Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBBCCaaaa            VVVB GGBBIIBBBCaaaa          J GIIBBCaaaa         VB GBBBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEEKKKZZllrr      GOP6     EEEK OOEEGGKKKDllrr     GOP7    A OGGKKDllrr    KUNZ   EK OEEKKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEEKKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVVGicEEllcc            SSSG PPVVNNGicDllcc          X PNNGiDllcc         SG PVVGellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVVGeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c23i33P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i333DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c23e3PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2021-09-17 20:33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-260-T j0097260C3+++++00[000%<+*..>223.3.3.33  n00A8680A3++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  a00A60707++*+00<*.>122..22  80005+*<.>111  n00A6260D++..<|+>2222  e0084170C2++*++..<*>2222  .......>...  e00986+*..<*++.>223.3333  ..............<..>...  O009750+**.00<**>2222  21-260-T
21-260-S j0096260B3+++++00[000%<+*..>223.3.3.33  o00A8670A4++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  a00A60607++*+00<*.>122..22  D0025+*<.>111  l00A6260C++..<|+>2222  c0085170A2++*++..<*>2222  .......>...  c00A75**..<*++.>223.3333  ..............<++>...  N009740***.00<**>2222  21-260-S
21-260-R l0097360A4+++++00[000%<+*..>223.3.3.33  q00B7480A5++*++..[0000<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  c00B70707++*+00<*.>122..22  90006+*<.>111  m00B7270B++..<|+>2222  e0086160A2++*++..<*>2222  .......>...  e00B86+*..<*++.>223.3333  ..............<..>...  O00B740+**.00<**>2222  21-260-R
21-260-Q n0097270D4+++++00[000%<+*..>223.3.3.33  r0098590A6++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  e00A70809++*+00<*.>122..22  70005.*<.>111  p00B8270D++..<|+>2222  d0086160A3++*++..<*>2222  .......>...  g00B87**..<*++.>223.3333  ..............<++>...  Q00A750+**.00<**>2222  21-260-Q
21-260-P q0098260E4+++++00[000%<+*..>223.3.3.33  u00A8590C6++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  e00A7081A++*+00<*.>122..22  60005.*<.>111  s00B8261F++..<|+>2222  h0096170D3++*++..<*>2222  .......>...  h00977++..<*++.>223.3333  ..............<.+>...  Q009770+**.00<**>2222  21-260-P
21-260-O s00A8260H4+++++00[0000<+*..>223.3.3.33  w00B8580E6++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  e00A6071A++*+00<*.>122..22  60005.*<.>111  t00C8261F++..<|+>2222  g0075160B3++*++..<*>2222  .......>...  j00A87*+..<*++.>223.3333  ..............<+.>...  P00A660+**.00<**>2222  21-260-O
21-260-N s00B8270G2+++++00[000%<+*..>223.3.3.33  u00B8480B4++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  d00B70708++*+00<*.>122..22  80007.*<.>111  s00B8271F++..<|+>2222  f0087160A3++*++..<*>2222  .......>...  i00A88++..<*++.>223.3333  d00B70607++*..<++>***  R00A770++*.00<**>2222  21-260-N
21-260-M m00A9250E2+++++00[000%<+*..>223...3.33  p0099560C4++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  c00A80608++*+00<*.>122..22  80007.*<.>111  r00A9250F++..<|+>2222  f0096150D2+++++..<*>2222  .......>...  h00A77**..<*++.>223.3333  b00A80608+++..<..>***  Q00A760+**.00<**>2222  21-260-M
21-260-L j0098350D2+++++00[000%<+*..>223.3.3.33  n00A8550D4++*++..[0000<**+.>2 2323.3.333  .............[....<+> .......  b00980608++++00<*.>122..22  80006.*<.>111  l0098250E++..<|+>2222  d0086150B2+++++..<*>2222  .......>...  d00985+*..<*++.>22333333  ..............<++>...  O009840+**.00<**>2222  21-260-L
21-260-K j0096250B2+++++00[0000<+*..>22333.3.33  q00A8570B4++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  d00970709++*+00<*.>122..22  C0005+*<.>111  n0098260D++..<|+>2222  d0085150B2++*++..<*>2222  .......>...  f00976**..<*++.>223.3333  ..............<..>...  P009740+**.00<**>2222  21-260-K
21-260-J j0097270B2++*++00[0000<+*..>223.3.3.33  q00A7590B4++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  e00A70808++*+00<*.>122..22  E0016+*<.>111  l0098280A++..<|+>2222  e0086180B2++*++..<*>2222  .......>...  f00A87+*..<*++.>223..333  c00A70907++*..<++>***  P00A760+**.00<**>2222  21-260-J
21-260-I k0098270C2++*++00[000%<+*..>223.3.3.33  s00A8690B4++**+..[0000<**+.>2 342334.344  .............[....<+> .......  f00A70809++*+00<*.>122..22  D0035+*<.>111  n00A7280C++..<|+>2222  e0086180A2++*++..<*>2222  .......>...  g00A87**..<*++.>223.3333  ..............<..>...  Q009770+**.00<**>2222  21-260-I
21-260-H l0096280D2++*++00[%00%<+*..>334.4.4.33  t00986A1E4++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  g00A6090A++*+00<*.>122.222  F0035+*<.>111  o0098280D++..<|+>2222  h0075180D2++*++..<*>2222  .......>...  h00977+*..<*++.>223.3333  ..............<++>...  Q009770+**.00<**>2222  21-260-H
21-260-G j0095260E2+++++00[0000<+*..>223.3.3.33  u00A7680D5++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  e00C70708++*+00<*.>122..22  G0054+*<.>222  q00B8270E++..<|+>2222  c008417092++*++..<*>2222  .......>...  h00A77*+..<*++.>223.3333  ..............<..>...  Q009860*+*.00<**>2222  21-260-G
21-260-F i0095270B2++*++00[000%<+*..>223...3.33  r00A8670A5++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  Z00A60708++*+00<*.>122..22  H0065+*<.>111  n00A7270C++..<|+>2222  b0085150C2++*++..<*>2222  .......>...  e00A77++..<*++.>22333333  ..............<++>...  Q00A670++*.00<**>2222  21-260-F
21-260-E i0087250B2++*++00[%0%%<+*..>33434.4.33  p008776096++**+..[0000<**+.>2 3323.4.344  .............[....<+> .......  Y00960705++*+00<*.>122.F22  G0056+*<.>111  m0097270C++..<|+>2222  b0076150A2++*++..<+>2222  .......>...  c00967**..<*++.>223.3333  W00970505++*..<..>***  O008650***.00<**>2222  21-260-E
21-260-D h0087250C3+++++00[000%<+*..>22333.3.33  m009875096++*++..[2000<**+.>2 2323.3.333  .............[....<+> .......  X00A70506++*+..<*.>122.Z22  E0016+*<.>111  l0098250D++..<|+>2222  b0084150A3+++++..<*>2222  .......>...  a00875**..<*++.>223.3333  W00981505+++..<++>***  L008740+**.00<**>2222  21-260-D
21-260-C h0087250A3+++++00[0K0A<+*..>22333.3.33  p0097750A6++*++..[L0B6<**+.>2 2323AV.333  .............[....<+> .......  Y00A70505++++00<*.>122.t22  A0007+*<.>111  m00A7250C++..<|+>2222  b0085150A2+++++..<*>2222  .......>...  a00975**..<*++.>223.u333  ..............<..>...  O00A740+**.00<**>2222  21-260-C
21-260-B h00A726093+++++00[000U<+*..>223W3.3.33  o00A877094++**+..[eaVQ<**+.>2 2323T3.333  .............[....<+> .......  Y00A70605++*+00<*.>1229222  90006.*<.>111  k00B7260A++..<|+>2222  a0076170A2++*++..<*>2222  .......>...  b00976+*..<*++.>223B3333  ..............<++>...  N009650+**.00<**>2222  21-260-B
21-260-A i0098270A3+++++00[0000<+*..>223q3.3.33  n0098680A3++**+..[ytoj<**+.>2 2323n3.333  .............[....<+> .......  Z00880706++*+00<*.>122T*22  80007.*<.>111  l0098270B++..<|+>2222  d0077170A2++*++..<*>2222  .......>...  c00887**..<*++.>223V3333  ..............<++>...  N008850+**.00<**>2222  21-260-A
21-259-0 l0086150A2*****00[  <  >778*9   77 r009746073*****00[  <  >9AAB9BA* A AA .............[  < >...... .. d00850505****00< >DEFEG EE 90004+*< >1 11 o0096250B**..< >L  LL e006405092*****..< >M  MM .......>. .. f00875**..<  >IJKKL  KK. Y%0A70605+**..< >n nn P008640***.%0< >2  22 21-259-0
21-259-X o0098290D3++*++..[000*<+*..>223**.3.33  r00987A0B3++**+..[**0*<**+.>2 3323**.344  .............[....<+> .......  e00880909++*+00<*.>122m322  80007.*<.>111  r0098290E++..<|+>2222  i0087190D2++*++..<*>2222  .......>...  h00889+*..<*++.>223p*333  f00970A09++*..<++>***  Q008870+**.00<**>2222  21-259-X
21-259-W p0098270E3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  w00A8790D3++**+..[00**<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  g00990819++*+00<*.>233*333  90008.*<.>111  t00A9280F++..<|+>2222  i0077190B2++*++..<*>2222  .......>...  l00999++..<*++.>223*3333  e00A90807++*..<++>***  S008880+**.00<**>2222  21-259-W
21-259-V n0098270C3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  u00B8790C3++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  f00B80817++*+00<*.>233*333  80006.*<.>LLL  r00A9271E++..<|+>2222  h0096170B2++*++..<*>2222  .......>...  k00A98++..<*++.>22333333  ..............<..>...  S00A870+**.00<**>2222  21-259-V
21-259-U o0097270E3+++++..[0000<+*..>223*3.3.33  q00A7780C3++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  d00B60817++*+..<+.>122**22  70006+*<.>222  p00A6270E++..<|+>2222  f0096160D2+++++..<*>2222  .......>...  j00A88*+..<*++.>223*3333  ..............<++>...  R00A870+**.00<**>2222  21-259-U
21-259-T k0097260B3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  n00A8660A3++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  b00A70706++*+00<*.>122**22  90006+*<.>LLL  n00A7260C++..<|+>2222  d0086160B2+++++..<*>2222  .......>...  f00A87+*..<*++.>223*3333  X00970605++*..<++>***  P009850+**.00<**>2222  21-259-T
21-259-S i0097260A3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  o00A7660A4++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  Z00A70706++*+00<*.>122**22  D0026+*<.>fff  l0097270B++..<|+>2222  c008716092+++++..<*>2222  .......>...  e00A77**..<*++.>223*3333  ..............<++>...  P009750***.00<**>MMMM  21-259-S
21-259-R m0097270B4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  q00B7470A5++*++..[***0<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  c00B60708++*+00<*.>122**22  A0005+*<.>***  o00B6270C++..<|+>2222  d0085160A2++*++..<*>2222  .......>...  e00B76+*..<*++.>223*3333  ..............<++>...  P00B650+**.00<**>2222  21-259-R
21-259-Q m0097260C4+++++..[0000<+*..>22333.3.33  p00A8480A6++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  c00A60809++*+..<*.>122**22  60004.*<.>111  o00A8280D++..<|+>2222  c0084170A3++*++..<*>2222  .......>...  e00A76**..<*++.>22333333  b00B60607++*..<++>***  N00A650*+*.00<**>2222  21-259-Q
21-259-P o0097260E4+++++..[0000<+*..>223*3.3.33  t00A8680C6++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  e00A60809++*+00<*.>122**22  90005.*<.>111  r00B8281E++..<|+>2222  f0084170B3++*++..<*>2222  .......>...  g00987+*..<*++.>22333333  ..............<++>...  N009640+**.00<**>2222  21-259-P
21-259-O r00B8170G4+++++..[0000<+*..>223*3.3.33  x00B8680D6++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  f00B80719++*+..<*.>122**22  A0007.*<.>111  s00B9171F++..<|+>2222  g0077060C3++*++..<*>2222  .......>...  j00A86*+..<*++.>223*3333  d00C90608++*..<++>***  O00A850***.00<**>2222  21-259-O
21-259-N r00B9270F2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  y00B9690D4++**+..[****<**+.>2 3323**.333  .............[....<+> .......  f00B80809++*+..<*.>122**22  90007.*<.>111  u00B9281E++..<|+>2222  i0087170C3++*++..<*>2222  .......>...  j00A88++..<*++.>2233*333  ..............<++>...  R00A850+**.00<**>2222  21-259-N
21-259-M n00A8260F2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  s0098780C4++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  f00A80709++*+00<*.>122**22  90007.*<.>111  r00A9150G++..<|+>2222  j0097160G2+++++..<*>2222  .......>...  i00A88*+..<*++.>223*3333  ..............<++>...  Q00A860+**.00<**>2222  21-259-M
21-259-L j0096250E2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  o00A8760B4++*++..[*0**<**+.>2 2323*3.333  .............[....<+> .......  b00970508++*+00<*.>122**22  90006.*<.>111  m0098250E++..<|+>2222  f0086150D2+++++..<*>2222  .......>...  e00986+*..<*++.>223*3333  ..............<++>...  O009840+**.00<**>2222  21-259-L
21-259-K j00A7250E2+++++..[0000<+*..>223*3.3.33  p00B8760B4++*++..[****<**+.>2 2323*3.333  .............[....<+> .......  b00A70608++*+00<*.>122**22  80005.*<.>LLL  m00A8250E++..<|+>2222  e0086150C2+++++..<*>2222  .......>...  d00A75**..<*++.>223*3333  a00970607+++..<++>***  O009740***.00<**>2222  21-259-K
21-259-J i0096260C2++*++..[000*<+*..>223*3.3.33  r00A8780B4++**+..[*0**<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  d00A60708++*+00<*.>122**22  90006+*<.>111  l00A7270C++..<|+>2222  d0085160C2++*++..<*>2222  .......>...  g00A87+*..<*++.>223*3333  b00A60708++*..<++>***  P009670+**.00<**>2222  21-259-J
21-259-I j0097260D2++*++..[000*<+*..>223*3.3.33  r00A8790C4++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  e00A7070A++*+00<*.>122**22  90015+*<.>111  n00A7270D++..<|+>2222  d0084170C2++*++..<*>2222  .......>...  g00A87*+..<*++.>223*3333  b00950708++*..<++>***  O009860+**.00<**>2222  21-259-I
21-259-H l0097260E2+++++..[*00*<+*..>223*3.3.33  r0098581D4++**+..[****<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  e00A5070C++*+00<*.>122**22  A0025+*<.>111  n00A7270E++..<|+>2222  d0074170D2++*++..<*>2222  .......>...  h00977++..<*++.>223*3333  d0097070A++*..<++>***  N009650+**.00<**>2222  21-259-H
21-259-G l0097270D2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  u00A8690B5++**+..[***0<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  e00C60708++++00<*.>122**22  80005+*<.>111  o00B7280C++..<|+>2222  d008518092++*++..<*>2222  .......>...  j00A87*+..<*++.>223*3333  ..............<++>...  O00A650*+*.00<**>2222  21-259-G
21-259-F m0098270C3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  t00A8790B5++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  e00A81808++*+00<*.>122**22  90005.*<.>111  q00A9280C++..<|+>2222  f0086180B2++*++..<*>2222  .......>...  e00A88+*..<*++.>223*3333  d00991808++*..<++>***  P00A750+**.00<**>2222  21-259-F
21-259-E k0088260B3+++++00[*00*<+*..>3343*.4.33  q0098880A6++*++..[****<**+.>2 3323*4.344  .............[....<+> .......  b00980706++*+00<*.>122*G22  B0005.*<.>111  n0098260C++..<|+>2222  e0086170B2+++++..<*>2222  .......>...  c00987**..<*++.>223*3333  Z00980606++*..<++>***  N008740***.00<**>2222  21-259-E
21-259-D k0088260C4+++++00[000*<+*..>33434.4.33  o009886096++**+..[20**<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  a00A70705++*+00<*.>122*Z22  B0006+*<.>111  m0098260B++..<|+>2222  c0075160B3++*++..<*>2222  .......>...  b00885+*..<*++.>223*3333  ..............<++>...  N008850+**.00<**>2222  21-259-D
21-259-C i0086260A4+++++00[0K0A<+*..>223B3.3.33  n00A886076++*++..[LGB7<**+.>2 232383.333  .............[....<+> .......  Z00A80705++*+00<*.>122*222  D0016+*<.>111  o00B8270B++..<|+>2222  d0086160A3++*++..<*>2222  .......>...  Z00975**..<*++.>22323333  Y00A70605++*..<++>***  P00A750+**.00<**>2222  21-259-C
21-259-B i00A627093++*++..[000U<+*..>223V3.3.33  n00A887074++**+..[faVQ<**+.>2 232333.333  .............[....<+> .......  a00A80805++*+00<*.>1228*22  D0026+*<.>111  l00A7270B++..<|+>2222  a006616092++*++..<*>2222  .......>...  b00986+*..<*++.>223B3333  Y00A60605++*..<++>***  P009860+**.00<**>2222  21-259-B
21-259-A j0097270A3++*++00[0000<+*..>223p3.3.33  n009888083++**+..[ytoj<**+.>2 2323m*.333  .............[....<+> .......  Z00870706++*+00<*.>122S*22  D0017+*<.>111  k0097270B++..<|+>2222  c0077170A2++*++..<*>2222  .......>...  b00887**..<*++.>223V3333  Z00970806++*..<++>***  O008870+**.00<**>2222  21-259-A
21-258-0 l0085250A2*****00[  <  >778*9   77 s008666093*****00[  <  >9AAB9BAC A AA .............[  < >...... .. c00840505****00< >DEFEF EE 90004+*< >2 22 n0095250B**..< >O  OO e006415092*****..< >O  OO .......>. .. g00865**..<  >KLMMN  MM. a%2960605***..< >* ** P008540***.%0< >3  33 21-258-0
21-258-X j0097250C3+++++..[000*<+*..>22333.3.33  o0098780B3++**+..[**0*<**+.>2 3323*4.344  .............[....<+> .......  b00870708++*+00<*.>122m*22  C0016+*<.>222  n0098260D++..<|+>2222  d0076160B2++*++..<*>2222  .......>...  e00896+*..<*++.>223p3333  b00970708++*..<++>***  O008860+**.00<**>3333  21-258-X
21-258-W m0097270D3+++++..[0000<+*..>223*3.3.33  s00A7790B3++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  d00970717++*+00<*.>122**22  A0006+*<.>111  o00A7260C++..<|+>2222  e0076160A2++*++..<*>2222  .......>...  h00987**..<*++.>223*3333  c00A70707++*..<++>***  P008760***.-1<**>2222  21-258-W
21-258-V l0098250B3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  s00B987093++**+..[0***<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  f00B80718++*+00<*.>2333333  B0006.*<.>111  o00B8251D++..<|+>2222  g0097160C2++*++..<*>2222  .......>...  i00A97++..<*++.>223*3333  c00980608++*..<++>***  R00A850+**.00<**>2222  21-258-V
21-258-U l0098250E3+++++..[0000<+*..>223*3.3.33  q00B8870B3++**+..[**0*<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  c00A70507++*+00<*.>122**22  B0006.*<.>111  n00A8250D++..<|+>2222  g0096160D2++*++..<*>2222  .......>...  g00B87**..<*++.>223*3333  Z00980507++*..<|+>***  Q00A850+**.00<**>2222  21-258-U
21-258-T k0097250D3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  p00A7860C3++*++..[****<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  a00A70508++*+00<*.>122**22  B0005.*<.>111  n00A7250E++..<|+>2222  d008615092+++++..<*>2222  .......>...  f00987++..<*++.>223*3333  ..............<++>...  P009660++*.00<**>2222  21-258-T
21-258-S h0095260A4+++++..[000*<+*..>22333.3.33  p00A7870A4++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  Y00A50705++*+00<*.>122**22  80003.*<.>111  j00A5260A++..<|+>2222  b008416092++*++..<*>2222  .......>...  c00A66**..<*++.>22333333  W00950705++*..<..>***  N009560*+*.00<**>2222  21-258-S
21-258-R l00A527094++*++..[000*<+*..>22333.3.33  s00B8780A5++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  a00B40805++*+00<*.>122**22  90004.*<.>111  m00B5270B++..<|+>2222  c008417093++*++..<*>2222  .......>...  f00B78+*..<*++.>22333333  ..............<++>...  Q00A670++*.00<**>2222  21-258-R
21-258-Q o0098290C4++*++..[0000<+*..>223*3.3.33  s0098690A6++**+..[0***<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  d00A70908++*+00<*.>122**22  A0006.*<.>111  p00B8290C++..<|+>2222  d008618093++*++..<*>2222  .......>...  g00A79*+..<*++.>223*3333  ..............<++>...  R00A690*+*.00<**>2222  21-258-Q
21-258-P q0098270E4+++++..[0000<+*..>223*3.3.33  w00A9870C6++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  h00A80819++*+00<*.>122**22  B0007.*<.>111  t00B9271E++..<|+>2222  h0087170B3++*++..<*>2222  .......>...  j00989++..<*++.>223*3333  e00A80709++*..<++>***  S009870+**.00<**>2222  21-258-P
21-258-O t00B8370E4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  w00B8680E6++*++..[****<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  g00B8071A++*+00<*.>122**22  B0008.*<.>111  s00B9271F++..<|+>2222  g0078160B3++*++..<*>2222  .......>...  k00A88*+..<*++.>223*3333  ..............<++>...  Q00A870+**.00<**>2222  21-258-O
21-258-N p00B8260D2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  v00B9780B5++**+..[****<**+.>2 342**4.344  .............[....<+> .......  g00B80818++*+00<*.>122**22  B0007.*<.>111  r00B8271D++..<|+>2222  f008817092++*++..<*>2222  .......>...  k00A97++..<*++.>223*3333  e00B80708++*..<++>***  S00A860+**.00<**>2222  21-258-N
21-258-M m00A8350E2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  q0098870B4++*++..[0***<**+.>2 34*334.344  .............[....<+> .......  d00A8060A++++00<*.>122**22  C0007.*<.>111  o00A8250E++..<|+>2222  h0097160D2+++++..<*>2222  .......>...  h00A95**..<*++.>223*3333  ..............<++>...  O00A840+**.00<**>2222  21-258-M
21-258-L i0097250D2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  p00A8760C4++*++..[****<**+.>2 342334.344  .............[....<+> .......  a00980607++*+00<*.>122**22  A0007.*<.>111  k0098250E++..<|+>2222  e0086160C2+++++..<*>2222  .......>...  d00985+*..<*++.>223*3333  Z00980607++*..<++>***  O009840+**.00<**>2222  21-258-L
21-258-K j00A6250D2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  r00B7770C4++**+..[****<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  a00A60708++*+00<*.>122**22  90006+*<.>111  k00A6260E++..<|+>2222  e0085160D2++*++..<*>2222  .......>...  d00A76**..<*++.>223*3333  ..............<++>...  O009750***.00<**>2222  21-258-K
21-258-J i0096260D2+++++..[0000<+*..>223*3.3.33  o00A6770B4++*++..[****<**+.>2 2323*3.333  .............[....<+> .......  b00A60708++*+00<*.>122**22  80004.*<.>111  k00A6260D++..<|+>2222  c0084160D2++*++..<*>2222  .......>...  e00A77+*..<*++.>223*3333  ..............<++>...  O009760+**.00<**>2222  21-258-J
21-258-I l0097260D2++*++..[000*<+*..>223*3.3.33  q0097870B4++**+..[****<**+.>2 342334.344  .............[....<+> .......  d00A60709++*+00<*.>122**22  70004+*<.>LLL  o00A7260F++..<|+>2222  c0085160C2++*++..<*>2222  .......>...  g00A77*+..<*++.>223*3333  ..............<++>...  O009660+**.00<**>2222  21-258-I
21-258-H o0098270G2++*++..[000*<+*..>223*3.3.33  u0098780F4++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  g00A8180C++*+00<*.>122**22  70005.*<.>111  s0099280G++..<|+>2222  h0076180C2++*++..<*>2222  .......>...  j00A79++..<*++.>223*3333  f0088070B++*..<++>***  P009770+**.00<**>2222  21-258-H
21-258-G o0098270E2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  x00A8780E5++*++..[***0<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  h00C8070A++*+00<*.>2333333  70005.*<.>111  t00B9270E++..<|+>2222  g0086170A2++*++..<*>2222  .......>...  m00A88++..<*++.>223*3333  ..............<++>...  Q009870***.00<**>2222  21-258-G
21-258-F n0099270D3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  v00A9780D5++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  f00A81709++*+00<*.>122**22  80007.*<.>111  p00A8360D++..<|+>2222  f0087170C2++*++..<*>2222  .......>...  j00A98++..<*++.>223*3333  e00980709++*..<++>***  R00A860+**.00<**>2222  21-258-F
21-258-E k0088360C4+++++00[*000<+*..>33434.4.33  r0088770B6++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  d00980708++*+00<*.>122*G22  A0007.*<.>111  n0098260C++..<|+>2222  f0077170C2++*++..<*>2222  .......>...  g00987**..<*++.>233*3333  ..............<++>...  O008840***.00<**>2222  21-258-E
21-258-D j0088260B4+++++00[000*<+*..>33434.4.33  p0098870A6++*++..[20**<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  a00A80606++++00<*.>122*a22  90007.*<.>111  m00A8360B++..<|+>2222  d0076170A3+++++..<*>2222  .......>...  d00886+*..<*++.>223*3333  Z00980706+++..<++>***  M008840+**.00<**>2222  21-258-D
21-258-C j0087260A4+++++..[0T0J<+*..>223E3.3.33  s00A888096++**+..[LGB6<**+.>2 232393.333  .............[....<+> .......  b00A80805++*+00<*.>122*t22  90007.*<.>111  o00B7270B++..<|+>2222  f0097170A3++*++..<*>2222  .......>...  c00986**..<*++.>223*3333  Z00A70705++*..<++>***  O00A840+**.00<**>2222  21-258-C
21-258-B j00A7370A3+++++..[0n0d<+*..>22333.3.33  p00A889094++**+..[eaVQ<**+.>2 2323T3.333  .............[....<+> .......  a00980805++*+00<*.>1228*22  70006.*<.>333  m00A7270B++..<|+>2222  c0066180A2++*++..<*>2222  .......>...  b00987+*..<*++.>223B3333  ..............<++>...  O009850+**.00<**>4444  21-258-B
21-258-A k009837093++*++00[000x<+*..>22333.3.33  o0098890A3++**+..[ytoj<**+.>2 232333.333  .............[....<+> .......  a00870807++*+00<*.>122S*22  70006.*<.>222  n0098270D++..<|+>2222  d0075170A2++*++..<*>2222  .......>...  d00887**..<*++.>223V3333  Z00960807++*..<++>***  N008850+**.00<**>3333  21-258-A
21-257-0 l0085250A2*****00[  <  >778*9   77 r008756073*****00[  <  >9AAB9BAC A AA Y%785505***00[  < >****** ** d00850505****00< >DEFEF EE A0004+*< >1 11 o0096250B**..< >O  OO e0064150A2*****..< >O  OO .......>. .. g00864**..<  >LLNMN  MM. b%1970507***..< >* ** P008540***.%0< >2  22 21-257-0
21-257-X n0098270D3++*++..[000*<+*..>223*3.3.33  p0098890A3++**+..[****<**+.>2 3323**.344  .............[....<+> .......  c00870807++*+00<*.>122m*22  80007.*<.>111  p0097280D++..<|+>2222  g0077180C2++*++..<*>2222  .......>...  f00897+*..<*++.>223p3333  ..............<++>...  O008860+**.00<**>2222  21-257-X
21-257-W o0098270D3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  t00A8870C3++*++..[***0<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  f00990818++*+00<*.>122**22  A0008.*<.>111  q00A9280C++..<|+>2222  f007817092++*++..<*>2222  .......>...  i00997**..<*++.>223*3333  ..............<++>...  Q009960***.00<**>2222  21-257-W
21-257-V n0098280B3++*++..[0000<+*..>223*3.3.33  u00B8891B3++**+..[**0*<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  e00B70808++*+00<*.>233*333  A0006.*<.>111  p00B9271D++..<|+>2222  g0096180B2++*++..<*>2222  .......>...  h00A78++..<*++.>223*3333  ..............<++>...  R00A770+**.00<**>2222  21-257-V
21-257-U j0096250C3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  q00B8880A3++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  a00A60507++*+00<*.>122**22  60004.*<.>111  k00A7250C++..<|+>2222  e0094160B2++*++..<*>2222  .......>...  e00A75**..<*++.>223*3333  Z00A70706++*..<++>***  P00A750*+*.00<**>2222  21-257-U
21-257-T h0095250C3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  p00A7870B3++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[**..<+> .......  Y00A50508++++00<*.>122**22  50003.*<.>111  k00A5250D++..<|+>2222  b0084160A2+++++..<*>2222  .......>...  c00974+*..<*++.>223*3333  ..............<++>...  L009540+**.00<**>2222  21-257-T


Zpět
Poslední změna 17.IX.2021 20:33 Webmaster