Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBIBCCCaaaa            VVVB GGBIBCaaaa          J GIBCaaaa         VB GBBaaaa       V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBCaaaav        VV Gaaaa        V GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEGKDZZllrr      GOP6     EEEK OOEGKDllrr     GOP7    A OGKDllrr    KUNZ   EK OEKllrr   LYSH  E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   E OZllrr
*    *            SSGG PVNiDEEllcc            SSSG PPVNiDllcc          X PNiDllcc         SG PVellcc       S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVeEllcct        SS Pllcc        S PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c3333P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c44444DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c333DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c33DODO aOOgrecNGLW O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c33PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 3 cPDODO
 3min=1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2024-02-29 16:33 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24-060-P m0098270B4+***+..[0000<+*..>222.22.22  v0098680F6*****..[0000<**+.>3 334333  X0097706***00[0000<.> 1.111  a00970707****00<*.>11.11  N008850+*+.<+>111  p0097270C**..<++>2222  g0076170D3*****..<*>2222  .......>...  q00A88++00<*++.>22.222  ..............<..>...  P008750+**...<*>2222  24-060-P
24-060-O k0097270C4****+..[0000<+*..>222.22.22  u0097680F6*****..[0000<**+.>3 335333  X0096607***00[0000<+> 1.111  a00970808****00<*.>11.11  N008650+**.<+>111  n0097270C**..<++>2222  e0085170A2*****..<*>2222  .......>...  n00A87++00<*++.>22.222  ..............<..>...  O009750+**...<*>2222  24-060-O
24-060-N k0097260B3****+..[0000<+*..>222.22.22  t0097690F3*****..[0000<**+.>3 33.333  Y0097706***00[0000<+> 1.111  b00B70807****00<*.>11.11  N009740+**.<+>222  o00B7270C**..<++>2222  e009517092*****..<*>2222  .......>...  o00987++00<*++.>22.222  ..............<..>...  P009850+**...<*>2222  24-060-N
24-060-M j00A7260A2****+..[0000<+*..>222.22.22  r00A8680E3*****..[0000<**+.>2 334322  X00A8607***00[0000<+> 1.111  a00B80707****00<*.>11.11  O009750+**.<+>111  m00B8260B**..<++>2222  e0077160A2*****..<*>2222  .......>...  o00A88++00<*++.>22.222  ..............<..>...  P00A850+**...<*>2222  24-060-M
24-060-L l0098370B2+***+..[0000<+*..>222.22.22  u0098680G3*****..[0000<**+.>3 334333  X0098707***00[0000<+> 1.111  a00980707****00<*.>11.11  N008750+**.<+>222  o0098270C**..<++>2222  f0077160A2*****..<*>2222  .......>...  q00888++00<*++.>22.222  ..............<..>...  O009850+**...<*>2222  24-060-L
24-060-K l0087261B3+***+..[0000<+*..>222.22.22  x0089660I3*****..[0000<**+.>3 334333  X0088605***00[0000<+> 1.111  a00990805****00<*.>11.11  O008850+**.<+>111  o0099280B**..<++>2222  f0087160A2*****..<*>2222  .......>...  q00887++00<*++.>22.222  ..............<..>...  P008960+**...<*>2222  24-060-K
24-060-J l0098371A2+***+..[0000<+*..>222.22.22  v0098571I2*****..[0000<**+.>3 334333  X0098705***00[0000<+> 1.111  Z00980715****00<*.>11.11  O008850+**.<+>111  o00A8271B**..<++>2222  e0078170A2*****..<*>2222  .......>...  p00998++00<*++.>22.222  ..............<..>...  P008860+**...<*>2222  24-060-J
24-060-I m00A8270C2****+..[0000<+*..>222.22.22  *00BA480J2*****..[0000<**+.>3 33.333  Y00A8705***00[0000<+> 1.111  b00B70705****00<*.>11.11  Q00A860+**.<+>111  p00B8271C**..<++>2222  g0097160B2*****..<*>2222  .......>...  s00698++00<*++.>22.222  ..............<..>...  S00B870+**...<*>2222  24-060-I
24-060-H i00A8240B3****+..[0000<+*..>222.22.22  t00A8470H3*****..[0000<**+.>2 33.322  V00A8405***00[0000<+> 1.111  Z00B80505****00<*.>11.11  P00A840+**.<+>111  n00B8250B**..<++>2222  f00A7140B2*****..<*>2222  .......>...  p00B85++00<*++.>22.222  ..............<..>...  Q00A840+**...<*>2222  24-060-H
24-060-G h00A8240A2****+..[0000<+*..>222.22.22  r00A8460H3*****..[0000<**+.>2 324222  V00A8407***00[0000<+> 2.222  Z00A80507****00<*.>11.11  N00A840***.<+>111  k00A8250A**..<++>2222  c009614092*****..<*>2222  .......>...  n00A85*+00<*++.>22.222  ..............<..>...  O00A840***...<*>2222  24-060-G
24-060-F k00A726083****+..[0000<+*..>222.22.22  v00A8490G4*****..[0000<**+.>2 334322  Y00A7605***00[0000<+> 1.111  b00A70805****00<*.>11.11  Q00A750+**.<+>111  m00A82709**..<++>2222  e009616092*****..<*>2222  .......>...  o00A86++00<*++.>22.222  ..............<..>...  S00A870++*...<*>2222  24-060-F
24-060-E h00A627073****+..[0000<+*..>222.22.22  v00A8390F5*****..[0000<**+.>2 334222  V00A7704***00[0000<+> 1.111  Y00B60804****00<*.>11.11  R00A780+**.<+>111  k00A72708**..<++>2222  d009617083*****..<*>2222  .......>...  n00A88++00<*++.>22.222  ..............<..>...  S00A780+**...<*>2222  24-060-E
24-060-D l009738083****+..[0000<+*..>222.22.22  y00884A1H5*****..[0000<**+.>3 334333  X0087704***00[0000<+> 1.111  a00A70815****00<*.>11.11  Q008870++*.<+>111  o00A8281B**..<++>2222  d008717083*****..<*>2222  .......>...  p00B88++00<*++.>22.222  ..............<..>...  R009770+**...<*>2222  24-060-D
24-060-C m0098260B3****+..[0000<+*..>222.22.22  y0099470J5*****..[0000<**+.>2 334222  Y0098607***00[0000<+> 3.333  c00A80607****00<*.>11.11  Q008860+**.<+>111  q00A9261D**..<++>2222  f0088170A2*****..<*>2222  .......>...  r00997++00<*++.>22.222  ..............<..>...  S009960+**...<*>2222  24-060-C
24-060-B m0097270D2+***+..[0000<+*..>222.22.22  v0098470J4*****..[0000<**+.>2 334222  Y0097708***00[0000<+> 1.111  c00A80708****00<*.>11.11  P009760+**.<+>111  r00A9270E**..<++>2222  g0087160A2****+..<*>2222  .......>...  r00A97++00<*++.>22.222  ..............<..>...  Q009850+**...<*>2222  24-060-B
24-060-A l00A9260C2****+..[0000<+*..>222.22.22  u00B9470I4*****..[0000<**+.>2 22.222  Z00A9707***00[0000<+> 1.111  Z00A80706****00<*.>11.11  Q009860+**.<+>111  o00A8270D**..<++>2222  e0088150A3*****..<*>2222  .......>...  o00A97++00<*++.>22.222  ..............<..>...  R00A860+**...<*>2222  24-060-A
24-059-0 l008625082*****00[  <  >77797  77 u0088460D3*****00[  <  >9999B9 99 Y0086505***00[  < >DDFD DD b00860605****00< >HHI HH P008740***.< >2 22 n00872609**..< >S  SS f007515092*****..< >S  SS .......>. .. o00876**00<  >M..  MMO ..............< >. .. Q008740***...< >M  MM 24-059-0
24-059-X j0097260C2+***+..[0000<+*..>222.22.22  t00A8460H4*****..[0000<**+.>3 334333  Y0098608***00[0000<+> 1.111  c00A80708****00<*.>11.11  P009860+**.<+>222  m00A8260D**..<++>2222  f0087160C3****+..<*>2222  .......>...  o00A87++00<*++.>22.222  ..............<..>...  R00A860+**...<*>MMMM  24-059-X
24-059-W h00A8260A2****+..[0000<+*..>222.22.22  r00B8560F4*****..[0000<**+.>3 334333  X00A8607***00[0000<+> 1.111  a00A80707****00<*.>11.11  O009860+**.<+>111  l00B8260C**..<++>2222  c008616083*****..<*>2222  .......>...  l00A86++00<*++.>22.222  ..............<..>...  P009860+**...<*>2222  24-059-W
24-059-V i009726092****+..[0000<+*..>222.22.22  u00B8580E4*****..[0000<**+.>3 334333  Z0097607***00[0000<+> 1.111  c00970809****00<*.>11.11  P009760+**.<+>111  k00A8270B**..<++>2222  e008616093****+..<*>2222  .......>...  m00977++00<*++.>22.222  ..............<..>...  Q009760+**...<*>2222  24-059-V
24-059-U k00A8270A2****+..[0000<+*..>222.22.22  t00B8580E4*****..[0000<**+.>3 334333  Z00A8708***00[0000<+> 1.111  b00A80708****00<*.>11.11  P00A760***.<+>111  m00A8270A**..<++>2222  e009717093*****..<*>2222  .......>...  m00A87++00<*++.>22.222  ..............<..>...  Q00A860+**...<*>2222  24-059-U
24-059-T j0098280A3+***+..[0000<+*..>222.22.22  t00A8590E4*****..[0000<**+.>3 334333  Y0098808***00[0000<+> 1.111  b00A80809****00<*.>11.11  P008770+**.<+>111  l0098270B**..<++>2222  f008717093****+..<*>2222  .......>...  n00A88++00<*++.>22.222  ..............<..>...  Q008870++*...<*>2222  24-059-T
24-059-S l0087290B3****+..[0000<+*..>222.22.22  t0089490D5*****..[0000<**+.>3 334333  Y0088806***00[0000<+> 1.111  b00970906****00<*.>11.11  P008770+**.<+>111  n0088290B**..<++>2222  e008718083*****..<*>2222  .......>...  o00898++00<*++.>22.222  ..............<..>...  Q008870+**...<*>2222  24-059-S
24-059-R m00A8270B3+***+..[0000<+*..>222.22.22  u00A8480E5*****..[0000<**+.>3 334333  Y00A8806***00[0000<+> 1.111  b00B90806****00<*.>11.11  P009860+**.<+>111  q00B9280B**..<++>2222  g0088160B2****+..<*>2222  .......>...  p00B87++00<*++.>22.222  ..............<..>...  R00A960+**...<*>2222  24-059-R
24-059-Q n00A8280B4****+..[0000<+*..>222.22.22  u00A8580D6*****..[0000<**+.>3 334333  X00A8605***00[0000<+> 1.111  Y00A70806****00<*.>11.11  P00A760+**.<+>111  o00A8270C**..<++>2222  g0096160C2*****..<*>2222  .......>...  o00A88++00<*++.>22.222  ..............<..>...  Q00A760+**...<*>2222  24-059-Q
24-059-P l0097260B4+***+..[0000<+*..>222.22.22  t0098660F6*****..[0000<**+.>3 334333  U0097606***00[0000<+> 1.111  W00860606****00<*.>11.11  N008740+**.<+>111  m0097260C**..<++>2222  f0076160C3*****..<*>2222  .......>...  o00A86++00<*++.>22.222  ..............<..>...  P008740+**...<*>2222  24-059-P
24-059-O k0098260B3****+..[0000<+*..>222.22.22  u0098670G6*****..[0000<**+.>3 33.333  W0098605***00[0000<+> 1.111  Z00980606****00<*.>11.11  N009740+*+.<+>111  o0098260C**..<++>2222  f0086160B2*****..<*>2222  .......>...  m00A86++00<*++.>22.222  ..............<..>...  O009840+*+...<*>2222  24-059-O
24-059-N l0097270A3+***+..[0000<+*..>222.22.22  u0098690F3*****..[0000<**+.>3 334333  Z0097806***00[0000<+> 1.111  b00B70807****00<*.>11.11  P009750+**.<+>111  o00B8280C**..<++>2222  f0096170A2*****..<*>2222  .......>...  o00988++00<*++.>22.222  ..............<..>...  Q009850+**...<*>2222  24-059-N
24-059-M m00A72A0A2****+..[0000<+*..>222322.22  t00A86B0D3*****..[0000<**+.>3 334333  a00A7A06***00[0000<+> 34333  d00B80A07****00<*.>11211  R009780+**.<+>111  p00B82A0B**..<++>2222  h007719092*****..<*>2222  .......>...  o00A88++00<*++.>223222  ..............<..>...  S009780+**...<*>2222  24-059-M
24-059-L l0088280A2+***+..[0000<+*..>222322.22  v00896A0F3*****..[0000<**+.>3 334333  Z0088807***00[0000<+> 12111  c00980908****00<*.>11211  Q008780+**.<+>222  o0098290C**..<++>2222  g0078180A2*****..<*>2222  .......>...  o00888++00<*++.>223222  ..............<..>...  R008880+**...<*>2222  24-059-L
24-059-K m00882A0C2****+..[0000<+*..>222322.22  y00896B1I3*****..[0000<**+.>3 334333  a0088A07***00[0000<+> 34333  c00980A07****00<*.>11211  R008890+**.<+>222  p00982A1C**..<++>2222  h0088190A2*****..<*>2222  .......>...  p00998++00<*++.>223222  ..............<..>...  R009890+**...<*>2222  24-059-K
24-059-J m0098271B2+***+..[0000<+*..>222322.22  y0098591I3*****..[0000<**+.>3 334333  Y0098706***00[0000<+> 34333  b00970915****00<*.>22322  P008870+**.<+>222  q00A8281C**..<++>2222  h0078180A2****+..<*>2222  .......>...  r00998++00<*++.>223222  ..............<..>...  R008870+**...<*>2222  24-059-J
24-059-I o00A8270C2****+..[0000<+*..>222322.22  x00A9490I3*****..[0000<**+.>3 334333  Z00A8705***00[0000<+> 12111  c00B90806****00<*.>LLMLL  Q00A860***.<+>222  q00B9281C**..<++>2222  h0097160A2*****..<*>2222  .......>...  s00A88++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00B860+**...<*>2222  24-059-I
24-059-H k00A7260B3****+..[0000<+*..>222322.22  r00A8470G3*****..[0000<**+.>2 334222  W00A8605***00[0000<+> 12111  b00B80805****00<*.>11211  Q00B850+**.<+>111  o00B8270B**..<++>2222  f00A7160A2*****..<*>2222  .......>...  r00B86++00<*++.>223222  ..............<..>...  S00A860++*...<*>2222  24-059-H
24-059-G g00A6250B2****+..[0000<+*..>222322.22  p00A7460G3*****..[0000<**+.>2 324222  U00A6505***00[0000<+> 23222  X00A70606****00<*.>11211  M00A640***.<+>111  k00A7270A**..<++>2222  b009515092*****..<*>2222  .......>...  n00A86*+00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A740***...<*>2222  24-059-G
24-059-F i00A726083****+..[0000<+*..>222322.22  s00A8470F4*****..[0000<**+.>2 334222  W00A7605***00[0000<+> 12111  Z00A70705****00<*.>11211  O00A750+**.<+>111  l00A82709**..<++>2222  d009616092*****..<*>2222  .......>...  n00A77++00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A850+**...<*>2222  24-059-F
24-059-E i00A727083****+..[0000<+*..>222322.22  u00A8480F5*****..[0000<**+.>2 334322  X00A7605***00[0000<+> 12111  a00B70805****00<*.>11211  O00A730***.<+>111  l00A82709**..<++>2222  d009616093*****..<*>2222  .......>...  o00C88++00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A740***...<*>2222  24-059-E
24-059-D k009728083****+..[0000<+*..>222322.22  w0098480G5*****..[0000<**+.>3 334333  Y0087705***00[0000<+> 12111  c00960816****00<*.>11211  N008750+**.<+>111  p00A7281B**..<++>2222  e008718093*****..<*>2222  .......>...  q00B88++00<*++.>223222  ..............<..>...  O009750+**...<*>2222  24-059-D
24-059-C n0098280C3****+..[0000<+*..>222322.22  y0099490H5*****..[0000<**+.>2 324222  a0098807***00[0000<+> 34333  e00A90908****00<*.>22322  Q008770+**.<+>111  r00A9291D**..<++>2222  h0087180A3*****..<*>2222  .......>...  s00998++00<*++.>223222  ..............<..>...  R009960+**...<*>2222  24-059-C
24-059-B n0097280D2+***+..[0000<+*..>222322.22  x00A84A0I5*****..[0000<**+.>2 334322  Z0097807***00[0000<+> 34333  b00A70907****00<*.>11211  Q009770+**.<+>111  q00A8280D**..<++>2222  h0087180A3*****..<*>2222  .......>...  q00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A870+**...<*>2222  24-059-B
24-059-A n00A8270E2****+..[0000<+*..>222322.22  z00B9490K4*****..[0000<**+.>2 324222  a00A8708***00[0000<+> 12111  b00A90807****00<*.>11211  Q009770+**.<+>222  r0099270E**..<++>2222  i0087160D3****+..<*>2222  .......>...  p00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A860+**...<*>2222  24-059-A
24-058-0 k008625082*****00[  <  >77797  77 u0087360E2*****00[  <  >9999B9 99 X0087505***00[  < >DDFD DD a00870505****00< >HHI HH O007640***.< >2 22 m0095250A**..< >S  SS e007515092*****..< >S  SS .......>. .. o00776**00<  >M.O  MMO ..............< >. .. Q007650***...< >1  11 24-058-0
24-058-X l0098260D2+***+..[0000<+*..>222322.22  x00A9480J4*****..[0000<**+.>3 334333  Y0098607***00[0000<+> 12111  b00A70707****..<*.>11211  P009860+**.<+>222  o00A8260E**..<++>2222  h0087160C3****+..<*>2222  .......>...  p00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A860+**...<*>2222  24-058-X
24-058-W j00A8260C2****+..[0000<+*..>222322.22  v00B9470I4*****..[0000<**+.>3 334333  X00A8508***00[0000<+> 12111  b00A80707****00<*.>11211  O009850+**.<+>111  n00A8260D**..<++>2222  f0086160A3*****..<*>2222  .......>...  m00986++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009850+**...<*>2222  24-058-W
24-058-V j00A7260B2****+..[0000<+*..>222322.22  v00B9480H4*****..[0000<**+.>3 334333  Z0097608***00[0000<+> 12111  b00980708****00<*.>11211  N009750+**.<+>111  m0098270C**..<++>2222  f0097150A3****+..<*>2222  .......>...  k00976++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009760+**...<*>2222  24-058-V
24-058-U i00A7270A2****+..[0000<+*..>222322.22  w00B8580H4*****..[0*00<**+.>3 334333  Y00A7608***00[0*00<+> *3111  a00980707****00<*.>11211  O009650+**.<+>111  k00A8270A**..<++>2222  c008616093*****..<*>2222  .......>...  m00988++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009860+**...<*>2222  24-058-U
24-058-T h0097260B3+***+..[000*<+*..>23*422.22  v00A9480H4*****..[0000<**+.>3 334333  Y0097608***00[0000<+> 12111  Z00970708****00<*.>11211  L007750+**.<+>111  k0097270B**..<++>2222  c0077170A3****+..<*>2222  .......>...  j00987++00<*++.>223222  ..............<..>...  M007850+**...<*>2222  24-058-T
24-058-S i0088260A3****+..[0000<+*..>222322.22  s0088480F5*****..[0000<**+.>3 334333  W0088606***00[0000<+> 12111  Z00880806****00<*.>11211  M007740+**.<+>111  l0088280A**..<++>2222  b007616093****+..<*>2222  .......>...  k00788**00<*++.>223222  ..............<..>...  N007750+**...<*>2222  24-058-S
24-058-R l00A7280B3+***+..[0000<+*..>222322.22  w00A8590F5*****..[0000<**+.>3 334333  Y00A8707***00[0000<+> 12111  a00B70806****00<*.>11211  O008850+**.<+>111  o00B7280B**..<++>2222  c007516092****+..<+>2222  .......>...  n00A88++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009860+**...<*>2222  24-058-R
24-058-Q k00A7260A4****+..[0000<+*..>222322.22  u00A8570E6*****..[0000<**+.>3 334333  W00A8605***00[0000<+> 12111  X00970705****00<*.>11211  P009760+**.<+>111  m00B7260B**..<++>2222  d0077160A2*****..<*>2222  .......>...  m00987++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009860+**...<*>2222  24-058-Q
24-058-P j0097250B4****+..[0000<+*..>222322.22  r0088560F6*****..[0000<**+.>2 334322  U0097505***00[0000<+> 12111  W00980505****00<*.>11211  N008850+**.<+>111  l0098250C**..<++>2222  e0077150A3*****..<*>2222  .......>...  n00A86++00<*++.>223222  ..............<..>...  P008850+**...<*>2222  24-058-P
24-058-O i0097260A3****+..[0000<+*..>222322.22  s0098460E6*****..[0000<**+.>2 334322  V0098606***00[0000<+> 12111  Y00B80705****00<*.>11211  O009850+**.<+>111  n00A9260B**..<++>2222  e0087150A3*****..<*>2222  .......>...  n00986++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009850+**...<*>2222  24-058-O
24-058-N h009626093****+..[0000<+*..>222322.22  p00A7470E3*****..[0000<**+.>2 334222  W0097605***00[0000<+> 12111  Y00B80704****00<*.>11211  P009750+**.<+>111  k00B5270A**..<++>2222  e009617092*****..<*>2222  .......>...  m00977++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009850+**...<*>2222  24-058-N
24-058-M j009627092****+..[0000<+*..>222322.22  s0099580E3*****..[0000<**+.>2 334322  W0097705***00[0000<+> 12111  a00A80705****00<*.>11211  O009650+**.<+>111  k00A5280A**..<++>2222  c007616092*****..<*>2222  .......>...  p00A87++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009750+**...<*>2222  24-058-M
24-058-L j0088270A2+***+..[0000<+*..>222322.22  u00895A0F2*****..[0000<**+.>3 334333  W0088706***00[0000<+> 12111  Z00970607****00<*.>11211  N008860+**.<+>111  k0098270B**..<++>2222  f0077170A2*****..<*>2222  .......>...  o00888++00<*++.>223222  ..............<..>...  O008860+**...<*>2222  24-058-L
24-058-K j0098260B2****+..[0000<+*..>222322.22  v0098580I3*****..[0000<**+.>3 334333  X0088606***00[0000<+> 12111  a00980607****00<*.>11211  N008840+**.<+>111  m0098261B**..<++>2222  f0087160B2*****..<*>2222  .......>...  q00997++00<*++.>223222  ..............<..>...  O008840+**...<*>2222  24-058-K
24-058-J l0097271B2+***+..[0000<+*..>222322.22  v0098591H2*****..[0000<**+.>3 334333  Z0097706***00[0000<+> 12111  c00980817****00<*.>11211  P008860+**.<+>111  q00A9280C**..<++>2222  f0078160A2*****..<*>2222  .......>...  q00988++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q008860+**...<*>2222  24-058-J
24-058-I n00A7270C2****+..[0000<+*..>232422.22  w00B8390H2*****..[0000<**+.>3 334333  Y00A7706***00[0000<+> 12111  b00B70706****00<*.>12311  R00A670***.<+>222  p00B7271C**..<++>2222  g0096160B2*****..<*>2222  .......>...  s00B78++00<*++.>224222  ..............<..>...  T00B680+**...<*>2222  24-058-I
24-058-H k00A7260B2****+..[0000<+*..>232422.22  u00B8370H2*****..[0000<**+.>2 334322  X00A8605***00[0000<+> 12111  Z00C70705****00<*.>12311  R00B760++*.<+>111  o00B7260B**..<++>2222  f00A7160A2*****..<*>2222  .......>...  s00B87++00<*++.>234222  ..............<..>...  S00A860++*...<*>2222  24-058-H
24-058-G k00A8260A2****+..[0000<+*..>232422.22  u00A8470H3*****..[0000<**+.>2 .34322  W00A8605***00[0000<+> 12111  a00A80705****00<*.>12311  Q00A860+**.<+>111  n00A8270A**..<++>2222  d009616082*****..<*>2222  .......>...  r00A87++00<*++.>224222  ..............<..>...  S00A870+**...<*>2222  24-058-G
24-058-F i00A7270A3****+..[0000<+*..>232422.22  s00A7480G4*****..[0000<**+.>2 .3.222  X00A7705***00[0000<+> 12111  Y00970805****00<*.>12311  P009770++*.<+>111  l00A7280A**..<++>2222  d009617092*****..<*>2222  .......>...  o00978++00<*++.>224222  ..............<..>...  Q009770++*...<*>2222  24-058-F
24-058-E j00A628083****+..[0000<+*..>232422.22  u00B8490F5*****..[0000<**+.>2 .3.222  Y00A7804***00[0000<+> 12111  a00A70905****00<*.>12311  Q009670+**.<+>111  l00B62809**..<++>2222  d009517093*****..<*>2222  .......>...  o00B88++00<*++.>234222  ..............<..>...  S00A670+**...<*>2222  24-058-E
24-058-D m009829083+***+..[0000<+*..>232422.22  x00884A0H5*****..[0000<**+.>2 .3.323  a0098805***00[0000<+> 12111  c00970916****00<*.>12311  P008770+**.<+>111  p00A7291B**..<++>2222  d007618093*****..<*>2222  .......>...  r00A88++00<*++.>234222  ..............<..>...  Q009770+**...<*>2222  24-058-D
24-058-C m0098280B3****+..[0000<+*..>232422.22  w0099480H5*****..[0000<**+.>2 .3.222  a0097808***00[0000<+> 34333  d00A70808****00<*.>12311  O008750+**.<+>111  p00A8290C**..<++>2222  f0087170A3*****..<*>2222  .......>...  r00998++00<*++.>224222  ..............<..>...  P009750+**...<*>2222  24-058-C
24-058-B m0098270C2+***+..[0000<+*..>232422.22  v00A9480H4*****..[0000<**+.>2 .2.222  a0098708***00[0000<+> 12111  c00A90707****00<*.>12311  O009840+**.<+>111  q00A9270D**..<++>2222  g0088170B3*****..<*>2222  .......>...  q00A98++00<*++.>234222  ..............<..>...  P009950+**...<*>2222  24-058-B
24-058-A o00A8260E2****+..[0000<+*..>232.22.22  y00B9480I4*****..[0000<**+.>2 .3.322  b00A8608***00[0000<+> 12111  e00A90808****00<*.>12311  O009740+**.<+>111  r00A9270F**..<++>2222  h0087160D3****+..<*>2222  .......>...  p00A97++00<*++.>234222  ..............<..>...  P009850+**...<*>2222  24-058-A
24-057-0 k008624082*****00[  <  >788A7  77 u0087460C3*****00[  <  >AA.BDA AA Y0086404***00[  < >FFHF FF a00850603****00< >JKL JJ O007630***.< >2 22 m00962508**..< >Y  YY e007514082*****..< >Y  YY .......>. .. o00775**00<  >RRT  RRT ..............< >. .. Q007630***...< >1  11 24-057-0
24-057-X k0098260E2+***+..[0000<+*..>232422.22  v00A9470J4*****..[0000<**+.>3 .3.333  X0098607***00[0000<+> 12111  a00A80707****00<*.>12311  N009840+**.<+>222  n00A8260E**..<++>2222  h0087160D3****+..<+>6666  .......>...  o00A87++00<*++.>234222  ..............<..>...  P00A840+**...<*>2222  24-057-X
24-057-W l00A8270E2****+..[0000<+*..>2.2422.22  w00B9480I4*****..[0000<**+.>3 .3.333  Y0097707***00[0000<+> 12111  b00980806****00<*.>12311  O009850+**.<+>111  o00A8270D**..<++>2222  f0086160B3*****..<*>2222  .......>...  q00987++00<*++.>224222  ..............<..>...  P009850+**...<*>2222  24-057-W
24-057-V m00A7290C2*+**+..[0000<+*..>232422.22  x00C9490H4*****..[0000<**+.>3 .3.333  c00A7908***00[0000<+> 34333  c00A70908****00<*.>12311  P009760+**.<+>111  o00A8290C**..<++>2222  h0097170B3****+..<*>2222  .......>...  o00978++00<*++.>224222  ..............<..>...  Q009770+**...<*>2222  24-057-V
24-057-U l00A7280C2****+..[0000<+*..>232422.22  w00B8590H4*****..[0000<**+.>3 .3.333  b00A7808***00[0000<+> 34333  c00970908****00<*.>12311  P008780+**.<+>111  n00A7290C**..<++>2222  f0085180A3*****..<*>2222  .......>...  m00988++00<*++.>224222  ..............<..>...  Q009780+**...<*>2222  24-057-U
24-057-T l0098280C3+***+..[0000<+*..>232422.22  x00A85A0H5*****..[0000<**+.>3 .3.333  c0088809***00[0000<+> 34333  d00970809****00<*.>12311  O007770+**.<+>111  o00882909**..<++>2222  e0076180A3*****..<*>2222  .......>...  n00888++00<*++.>224222  ..............<..>...  P007770+**...<*>2222  24-057-T
24-057-S j0088280B3****+..[0000<+*..>232422.22  t0088590F5*****..[0000<**+.>3 .3.333  Z0088808***00[0000<+> 12111  b00870908****00<*.>12311  O007760+**.<+>111  m0098280B**..<++>2222  d007618093*****..<*>2222  .......>...  l00787++00<*++.>224222  ..............<..>...  O007770+**...<*>2222  24-057-S
24-057-R l00A7270A3+***+..[0000<+*..>232422.22  w00A8590F5*****..[0000<**+.>3 .3.333  Z00A7707***00[0000<+> 34333  b00B70807****00<*.>12311  P008860+**.<+>111  o00C7280A**..<++>2222  e007717092*****..<*>2222  .......>...  o00A98++00<*++.>224222  ..............<..>...  Q009770+**...<*>2222  24-057-R
24-057-Q m00A8280A4****+..[0000<+*..>232422.22  w00A9590F6*****..[0000<**+.>3 .3.333  a00A8706***00[0000<+> 12111  a00990806****00<*.>12311  P009760+**.<+>111  o00A9280C**..<++>2222  f0077170A3*****..<*>2222  .......>...  m00798++00<*++.>224222  ..............<..>...  Q009860+**...<*>2222  24-057-Q
24-057-P j0097260A4+***+..[0000<+*..>232422.22  p0098570E6*****..[0000<**+.>2 .3.222  V0098505***00[0000<+> 12111  X00980706****00<*.>12311  M008840+**.<+>111  l0097250B**..<++>2222  e0077160A3*****..<*>2222  .......>...  m00A87++00<*++.>224222  ..............<..>...  O008840+**...<*>2222  24-057-P


Zpět
Poslední změna 29.II.2024 16:33 Webmaster