.*<.>111  n0098270D++..<++>2222  g0076160D2++*++..<*>2222  .......>...  n00988++00<*++.>224222  ..............<..>...  P009760+**.00<**>2222  22-146-O
22-146-N k0097360C2+++++..[0000<+*..>232422.22  r00A7590B5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00B82707++*+00<*.>12311  60005.*<.>111  n00A8360A++..<++>2222  d0076170A2+++++..<*>2222  .......>...  o00A87++00<*++.>224222  ..............<++>...  P009750+**.00<**>2222  22-146-N
22-146-M j009627092+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A769085++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00B82806++*+00<*.>12311  60005.*<.>111  n00B8270B++..<++>2222  e0086150A2+++++..<*>2222  .......>...  m00A88++00<*++.>224222  ..............<..>...  P00A760+**.00<**>2222  22-146-M
22-146-L j008726093+++++..[0000<+*..>232422.22  o009869086++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00981705++*+00<*.>12311  60005.*<.>111  l0098260B++..<++>2222  d0076160A3+++++..<*>2222  .......>...  m00988++00<*++.>224222  ..............<++>...  P009860+**.00<**>2222  22-146-L
22-146-K j0087360B3+++++..[0000<+*..>232422.22  n008877096++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A72605++*+00<*.>12.11  50003.*<.>...  m0097260C++..<++>2222  e0077160A3+++++..<*>2222  .......>...  l00986++00<*++.>224222  ..............<..>...  N008840+**.00<**>2222  22-146-K
22-146-J i008636093+++++..[0000<+*..>232422.22  p009777086++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00B72705++*+00<*.>12311  40003.*<.>...  n0086370B++..<++>2222  c008516093+++++..<*>2222  .......>...  m00976++00<*++.>224222  ..............<++>...  O009640+**.00<**>2222  22-146-J
22-146-I l00B627093+++++..[0000<+*..>232422.22  o00B769083++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00C72905++*+00<*.>12311  40002.*<.>...  o00C7380A++..<++>2222  f008716082++*++..<*>2222  .......>...  o00B78++00<*++.>234222  ..............<.+>...  S00B760+**.00<**>2222  22-146-I
22-146-H l00A8280A2++*++..[0000<+*..>232422.22  n00A878093++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00A82807++*+00<*.>12.11  40003.*<.>...  p00A8380B++..<++>2222  f008718082++*++..<*>2222  .......>...  o00A88++00<*++.>224222  ..............<+.>...  S00A880++*.00<**>2222  22-146-H
22-146-G n00A7370C3+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A8790A2++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  g00A71808++*+00<*.>12311  50004.*<.>111  r00A7480E++..<++>2222  g00A5170B2++*++..<*>2222  .......>...  r00A88++00<*++.>234222  c00A60708++*..<++>***  R00A870+**.00<**>2222  22-146-G
22-146-F q0098470D3+++++..[0000<+*..>232422.22  u00A87A0D2++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00B71718++*+00<*.>12311  60005.*<.>111  s00A7370D++..<++>2222  h0096170C2++*++..<*>2222  .......>...  t00B88++00<*++.>234222  ..............<++>...  R00A860++*.00<**>2222  22-146-F
22-146-E n0097460C2+++++..[0000<+*..>232422.22  s00B7790B3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  g00A80718++*+00<*.>23422  60004.*<.>111  s00A8371E++..<++>2222  i0087170C2+++++..<*>2222  .......>...  s00A88++00<*++.>234222  ..............<++>...  R00A860+**.00<**>2222  22-146-E
22-146-D o0097360E3+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A8790B3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A81617++++00<*.>12311  60004.*<.>111  p00A7251E++..<++>2222  g0095150E2+++++..<*>2222  .......>...  r00A87++00<*++.>234222  Z00980507++*..<..>***  P00A850+**.00<**>2222  22-146-D
22-146-C l0097350D3+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A876093++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A71506++*+00<*.>12311  70006.*<.>111  o00A8250D++..<++>2222  f0086150C2+++++..<*>2222  .......>...  p00A86++00<*++.>234222  ..............<++>...  Q009860+**.00<**>2222  22-146-C
22-146-B k0095350B3+++++..[0000<+*..>232422.22  m00A7760A4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Y00960505++++00<*.>12311  50005.*<.>111  l0097250C++..<++>2222  c0086150B2+++++..<*>2222  .......>...  l00965++00<*++.>224222  W00970505+++..<..>***  O009750+**.00<**>2222  22-146-B
22-146-A m0097360C4+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A7660A5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A71708++*+00<*.>12311  60004.*<.>111  o00A7260B++..<++>2222  e0086160B2++*++..<*>2222  .......>...  n00A77++00<*++.>224222  Y00960606++*..<++>***  Q009760+**.00<**>2222  22-146-A
22-145-0 m008526092*****..[  <  >67796  66 r008757083*****..[  <  >9.AAC9 99 .............[  < >.... .. e00961605****00< >CDE CC 5%801.*< >. .. p0096260A**..< >H  HH f007516092*****..< >H  HH .......>. .. o00976**00<  >EFH  EEH a%4440405***..< >* ** P008640***.%0< >3  33 22-145-0
22-145-X n0097380B4+++++..[0000<+*..>232422.22  q0097680A6++**+..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  e00A61818++*+00<*.>12311  50004.*<.>111  q00B6280C++..<++>2222  f0075180B3++*++..<*>2222  .......>...  o00B78++00<*++.>234222  ..............<..>...  Q00A670++*.00<**>3333  22-145-X
22-145-W q00A7370D4+++++..[0000<+*..>232422.22  t00A7681C6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  g00A70819++*+00<*.>12311  60005.*<.>111  t00B8281E++..<++>2222  i0084170C3++*++..<*>2222  .......>...  r00987++00<*++.>224222  ..............<++>...  R009770+**.00<**>2222  22-145-W
22-145-V t00A7290F4+++++..[0000<+*..>232422.22  u00B8590C6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  h00A6091A++*+00<*.>23422  50004.*<.>111  u00B7281F++..<++>2222  i0085180D3++*++..<*>2222  .......>...  s00A88++00<*++.>224222  ..............<..>...  S009790++*.00<**>2222  22-145-V
22-145-U q00A7370F2+++++..[0000<+*..>232422.22  t00A7780C4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00A71819++*+00<*.>23422  50005.*<.>111  t00A7280F++..<++>2222  g0076170C2++*++..<*>2222  .......>...  t00988++00<*++.>234222  ..............<++>...  R009870+**.00<**>2222  22-145-U
22-145-T n0087260F2+++++..[0000<+*..>232422.22  q0088680C4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e0098170A++*+00<*.>12311  60004.*<.>111  r0098270G++..<++>2222  h0086160F2+++++..<*>2222  .......>...  r00988++00<*++.>224222  ..............<..>...  P009850+**.00<**>2222  22-145-T
22-145-S m00A6360E2+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A7680B4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A71707++*+00<*.>12311  50002.*<.>...  n00A6270E++..<++>2222  i0096160C2+++++..<*>2222  .......>...  q00A87++00<*++.>224222  Z00A70607++*..<++>***  P00A750+**.00<**>2222  22-145-S
22-145-R m00A7260D2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00B7670B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A71708++*+00<*.>12311  5-501.*<.>...  n00A7270E++..<++>2222  g0097160D2++*++..<*>2222  .......>...  n00A76++00<*++.>224222  Z00A70608++*..<.+>MMM  N009740+**.00<**>2222  22-145-R
22-145-Q l0096370D2+++++..[0000<+*..>232422.22  r00A8680C4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00A71809++*+00<*.>12311  5%503.*<.>...  o00A7370C++..<++>2222  g0086170D2+++++..<*>2222  .......>...  o00A77++00<*++.>224222  ..............<++>...  P009760+**.00<**>2222  22-145-Q
22-145-P n0097390E2++*++..[0000<+*..>232422.22  r0097690D4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  h0097090B++*+00<*.>12311  60005.*<.>111  p0097290D++..<++>2222  h0086180D2++*++..<*>2222  .......>...  o00A78++00<*++.>224222  ..............<++>...  P009770++*.00<**>2222  22-145-P
22-145-O n0086270G2+++++..[0000<+*..>232422.22  s0087690E4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  h00A8180B++*+00<*.>12311  60003.*<.>...  o0097270D++..<++>2222  h0077170E2++*++..<*>2222  .......>...  p00978++00<*++.>224222  ..............<..>...  P009750+**.00<**>2222  22-145-O
22-145-N l0097270C2+++++..[0000<+*..>232422.22  t00A7690B5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  h00C82907++*+00<*.>23422  70004.*<.>111  n00B8270B++..<++>2222  f0077170A2++*++..<*>2222  .......>...  q00A88++00<*++.>234222  ..............<++>...  Q009760+**.00<**>2222  22-145-N
22-145-M l0098260C2+++++..[0000<+*..>232422.22  t00A86A0C5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00B82807++*+00<*.>12311  70005.*<.>111  m00B8260B++..<++>2222  f0088160C2+++++..<*>2222  .......>...  o00A88++00<*++.>224222  b00A70708++*..<..>***  R00A870+**.00<**>2222  22-145-M
22-145-L i0087360B3+++++..[0000<+*..>232422.22  q0088680B6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00972606++++00<*.>12311  50003.*<.>...  l0097360B++..<++>2222  d0076160A3+++++..<*>2222  .......>...  m00996++00<*++.>224222  Z00971706++*..<++>***  P009850+**.00<**>2222  22-145-L
22-145-K h0087260B3+++++..[0000<+*..>222422.22  p0088680A6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00A71606++*+00<*.>12311  40003.*<.>...  k0097360B++..<++>2222  c0076160A2+++++..<*>2222  .......>...  k00986++00<*++.>224222  ..............<..>...  N008850+**.00<**>2222  22-145-K
22-145-J h008736093+++++..[0000<+*..>222422.22  p009779085++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00B81705++*+00<*.>12311  4%403.*<.>...  n00B8360A++..<++>2222  c008616092+++++..<*>2222  .......>...  j00976++00<*++.>224222  Z00430405++*..<++>***  N009750+**.00<**>2222  22-145-J
22-145-I h00B527083+++++..[0000<+*..>232422.22  p00B879083++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00B61705++*+00<*.>12311  .......<.>...  n00B6470A++..<++>2222  b007516092++*++..<*>2222  .......>...  l00A87*+00<*++.>224222  ..............<..>...  Q00A760+**.00<**>2222  22-145-I
22-145-H k00A638093++*++..[0000<+*..>232422.22  q00A86A0A3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00971807++*+00<*.>12311  .......<.>...  p00A7380B++..<++>2222  c007517092++*++..<*>2222  .......>...  k00988++00<*++.>224222  c00A60906++*..<++>***  P009860+**.00<**>2222  22-145-H
22-145-G m00A7370C3+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A7790B3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00A72808++*+00<*.>12311  3%501.*<.>...  r00B7280D++..<++>2222  g0097170B2++*++..<*>2222  .......>...  m00987++00<*++.>224222  b00A70708++*..<..>ggg  O009750+**.00<**>2222  22-145-G
22-145-F p0097380E3+++++..[0000<+*..>232422.22  t00A8790C3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  h00A91917++*+00<*.>23422  4-901.*<.>...  u00B9391E++..<++>2222  i0097170A2++*++..<*>2222  .......>...  p00A98++00<*++.>224222  d00A80708++*..<++>***  P00A860+**.00<**>2222  22-145-F
22-145-E n0098370B3++*++..[0000<+*..>232422.22  r00B8790A2++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  h00A81918++*+00<*.>23422  5-701.*<.>...  r00A8381D++..<++>2222  h0087170B2++*++..<*>2222  .......>...  p00A87++00<*++.>224222  c00980707++*..<..>***  R009860+**.00<**>2222  22-145-E
22-145-D l0097360D3+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A7780B3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00A71718++*+00<*.>12311  5-P01.*<.>...  q00A8271D++..<++>2222  g0096160D2+++++..<*>2222  .......>...  o00A76++00<*++.>224222  Y00960607++*..<++>***  P00A750+**.00<**>2222  22-145-D
22-145-C l0097260D3+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A7780B3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A71707++*+00<*.>12311  4%801.*<.>...  q00A7370E++..<++>2222  e0085160A2+++++..<*>2222  .......>...  m00A76++00<*++.>224222  ..............<.+>...  O009750***.00<**>2222  22-145-C
22-145-B j0096260A4+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A7680A4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00971705++*+00<*.>12311  4-*01.*<.>...  m00A7260B++..<++>2222  c0086160A2+++++..<*>2222  .......>...  k00976++00<*++.>224222  W00970605++*..<++>***  N009740+**.00<**>2222  22-145-B
22-145-A j0096260A4+++++..[0000<+*..>232422.22  s00A7690A5++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A71705++*+00<*.>12311  .......<.>...  m00A7270A++..<++>2222  c0085160A2++*++..<*>2222  .......>...  j00A76*+00<*++.>224222  ..............<++>...  N00A640***.00<**>2222  22-145-A
22-144-0 m008625091*****..[  <  >67796  66 r008755092*****..[  <  >9.AAC9 99 .............[  < >.... .. e00960605****00< >CCE CC 4%701.*< >. .. p0096250A**..< >H  HH f007415091*****..< >H  HH .......>. .. n00965**00<  >EFH  EEH b%8950505***..< >* ** P008540***.%0< >2  22 22-144-0
22-144-X l0097370A4+++++..[0000<+*..>232422.22  r00975A0A6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A61817++*+00<*.>23422  4-T01.*<.>...  p00B6270C++..<++>2222  c0075160A3++*++..<*>2222  .......>...  l00A77++00<*++.>234222  a00B60706++*..<..>***  P009760++*.00<**>2222  22-144-X
22-144-W p00A7360D4+++++..[0000<+*..>232422.22  w00A7690C6++**+..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  f00A61619++*+00<*.>12311  40001.*<.>...  r00B6261E++..<++>2222  g0085160C3++*++..<*>2222  .......>...  p00987++00<*++.>224222  ..............<++>...  Q009770***.00<**>2222  22-144-W
22-144-V q00A7260E3+++++..[0000<+*..>232422.22  w00B8590C6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00A8071A++*+00<*.>12311  3-K01.*<.>...  t00B8261E++..<++>2222  i0087160C3++*++..<*>2222  .......>...  p00A87++00<*++.>224222  f00B8070A++*..<..>MMM  Q009860+**.00<**>2222  22-144-V
22-144-U o00A7250D2+++++..[0000<+*..>232422.22  s00A8690B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00A91718++*+00<*.>12311  3%701.*<.>...  s00A9260F++..<++>2222  f0077150B2++*++..<*>2222  .......>...  p00998++00<*++.>224222  ..............<++>...  R009870+**.00<**>2222  22-144-U
22-144-T l0086250G2+++++..[0000<+*..>232422.22  o0088660C4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00971609++*+00<*.>12311  5-701.*<.>...  p0098260H++..<++>2222  g0085150D2+++++..<*>2222  .......>...  p00987++00<*++.>224222  a00960508++*..<..>***  P009850+**.00<**>2222  22-144-T
22-144-S k00A7250F2+++++..[0000<+*..>232422.22  l00A8650C4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A81508++++00<*.>12311  .......<.>...  n00A8250F++..<++>2222  h0096150D3+++++..<*>2222  .......>...  l00A85*+00<*++.>224222  Z00A80508+++..<++>***  N00A840+**.00<**>2222  22-144-S
22-144-R l00A6250E2+++++..[0000<+*..>232422.22  s00B7670C4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00A81709++*+00<*.>12311  5%604.*<.>111  q00A8270F++..<++>2222  h0086150C3+++++..<*>2222  .......>...  o00A76++00<*++.>224222  b00A70608++*..<..>***  P009860+**.00<**>2222  22-144-R
22-144-Q k0096270D2++*++..[0000<+*..>232422.22  q00A7690B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00A72808++*+00<*.>12311  50004.*<.>111  p00A7380D++..<++>2222  h0086170D3++*++..<*>2222  .......>...  n00A87++00<*++.>224222  b00A70707++*..<++>ggg  P009760+**.00<**>2222  22-144-Q
22-144-P n0097280F1+++++..[0000<+*..>232422.22  q0097690C3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00972808++*+00<*.>12311  60005.*<.>111  q0097280E++..<++>2222  h0086170D1+++++..<*>2222  .......>...  o00A77++00<*++.>224222  ..............<..>...  P009770++*.00<**>2222  22-144-P
22-144-O q0088280G1++*++..[0000<+*..>232422.22  u00886A0F3++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  i00A8290A++*+00<*.>12311  60004.*<.>111  q00A8280E++..<++>2222  j0077190E1++*++..<*>2222  .......>...  q00988++00<*++.>224222  e0098070A++*..<++>***  Q009870+**.00<**>2222  22-144-O
22-144-N o0098270D2+++++..[0000<+*..>232422.22  v00A8690D5++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  j00C82809++*+00<*.>23422  60005.*<.>111  r00B8380B++..<++>2222  i0077180B2++*++..<*>2222  .......>...  s00A97++00<*++.>234222  d00A70708++*..<..>***  S009860+**.00<**>2222  22-144-N
22-144-M n0098380C2++*++..[0000<+*..>232422.22  u00A9780D5++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  h00B82809++*+00<*.>12311  50003.*<.>...  p00B7380B++..<++>2222  g0086160C2++*++..<*>2222  .......>...  q00A98++00<*++.>224222  f00A80809++*..<++>***  S00A870+**.00<**>2222  22-144-M
22-144-L k0086260B3+++++..[0000<+*..>232422.22  q0098760B6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00972707++*+00<*.>12311  5%301.*<.>...  l0096260C++..<++>2222  e0075160B3+++++..<*>2222  .......>...  o00987++00<*++.>224222  a00981607++*..<.+>MMM  P009850+**.00<**>2222  22-144-L
22-144-K h0086360B3+++++..[0000<+*..>222422.22  n0087860A6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00A72605++*+00<*.>12311  10001.*<.>...  i0096360B++..<++>2222  c0075160A3+++++..<*>2222  .......>...  k00986++00<*++.>224222  W00961606++*..<++>***  L008740+**.00<**>2222  22-144-K
22-144-J j009646093+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A7760A5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A62605++*+00<*.>12311  10001.*<.>...  n00B6360C++..<++>2222  d008516093++*++..<*>2222  .......>...  l00976++00<*++.>224222  Y00B61605++*..<++>***  O009640+**.00<**>2222  22-144-J


Zpět
Poslední změna 27.V.2022 10:33 Webmaster