Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaaaa            VVVB GGBBIIBBCaaaa          J GIIBBCaaaa         VB GBBBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEEKKZZllrr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDllrr     GOP7    A OGGKKDllrr    KUNZ   EK OEEKKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEEKKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVVGiEEllcc            SSSG PPVVNNGiDllcc          X PNNGiDllcc         SG PVVGellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVVGeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c23e3PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aktualizovano: 2021-01-28 13:33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-028-M p00B7270C3+++++00[000%<+*|.>334.44.33  r00B859093++**+..[0000<**++>3 3433...44  a00B7606++*00[0000<+> 1..2111  e00C60617++*+00<**>122..22  .......<+>...  r00C7271D++..<|+>2222  f00B6150A2+++++..<*>2222  .......>...  k00C87*+00<*++|>234..333  c00B60706++*..<++>222  U00C870++*.00<**>2222  21-028-M
21-028-L l00A7260E3+++++..[0000<+*|.>223.33.33  q00B8670B3++**+..[0000<**++>2 2323.3.33  X00A7506+++00[0000<+> 11.1111  b00C70518++++00<**>122..22  .......<+>...  o00C7260F++..<|+>2222  f00B6150B2+++++..<*>2222  .......>...  g00C85+*00<*++|>233..333  c00B70707+++..<++>222  S00C860+**.00<**>2222  21-028-L
21-028-K k0097260B3+++++..[0000<+*|.>223.33.33  o0098670B3++**+..[0000<**++>2 2323.3.33  W0097505++*00[0000<+> 11.1111  b00A70606++*+00<**>122..22  .......<+>...  o00A7260C++..<|+>2222  c0097150A2+++++..<+>2222  .......>...  e00976**00<*++|>233..333  Z00970605++*..<++>222  R009760+**.00<**>2222  21-028-K
21-028-J g0096260A4+++++00[000%<+*|.>223.33.33  o009758094++**+..[0000<**++>2 3423.4.44  U0096605++*00[0000<+> 1...111  Y00A60706++*+00<**>122..22  .......<+>...  j00A7270A++..<|+>2222  Z008615092+++++..<*>2222  .......>...  c00A77+*00<*++|>233..333  W00960705++*..<++>222  Q00A680++*.00<**>2222  21-028-J
21-028-I i0086260A4+++++..[000%<+*|.>223.33.33  o0088580A5++**+..[0000<**++>2 2323.3.33  V0086606++*00[0000<+> 11..111  Z00A50707++*+00<**>122..22  .......<+>...  k00A6270A++..<|+>2222  Y008416092++*++..<*>2222  .......>...  d00A77**00<*++|>223..333  Y00960706++*..<++>222  Q009780***.00<**>1222  21-028-I
21-028-H l0088270C4++*++..[000%<+*|.>223.33.33  r0088590B6++**+..[0000<**++>2 3423.4.44  Z0088707++*00[0000<+> 11.1111  c0096070A++*+00<**>122..22  .......<+>...  o00A8270D++..<|+>2222  c0075170A2++*++..<*>2222  .......>...  g00878+*00<*++|>233..333  c00970709++*..<++>222  Q008870+**.00<**>2222  21-028-H
21-028-G o0099260F4+++++..[000%<+*|.>223..3.33  t0099680D6++**+..[0000<**++>2 2323.3.33  b009860A++*00[0000<+> 11..111  d00A80809++*+00<**>122..22  .......<+>...  q00A9271E++..<|+>2222  g0087160D2+++++..<*>2222  .......>...  i00988*+00<*++|>233..333  d00A90709+++..<++>222  S009970+**.00<**>2222  21-028-G
21-028-F p00A8270E3+++++..[000%<+*|.>223..3.33  s00A967096++**+..[0000<**++>2 2323...33  c00A8707+++00[0000<+> 11..111  d00A80718++++00<**>122..22  .......<+>...  r0099271F++..<|+>2222  e0087160A2+++++..<*>2222  .......>...  k00A88++00<*++|>233..333  e00A90707+++..<++>222  S009970+**.00<**>2222  21-028-F
21-028-E o00A8270F2+++++..[%00%<+*|.>223.33.33  p00A8670B4++**+..[0000<**++>2 2323.3.33  a0098607+++00[0000<+> 11..111  d00B80707++*+00<**>122.G22  .......<+>...  r00A9270F++..<|+>2222  f0097150D2+++++..<*>2222  .......>...  j00B87*+00<*++|>233.J333  c00A80607++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  21-028-E
21-028-D m00A8270F2+++++..[0000<+*|.>223..3.33  p00B8670B4++**+..[0000<**++>2 2323...33  Y00A7607+++00[0000<+> 11..111  b00B70707++++00<**>122.a22  .......<+>...  q00B8270G++..<|+>2222  f0096160D2+++++..<*>2222  .......>...  g00A87+*00<*++|>233.d333  b00A70708++*..<++>222  S00A870+**.00<**>2222  21-028-D
21-028-C n00A7270E2+++++..[0003<+*|.>223.R3.33  r00B8670B4++**+..[0000<**++>2 2323.3.33  Z00A7607+++00[0000<+> 11.1111  b00A80706++*+00<**>122.t22  .......<+>...  p00B8280F++..<|+>2222  e0095160D2+++++..<*>2222  .......>...  f00A86**00<*++|>223.x333  c00A70707++*..<++>222  S00A770+**.00<**>2222  21-028-C
21-028-B n00A7280E2+++++..[000N<+*|.>223.33.33  r00B8680B4++**+..[000G<**++>2 2323.3.33  Z00A7608+++00[000J<+> 11.l111  b00B80807++++00<**>122.*22  .......<+>...  o00B8280E++..<|+>2222  e0095160B1+++++..<*>2222  .......>...  g00A77++00<*++|>233.*333  d00B70808++*..<++>222  T00B680++*.00<**>2222  21-028-B
21-028-A m00A7280E2+++++00[000h<+*|.>223.33.33  q00B8680B4++**+..[000a<**++>2 2323.3.33  Z00A6708++*00[0000<+> 11.*111  a00B60707++*+00<**>122.222  .......<+>...  o00B6270E++..<|+>2222  b0095170A1++*++..<*>2222  .......>...  g00B87**00<*++|>233.*333  a00A60808++*..<++>222  S00B780++*.00<**>2222  21-028-A
21-027-0 l0076250A2*****00[  <  >7.9.9  88 q008656093*****00[  <  >9B.B9B.CB BB Y0075505***00[  < >CCD.ED DD b00850506****00< >E.F.G FF .......< >. .. o0086250B**..< >J  JJ d006414091*****..< >J  JJ .......>. .. g00865**00<  >G.I.J  HHJ a00850505***..< >J JJ R007650***.%0< >2  22 21-027-0
21-027-X p00A7280E2+++++..[0000<+*|.>223.*3.33  u00C8680D4++**+..[000u<**++>2 3323.4.44  d00A7609++*00[000x<+> 11.1111  d00B50709++*+00<**>122.*22  .......<+>...  r00B7270F++..<|+>2222  d0095160B1++*++..<*>2222  .......>...  j00B78++00<*++|>233.*333  d00B60609++*..<++>222  T00C770++*.00<**>2222  21-027-X
21-027-W p00B7270G2+++++00[000*<+*|.>334.44.33  v00C8680D4++**+..[000*<**++>2 3323.3.33  e00B770B++*00[000*<+> 11.1111  g00D5070A++*+00<**>122.*22  .......<+>...  s00D7270G++..<|+>2222  g0095170D1++*++..<*>2222  .......>...  l00B78*+00<*++|>233.*333  f00B7070A++*..<++>222  T00B770*+*.00<**>2222  21-027-W
21-027-V n00B8260D3+++++00[000*<+*|.>334.44.33  s00B8670C5++**+..[000*<**++>2 3323.3.33  c00B8608++*00[000*<+> 11.*111  e00C70718++*+00<**>122.*22  .......<+>...  r00C9270D++..<|+>2222  e0097160B1++*++..<*>2222  .......>...  k00B87++00<*++|>233.*333  d00B80607++*..<++>222  S00B960+**.00<**>2222  21-027-V
21-027-U m0098260D3+++++00[000*<+*|.>334.44.33  r0098670B5++**+..[000*<**++>2 3323.3.33  Z0098508+++00[000*<+> 11.*111  d00A80719++++00<**>122.*22  .......<+>...  p00A9260E++..<|+>2222  c0086150C1+++++..<*>2222  .......>...  i00A87*+00<*++|>233.*333  d00A81608+++..<++>222  Q00A860***.00<**>2222  21-027-U
21-027-T k0088260D4+++++00[000*<+*|.>223.33.33  n0088660A6++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  W0078506+++00[000*<+> 11.*111  a00A80506++++00<**>122.*22  .......<+>...  l0096260D++..<|+>2222  e0076150B2+++++..<*>2222  .......>...  d00986+*00<*++|>233.*333  Y00A80606+++..<++>222  O007850+**.00<**>2222  21-027-T
21-027-S i0076260C4+++++00[000*<+*|.>334.44.33  m0088660A6++**+..[000*<**++>2 3323.4.44  T0077506+*+00[000*<+> 11.*111  X00980506++++00<**>123.*22  .......<+>...  l0097260C++..<|+>2222  a0076150B2+++++..<*>2222  .......>...  a00975**00<*++|>234.*333  X00971605++*..<++>222  N007750+**.00<**>2222  21-027-S
21-027-R h0086270A3+++++..[000*<+*|.>223.33.33  n008867094++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  U0087605++*00[0000<+> 11.*111  X00980605++*+00<**>122.*22  .......<+>...  l0098270A++..<|+>2222  a0066150A2+++++..<*>2222  .......>...  b00976+*00<*++|>233.*333  X00870605++*..<++>222  P007750+**.00<**>2222  21-027-R
21-027-Q i0077290A3++*++00[000*<+*|.>223.33.33  n00887A093++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  V0077805++*00[000*<+> 11.*111  Z00870906++*+00<**>122.*22  .......<+>...  m00872A0B++..<|+>2222  c0077180A2++*++..<*>2222  .......>...  c00888**00<*++|>233.*333  X00870905++*..<++>222  P007780+**.00<**>2222  21-027-Q
21-027-P m0087290C3++*++00[*00*<+*|.>223.33.33  o0098790A3++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  Z0087707++*00[000*<+> 11.*111  d00980808++*+00<**>122.*22  .......<+>...  p0098290D++..<|+>2222  e0086170B2++*++..<*>2222  .......>...  f00899+*00<*++|>233.*333  Z00870706++*..<++>222  R008880+**.00<**>2222  21-027-P
21-027-O o00972A0D3++*++..[000*<+*|.>223.33.33  q00985A0A3++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  c0097808++*00[000*<+> 11.*111  e00970908++*+00<**>122.*22  M%654++<*>111  q0098290D++..<|+>2222  g0086180C2++*++..<*>2222  .......>...  i00999*+00<*++|>233.*333  c00970808++*..<++>222  Q008870+**.00<**>2222  21-027-O
21-027-N p00B7270D3+++++..[0000<+*|.>223.33.33  q00C7680B3++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  c00B7707++*00[000*<+> 11.*111  g00C70807++*+00<**>233.*33  N0066+*<*>222  s00C7281D++..<|+>2222  g00A7170B2+++++..<*>2222  .......>...  l00C89++00<*++|>233.*333  d00B70707++*..<++>222  S00B860+**.00<**>2222  21-027-N
21-027-M n00B8270C3+++++..[000*<+*|.>223.33.33  p00B8580A3++**+..[0*0*<**++>2 2323.3.33  b00B8706++*00[00**<+> 11.*111  f00C90717++*+00<**>122.*22  P0097+*<*>333  p00C8261D++..<|+>2222  f00B616092+++++..<*>2222  .......>...  k00D88*+00<*++|>233.*333  d00B90807++*..<++>222  T00C960+**.00<**>2222  21-027-M
21-027-L l00A7260D3+++++..[000*<+*|.>223.33.33  p00B8680A3++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  Y00A7606+++00[000*<+> 1*.*.11  e00C70817++*+00<**>122.*22  N0086+*<*>222  o00C7270D++..<|+>2222  e00B7150A2+++++..<*>2222  .......>...  i00C87++00<*++|>233.*333  a00B70607++*..<++>222  T00C770++*.00<**>2222  21-027-L
21-027-K l0096260B3+++++..[000*<+*|.>223.33.33  n009757093++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  W0095605+++00[000*<+> 11.*.11  Z00A50707++*+00<**>122.*22  M0064+*<*>222  o00A6280C++..<|+>2222  a009416092+++++..<*>2222  .......>...  d00966**00<*++|>223.*333  Y00960605++*..<++>222  P009650***.00<**>2222  21-027-K
21-027-J h0096270A4+++++..[000*<+*|.>223.33.33  m009867094++**+..[*00*<**++>2 2323.3.33  U0096605+++00[000*<+> 11.*111  X00A50706++*+00<**>122.*22  I0073+*<*>222  k00A6270A++..<|+>2222  Y008415092+++++..<*>2222  .......>...  d00A67+*00<*++|>223.*333  V00950705++*..<++>222  O00A650+**.00<**>2222  21-027-J
21-027-I j0087270B4++*++..[000*<+*|.>223.33.33  p0088580B5++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  W0086606++*00[000*<+> 11.*111  Z00A70707++*+00<**>122.*22  H0055**<*>222  l00A7270C++..<|+>2222  a007516092++*++..<*>2222  .......>...  d00A78**00<*++|>223.*333  Y00970706++*..<++>222  O009750***.00<**>2222  21-027-I
21-027-H j0087270C4+++++..[000*<+*|.>223.*3.33  q0088680B6++**+..[000*<**++>2 2323.*.33  X0087707++*00[000*<+> 11.*111  b00970807++*+00<**>122.*22  M0075+*<*>333  n00A8271C++..<|+>2222  d0077170A2+++++..<*>2222  .......>...  e00878+*00<*++|>233.*333  Z00970707++*..<++>222  P008760+**.00<**>2222  21-027-H
21-027-G o0098290D4++*++..[000*<+*|.>223.33.33  t0099590C6++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  b0098808++*00[000*<+> 11.*.11  e00A80919++*+00<**>122.*22  M0055+*<*>222  q00A8291D++..<|+>2222  g0087180B2++*++..<*>2222  .......>...  i00989*+00<*++|>233.*333  d00980908++*..<++>222  S009870+**.00<**>2222  21-027-G
21-027-F q00A8270D3+++++..[000*<+*|.>223.*3.33  v00A9690B5++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  c00A8608++*00[000*<+> 11.*111  f00A80718++*+00<**>122.*22  N0077+*<*>222  r0098281D++..<|+>2222  d0087160A2++*++..<*>2222  .......>...  l00A97++00<*++|>233.*333  e00A80708++*..<++>222  T009870+**.00<**>2222  21-027-F
21-027-E m0099260E2+++++00[*00*<+*|.>334.44.33  s00A9770C4++**+..[000*<**++>2 2323.*.33  b00A9609+++00[*00*<+> 11.*.11  e00B80709++++00<**>122.F22  N0066+*<*>222  p00A8270F++..<|+>2222  f0097150A2+++++..<*>2222  .......>...  j00AA7**00<*++|>233.I333  e00A80708+++..<++>222  S00A960+**.00<**>2222  21-027-E
21-027-D j00A7250F2+++++..[000*<+*|.>223.*3.33  o00B867094++**+..[000*<**++>2 2323.*.33  Y00A7508++*00[000*<+> 11.*.11  b00B80608++*+00<**>122.Z22  L0094+*<*>222  n00B8250F++..<|+>2222  d0096140B2+++++..<*>2222  .......>...  g00A87+*00<*++|>233.c333  b00A80508+++..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  21-027-D
21-027-C i00B7250D2+++++..[0000<+*|.>223.P3.33  n00C767094++**+..[0000<**++>2 2323.L.33  W00A6507++*00[0000<+> 11.O111  Y00A60606++*+00<**>122.t22  K0082*+<*>333  k00A6250E++..<|+>2222  b0095150A2++*++..<*>2222  .......>...  d00A75**00<*++|>223.w333  Z00A60607++*..<++>222  Q00A750***.00<**>2222  21-027-C
21-027-B k00A6260D2+++++..[000K<+*|.>223.33.33  p00B868094++**+..[000G<**++>2 2323.3.33  X00A6607+++00[000I<+> 11.h111  Z00B60706++++00<**>122.*22  K0093++<*>222  m00B7270E++..<|+>2222  b0094150B1+++++..<*>2222  .......>...  f00A77+*00<*++|>233.*333  a00A60707++*..<++>222  S00B660++*.00<**>2222  21-027-B
21-027-A l00A6280D2+++++00[0000<+*|.>334.44.33  s00B66A0B4++**+..[000Z<**++>2 2323.3.33  Y00A6607++*00[000c<+> 11.*.11  Z00B50706++*+00<**>122.*22  K0074++<*>222  n00A6280E++..<|+>2222  c0095160C1+++++..<*>2222  .......>...  g00B78*+00<*++|>233.*333  b00A60808++*..<++>222  S00B670++*.00<**>2222  21-027-A
21-026-0 m0076250A2*****00[  <  >7.9.9  88 p008755073*****00[  <  >AB.CAC.C. BB Y0075505***00[  < >CCD.ED DD b00850505****00< >E.G.G FF K0043**< >3 33 o0086250C**..< >J  JJ e006414091*****..< >J  JJ .......>. .. g00865**00<  >G.I.J  IIJ a00860505***..< >J JJ R007640***.%0< >2  22 21-026-0
21-026-X q00A7280G2+++++00[0000<+*|.>334.*4.33  v00C8790D4++**+..[000t<**++>2 3323.*.44  d00A7709+++00[000w<+> 11.*111  e00C60808++*+00<**>122.*22  P0083+*<*>333  t00B8290H++..<|+>2222  h0096170E1+++++..<+>2222  .......>...  i00B78++00<*++|>234.*333  f00B60809++*..<++>222  S00B770+**.-1<**>2233  21-026-X
21-026-W u00B8290G2++*++00[000*<+*|.>334.44.33  w00C96A0C4++**+..[000*<**++>2 3323.*.33  f00B8809++*00[00**<+> 33.4333  h00D70908++*+00<**>233.*33  O0057+*<*>222  x00C9290G++..<|+>2222  k0096170D1++*++..<*>2222  .......>...  l00B89++00<*++|>233.*333  g00B80808++*..<++>222  T00B860+**.00<**>2222  21-026-W
21-026-V r00A8290D3+++++00[0000<+*|.>223.*3.33  t00B96A095++**+..[000*<**++>2 2323.*.33  d00B8809++*00[00**<+> 11.*111  g00C80918++*+00<**>233.*33  N0075++<*>222  u00C9290E++..<|+>2222  f0096170A1++*++..<*>2222  .......>...  l00B89++00<*++|>233.*333  f00B80807++*..<++>222  T00B970+**.00<**>2222  21-026-V
21-026-U o0098270E3+++++..[000*<+*|.>223.*3.33  t0099670C6++**+..[00**<**++>2 2323.3.33  Z0098609++*00[00**<+> 11.*111  f00A80809++*+00<**>233.*33  L0034+*<.>222  q00A8270E++..<|+>2222  f0086160C2+++++..<*>2222  .......>...  k00A88*+00<*++|>233.*333  c00A80609++*..<++>222  S00A870+**.00<**>2222  21-026-U
21-026-T k0077260D4+++++..[000*<+*|.>223.33.33  o0088760C6++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  Y0077609+++00[000*<+> 11.*.11  c00980609++++00<**>122.*22  J0064+*<.>222  l0096250D++..<|+>2222  e0075150D2+++++..<*>2222  .......>...  g00886+*00<*++|>233.*333  a00980608++*..<++>222  P007860+**.00<**>2222  21-026-T
21-026-S j0077250D4+++++..[000*<+*|.>223.33.33  o008876096++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  V0077507++*00[*00*<+> 11.*111  b00980608++*+00<+*>122.*22  J0035+*<*>222  l0097250D++..<|+>2222  b0076150B2+++++..<*>2222  .......>...  e00885**00<*++|>223.*333  Y00970508++*..<++>222  O-27850+**.00<**>1222  21-026-S
21-026-R i0087250B4+++++..[000*<+*|.>223.*3.33  l008876084++**+..[000*<**++>2 2323.*.33  U0087506++*00[000*<+> 11.*111  X00970606++*+00<**>122.*22  I0056+*<*>222  m0088270C++..<|+>2222  b0066150B2+++++..<*>2222  .......>...  b00886+*00<*++|>223.*333  U00871505++*..<++>222  O007860+**.00<**>2222  21-026-R
21-026-Q h0077270A3++*++..[000*<+*|.>223.33.33  l008868073++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  T0086605++*00[000*<+> 11.*111  W00870705++*+00<**>122.*22  J0065+*<*>222  k0087270C++..<|+>2222  b0075150A2++*++..<*>2222  .......>...  b00887**00<*++|>223.*333  V00860605++*..<++>222  P008780+**.00<**>2222  21-026-Q
21-026-P m0088270E3+++++..[000*<+*|.>223.*3.33  n0088590B3++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  W0087507++*00[00**<+> 11.*111  Z00870608++*+00<**>122.*22  K0075+*<*>222  m0097260E++..<|+>2222  e0087150D2+++++..<*>2222  .......>...  d00987+*00<*++|>223.*333  Y00870807++*..<++>222  Q008780+**.00<**>2222  21-026-P
21-026-O n0098260D3+++++..[000*<+*|.>223.33.33  o0098590B3++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  Z0098508++*00[000*<+> 11.*111  b00990608++*+00<**>122.*22  L0054+*<*>222  o0099260E++..<|+>2222  g0087150D2+++++..<*>2222  .......>...  f00996**00<*++|>233.*333  c00990708+++..<++>222  R009970+**.00<**>2222  21-026-O
21-026-N q00B8280D3+++++..[000*<+*|.>223.33.33  p00C859093++**+..[0*0*<**++>2 2323.3.33  c00B8707++*00[0000<+> 11.*.11  f00C80717++*+00<**>122.*22  N0057+*<*>222  r00C9271D++..<|+>2222  h0096160B2++*++..<*>2222  .......>...  k00C87++00<*++|>233.*333  e00B90807++*..<++>222  T00B860+**.00<**>2222  21-026-N
21-026-M m00B7270B3+++++..[0000<+*|.>223.33.33  o00B857093++**+..[000*<**++>2 242*.4.44  Y00B6605++*00[000*<+> *2.*222  b00C60616++*+00<**>122.*22  M0094++<*>222  o00D7270C++..<|+>2222  d00B4160A2+++++..<*>2222  .......>...  h00C78*+00<*++|>233.*333  a00B70607++*..<++>222  T00C760+**.00<**>2222  21-026-M
21-026-L j00A6260B3+++++00[000*<+*|.>223.33.33  m00B8560A3++**+..[00**<**++>2 2323.*.33  X00A5607+++00[0***<+> 11.*111  b00C50607++*+00<**>122.*22  J0074++<*>222  m00C6260C++..<|+>2222  c00B4160B2+++++..<*>2222  .......>...  f00C77++00<*++|>233.*333  Z00B60607+++..<++>222  R00C760+**.00<**>2222  21-026-L
21-026-K j0096260A4+++++00[0000<+*|.>333.*3.33  n009867093++**+..[0*0*<**++>2 242*.4.44  W0096605++*00[0*0*<+> 11.*111  a00A50707++*+00<**>122.*22  I0053++<*>222  n0096270D++..<|+>2222  b009416092++*++..<*>2222  .......>...  f00968**00<*++|>233.*333  Y00960705++*..<++>222  Q009770+**.00<**>2222  21-026-K
21-026-J j009728094++*++..[000*<+*|.>223.*3.33  n009858094++**+..[000*<*+++>2 34*3.4.44  X0097805++*00[000*<+> 11.*111  Z00A60806++*+00<**>122.*22  J0064+*<*>222  l00A7280B++..<|+>2222  b008517092++*++..<*>2222  .......>...  d00A78+*00<*++|>233.*333  X00970705++*..<++>222  R00A770+**.00<+*>2222  21-026-J
21-026-I m0088280B4+++++00[0000<+*|.>334.44.33  q0088580A5++**+..[0000<**++>2 3423.4.44  Y0088706++*00[0000<+> 11.E111  c00980908++*+00<**>122.C22  K0037+*<*>222  p0099280C++..<|+>2222  d007618092++*++..<*>2222  .......>...  g00A79**00<*++|>233.D333  a00970706++*..<++>222  R009870+**.00<**>2222  21-026-I
21-026-H n0088280E4+++++00[0000<+*|.>334.44.33  p0089580B6++**+..[0000<**++>2 2323.E.33  Y0088806++*00[0000<+> 11.E.11  b00980807++*+00<**>122.C22  N0067+*<*>222  q0099271E++..<|+>2222  h0087180B2++*++..<*>2222  .......>...  e00888+*00<*++|>233.D333  Z00980706++*..<++>222  R008970+**.00<**>2222  21-026-H
21-026-G o0098260E4+++++00[0000<+*|.>333.E3.33  q0098570B6++**+..[0000<**++>2 3323.E.33  Z0098607++*00[0000<+> 11.E111  d00A80707++*+00<**>122.C22  J0064+*<*>222  r00A9271E++..<|+>2222  g0087160C2++*++..<*>2222  .......>...  h00998**00<*++|>233.D333  b00A80607++*..<++>222  Q009960+**.00<**>2222  21-026-G
21-026-F q00A8280D4++*++..[0000<+*|.>223.E3.33  t00A9690B6++**+..[0000<**++>2 2323.E.33  c00A8707++*00[0000<+> 11.E.11  d00A90717++*+00<**>122.C22  L0075+*<*>222  r0099281C++..<|+>2222  f0086170A2++*++..<*>2222  .......>...  j00A98++00<*++|>233.D333  e00A90807++*..<++>222  R00A960+**.00<**>2222  21-026-F
21-026-E k00A6260C2++*++..[0000<+*|.>223.N3.33  q00A8670B4++**+..[0300<**++>2 3323.F.44  Z0097509++*00[0400<+> 11.F111  d00B70808++*+00<**>122.C22  L0085+*<*>222  o00A7280D++..<|+>2222  e0096160A1+++++..<*>2222  .......>...  j00A87*+00<*++|>233.D333  c00A80608++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  21-026-E
21-026-D j00A8260C2+++++..[0000<+*|.>223.h3.33  n00B8660A4++**+..[0000<**++>2 2323.F.33  Y00A7509+++00[0000<+> 11.V111  Z00B70508++++00<**>122.C22  J0083++<*>222  l00B7260D++..<|+>2222  d0094150C2+++++..<*>2222  .......>...  f00A86+*00<*++|>233.D333  a00A70608+++..<++>222  P00A740+**.00<**>2222  21-026-D
21-026-C i00B6250B2+++++..[0000<+*|.>223.*3.33  n00B7650A4++**+..[0000<**++>2 2323.Z.33  W00A5507++*00[0000<+> 12.p211  Z00A60607++*+00<**>122.C22  H0032**<*>222  k00A6270D++..<|+>2222  b0094140B2++*++..<*>2222  .......>...  f00A75**00<*++|>233.D333  Y00A60607++*..<++>222  Q00B640***.00<**>2222  21-026-C
21-026-B l00A7280D2+++++..[0000<+*|.>223.*3.33  n00B7680A4++**+..[0000<**++>2 2323.t.33  Y00A6807++*00[0000<+> 11.*111  Y00B60806++*+00<**>122.C22  K0074+*<*>222  m00B7280D++..<|+>2222  d0096170B1++*++..<*>2222  .......>...  f00A77+*00<*++|>233.D333  a00A60707++*..<++>222  Q00B660+**.00<**>2222  21-026-B
21-026-A m00A8270D2+++++..[0000<+*|.>223.*3.33  o00B868094++**+..[0000<**++>2 2323.*.33  Z00A8707++*00[0000<+> 11.*111  a00B70706++*+00<**>122.D22  M0083+*<*>222  p00B8270E++..<|+>2222  e0096170B1++*++..<*>2222  .......>...  f00B78*+00<*++|>233.V333  b00A80707++*..<++>222  S00B860++*.00<**>2222  21-026-A
21-025-0 m0076250A2*****00[  <  >7.8.9  77 o008756073*****00[  <  >9A.B9B.C. AA Y0076505***00[  < >CCD.DD DD b00850606****00< >D.F.G FF K0044**< >3 33 o0086250B**..< >J  JJ e006415091*****..< >J  JJ .......>. .. g00875**00<  >G.I.J  HHJ b00860605***..< >J JJ R007640***.%0< >3  33 21-025-0
21-025-X r00A8280F2++*++..[0000<+*|.>223.*3.33  s00B8680A4++**+..[0000<**++>2 3323.*.44  d00A8708++*00[000F<+> 11.*111  d00C70707++*+00<+*>122.X22  O0084+*<*>333  u00B9280G++..<|+>2222  i0097170D1++*++..<*>2222  .......>...  i00B78++00<*++|>233.p333  e00B70708++*..<++>222  U00B860+**.-1<**>3333  21-025-X
21-025-W s00B8270H2+++++..[000i<+*|.>223.*3.33  t00C8680A4++**+..[d0TO<**++>2 2323.*.33  c00A8608++*00[000Z<+> 11.*111  f00D80707++*+00<**>122.r22  M0084+*<*>333  v00C8280G++..<|+>2222  k0097160D1+++++..<*>2222  .......>...  k00B98*+00<*++|>233.*333  d00B80707++*..<++>222  V00C870++*.00<**>2222  21-025-W
21-025-V q00A8270E3+++++..[000*<+*|.>223.*3.33  r00A8680A5++**+..[000i<**++>2 2323.*.33  b00A8607++*00[000s<+> 11.*.11  d00B80717++*+00<**>122.*22  K0074+*<*>333  u00C9280F++..<|+>2222  g0097160B1+++++..<*>2222  .......>...  k00B88++00<*++|>233.*333  d00B80707++*..<++>222  S00B860+**.00<**>2222  21-025-V
21-025-U q0098280F3+++++..[*00*<+*|.>223.33.33  s0099690C6++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  Z0098508+++00[000*<+> 11.*111  f00A80709++*+00<**>122.*22  K0073+*<*>222  s00A7280F++..<|+>2222  e0086150C2+++++..<*>2222  .......>...  k00A98**00<*++|>233.*333  c00980708++*..<++>222  R00A870+**.00<**>2222  21-025-U
21-025-T n0078270E4+++++..[0000<+*|.>223.33.33  o0088770A6++**+..[000*<**++>2 3323.4.44  Y0078608+++00[000*<+> 11.*111  c00A80708++++00<**>122.*22  J0064+*<*>222  o0096270E++..<|+>2222  d0076160C2+++++..<*>2222  .......>...  g00886+*00<*++|>233.*333  b00981608++*..<++>222  O007840+**.00<**>2222  21-025-T
21-025-S k0086260C4+++++..[000*<+*|.>223.33.33  n008777096++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  W0086507++*00[000*<+> 11.*111  a00960708++*+00<**>122.*22  H0055+*<*>222  l0096270C++..<|+>2222  c0076160B2+++++..<*>2222  .......>...  e00976**00<*++|>233.*333  Z00961508++*..<++>222  M008740+**.00<**>2222  21-025-S
21-025-R k0076290B3+++++..[000*<+*|.>223.*3.33  o0088680A4++**+..[000*<**++>2 2323.*.33  X0076807++*00[000*<+> 11.*111  b00970808++*+00<**>122.*22  H0054+*<*>222  o0086290C++..<|+>2222  d0066180C2+++++..<*>2222  .......>...  f00888+*00<*++|>233.*333  Y00860807++*..<++>222  N007660+**.00<**>2222  21-025-R
21-025-Q i0078280B3++*++00[000*<+*|.>334.44.33  k008878093++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  W0087806++*00[000*<+> 11.*111  Y00870806++*+00<**>122.*22  K0074+*<*>222  l0088280C++..<|+>2222  e0086180A2++*++..<*>2222  .......>...  d00888**00<*++|>233.*333  X00870706++*..<++>222  N008760+**.00<**>2222  21-025-Q
21-025-P p0088280D3++*++00[000*<+*|.>334.44.33  n0088590B3++**+..[0000<**++>2 2323.3.33  b0088706++*00[000*<+> 11.*111  d00890809++*+00<**>122.*22  N0072+*<*>222  r0099280E++..<|+>2222  g0087180A2++*++..<*>2222  .......>...  g00989+*00<*++|>233.*333  b00880707++*..<++>222  Q008860+**.00<**>2222  21-025-P
21-025-O p0098280F3+++++00[000*<+*|.>223.*3.33  o0098690A3++**+..[000*<**++>2 2323.*.33  Z0098707+++00[000*<+> 11.*111  c00970807++++00<**>122.*22  M0035+*<*>333  s0098290F++..<|+>2222  d0095180A2+++++..<*>2222  .......>...  f00977**00<*++|>233.*333  b00980806++*..<++>222  S009890+**.00<**>2222  21-025-O
21-025-N p00B7270D3+++++..[000*<+*|.>223.*3.33  p00B8580A3++**+..[000*<**++>2 2323.3.33  Z00B7607++*00[000*<+> 11.*111  c00C50617++++00<**>122.*22  L0055++<*>222  q00C7270E++..<|+>2222  c00A4160A2++*++..<*>2222  .......>...  h00C77++00<*++|>233.*333  c00B60806++*..<++>222  U00B880++*.00<**>2222  21-025-N
21-025-M m00B8270D3+++++00[000*<+*|.>334.44.33  p00B8680A3++**+..[000*<**++>2 3323.3.33  Y00B6507+++00[000*<+> 11.*111  c00C60617++*+00<**>122.*22  M0075+*<*>222  p00D7271E++..<|+>2222  c00B5150B2+++++..<*>2222  .......>...  i00D76*+00<*++|>234.*333  c00B70707++*..<++>222  V00C880++*.00<**>2222  21-025-M


Zpět
Poslední změna 28.I.2021 13:33 Webmaster