Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaaaa            VVVB GGBBIIBBCaaaa          J GIIBBCaaaa         VB GBBBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *     GOPE     EEKK OEEKKZZllrr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDllrr     GOP7    A OGGKKDllrr    KUNZ   EK OEEKKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEEKKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVVGiEEllcc            SSSG PPVVNNGiDllcc          X PNNGiDllcc         SG PVVGellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVVGeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrseciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c23e3PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2020-08-14 12:33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-227-L o00B728C2++*++..[0000<+*||>223333.33  r00B8590B4++**+..[0000<**++>2 34..34.44  b00B7707++*00[0000<+> 11..111  f00B60809++*+00<**>122..22  O0095++<*>222  o00B7190D++00<|+>2222  f0096180C1++*++..<*>2222  I00A7+*>111  i00A78++00<*++|>223.3333  e00B70807++*..<++>222  U00B880++*.00<**>2222  20-227-L
20-227-K r00B729F2+++++..[000%<+*||>223333.33  t00B75A0D4++**+..[0000<**++>2 332333.33  f00B780B++*00[0000<+> 11..111  h00A5080B++*+00<**>122..22  Q0094++<*>222  r00B8190G++00<|+>2222  g0085180E1++*++..<*>2222  I0087**>111  k00A68*+00<*++|>223.3333  h00B6070B++*..<++>222  T00B680*+*.-1<**>2222  20-227-K
20-227-J p00C737F2+++++00[000%<+*||>334344.33  s00C8570C4++**+..[0000<**++>2 342334.44  d00B6609+++00[0000<+> 11..111  h00C60709++*+00<**>122..22  O00B5++<*>222  s00C8180E++00<|+>2222  g0096160C1+++++..<*>2222  H0095+*>111  l00B77++00<*++|>223..333  d00B70608++*..<++>222  T00C770++*.00<**>2222  20-227-J
20-227-I o00B737D3+++++00[0000<+*||>334344.33  p00A8570A5++**+..[0000<**++>2 342334.44  b00B8707++*00[0000<+> 11..111  c00A70708++*+00<**>122..22  Q00A6++<*>222  p00C8160D++00<|+>2222  c0087150B1+++++..<*>2222  H0087**>111  i00878*+00<*++|>223.3333  c00A70707++*..<++>222  S00A770++*.-1<**>2222  20-227-I
20-227-H m00A836C3+++++..[000%<+*+|>223.33.33  p00A858096++**+..[0000<**++>2 3323.3.33  X00A8505++*00[0000<+> 11..111  b00A80707++*+00<**>122..22  Q0087+*<*>333  o00B8170D++00<|+>2222  c0087150A2+++++..<*>2222  G0077+*>111  g00A97+*00<*++*>223..333  a00A71507++*..<..>222  R00A760+**.00<**>2222  20-227-H
20-227-G i007735C4+++++00[0000<+*++>223333.33  k008855096++**+..[0000<**++>2 332333.33  T0077505+**00[0000<+> 12..222  Y00980505++*+00<**>122..22  J0066+*<*>222  k0088150C++00<|+>2222  Y007615092+++++..<*>2222  F0076**>111  c00885**00<*++*>223.3333  X00981506+++..<++>MMM  N007840***.-1<**>2222  20-227-G
20-227-F h00873694+++++..[0000<+*++>223333.33  j008856076++**+..[0000<**++>2 342D34.44  S0087405++*00[0000<+> 12..222  W00970505++*+00<**>122..22  J0085+*<*>222  j0097160A++00<|+>2222  Z008615092++*++..<*>2222  F0076+*>111  Z00875+*00<*++*>223..333  W00871605++*..<++>222  N008750+**.00<**>2222  20-227-F
20-227-E i00873794+++++00[0000<+*++>334344.33  k008957074++**+..[0000<**++>2 332333.33  T0087605+**00[0000<+> 12.2222  X00880606++*+00<**>122..22  K0066+*<*>222  j0088170A++00<|+>2222  a007716092+++++..<*>2222  E0067**>111  b00876**00<*++*>223.3333  V00871605++*..<++>222  N008760+**.00<**>2222  20-227-E
20-227-D i00882893+++++00[000%<+*++>323..3.33  j008858083++**+..[0000<**++>2 342D.4.44  V0088705+++00[0000<+> 12..222  Y00870706++++00<**>122..22  N0086+*<*>222  k0088180C++00<|+>2222  d008717092+++++..<*>2222  H0068+*>111  c00887+*00<*++*>223..333  Y00880806++*..<++>222  O008860+**.-1<**>2222  20-227-D
20-227-C o008839C3++*++00[0000<+*++>223333.33  n0088590B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  a0087808++*00[0000<+> 11..111  d00980807++*+00<**>122..22  O0086+*<*>222  o0098190D++00<|+>2222  g0087190C2++*++..<*>2222  G0077**>111  h00988**00<*++*>223.3333  c00970807++*..<++>222  Q008880+**.00<**>2222  20-227-C
20-227-B s009838E3+++++..[0000<+*++>223333.33  q00A8590B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  c0098707++*00[0000<+> 11..111  f00990807++*+00<**>122.222  O0077+*<*>222  t00A9190F++00<|+>2222  i0098180A2++*++..<*>2222  H0078+*>111  k00999++00<*++*>223.3333  e00990707++*..<++>222  T009980+**.-1<**>2222  20-227-B
20-227-A r00A938C3+++++00[0000<+*++>334344.33  o00A858093++**+..[0000<**++>2 342334.44  b00A8706++*00[0000<+> 11.1111  d00980807++*+00<**>122..22  P0086++<*>222  s00B9171E++00<|+>2222  f0096160B2+++++..<*>2222  I00A7**>111  k00A98++00<*++*>233.3333  d00A70707++*..<++>222  S00A870+**.00<**>2222  20-227-A
20-226-0 m007525A2*****00[  <  >77989  88 o%88646093*****00[  <  >kRkmkmlml ll Y0074505***00[  < >DDDDED DD c00850605****00< >EFGFH FF N0064**< >3 33 n0086150B**00< >J  JJ d006415091*****..< >K  KK G0064**>4 44 g00875**00<  >HHJIJ  IIJ b00850505***..< >K KK Q007750***.%0< >2  22 20-226-0
20-226-X n00A727D3+++++..[0000<+*++>223333.33  l%4A758093++**+..[0..0<**++>. .......22  Y00A7706+++00[0000<+> 11..111  b00A70716++*+00<**>122..22  N0096+*<*>333  p00B8171E++00<|+>2222  d0096160A2+++++..<*>2222  H0097+*>333  h00A78+*00<*++*>233..333  a00A70607+++..<++>222  R00A760++*.00<**>2222  20-226-X
20-226-W m009736D3+++++..[0000<+*++>223333.33  l00A7560B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0097607+++00[0000<+> 11..111  c00A70607++*+00<**>122..22  M0077+*<*>222  q00B8161F++00<|+>2222  c0086160A2+++++..<*>2222  F0086**>111  g00977**00<*++*>223.3333  b00B80607+++..<++>222  P00B750***.00<**>2222  20-226-W
20-226-V g008726A3+++++00[0000<+*++>334344.33  j008766093++**+..[0000<**++>2 332333.33  T0087605++*00[0000<+> 12.2222  W00870705++*+00<**>122..22  M0086++<*>222  j0096160B++00<|+>2222  Z007616092+++++..<*>2222  E0076+*>111  b00877+*00<*++*>223..333  V00870705++*..<++>222  O008750+**.-1<**>2222  20-226-V
20-226-U j00762794+++++00[0000<+*++>223333.33  m008857094++**+..[0000<**++>2 342334.44  U0076705++*00[0000<+> 12.2222  Y00A70805++*+00<**>122..22  K0065+*<*>222  j00A6170A++00<|+>2222  Z007616092++*++..<*>2222  E0065**>111  d00A87**00<*++*>223.3333  W00960705++*..<++>222  P009760+**.-1<**>2222  20-226-U
20-226-T i008727A4+++++..[0000<+*++>223333.33  o0088580A5++**+..[0000<**++>2 34C334.44  W0086605++*00[0200<+> 2222222  Y00960706++*+00<**>122..22  K0075+*<*>222  j0087180B++00<|+>2222  a007517092++*++..<*>2222  F0066+*>111  d00887+*00<*++*>223.3333  Y00960606++*..<++>222  N008760+**.00<**>2222  20-226-T
20-226-S n008836D4+++++00[000%<+*++>334344.33  q0088580C6++**+..[0000<**++>2 343334.44  Z0087608++*00[0000<+> 11..111  e00970809++*+00<**>122..22  L0086+*<*>222  p0098170E++00<|+>2222  e0087160B2++*++..<*>2222  G0087**>111  j00898+*00<*++*>233.4333  c00870609++*..<++>222  P008850+**.-1<**>2222  20-226-S
20-226-R r009938F4+++++..[0000<+*++>223333.33  u0099581D6++**+..[0000<**++>2 342334.44  d0099709++*00[0000<+> 11.1111  g00A9071A++*+00<**>122..22  N0087+*<*>222  r0099181E++00<|+>2222  h0078170B2++*++..<*>2222  H0067+*>111  k00A98+*00<*++*>223.3333  e00A90709++*..<++>222  R009960+**.-1<**>2222  20-226-R
20-226-Q r009938D2+++++00[0000<+*++>334344.33  s0099590B5++**+..[0000<**++>2 332333.33  c0099707+++00[0000<+> 11..111  f00A90717++++00<**>122..22  P0088+*<*>222  t00A9190E++00<|+>2222  g009718092++*++..<*>2222  H0087**>111  m00A89++00<*++*>223.3333  e00A90707+++..<++>222  T009870+**.00<**>2222  20-226-Q
20-226-P n009826F2+++++00[0000<+*++>223333.33  n%398590B4++**+..[..%0<**++>. .......22  Y0098607+++00[0000<+> 1111111  d00970708++++00<**>122..22  O0087+*<*>222  p0098160E++00<|+>2222  e0095160C1+++++..<*>2222  H0096+*>111  i00988++00<*++*>223..333  c00980607+++..<++>222  P009760+**.-1<**>2222  20-226-P
20-226-O k009825E2+++++..[0000<+*++>223333.33  .................[....<**++>. .........  X0097507+++00[0000<+> 11.1111  a00970607++*+00<**>122..22  L0087+*<*>222  m0098150F++00<|+>2222  b0095150C1+++++..<*>2222  G0095**>111  e00976**00<*++*>223.3333  a00980507+++..<++>222  O009750***.00<**>2222  20-226-O
20-226-N l00A725E2+++++..[0000<+*++>223333.33  n%6A7560C4++**+..[000.<**++>2 232323.33  Y00A7507++*00[0000<+> 12.2222  a00B70609++*+00<**>122..22  L0085+*<*>222  l00B7160F++00<|+>2222  c0095150C1++*++..<*>2222  G0085+*>111  f00B65+*00<*++*>223.3333  b00B60608+++..<++>222  P00A750+**.00<**>2222  20-226-N
20-226-M k00A526E2+++++00[0000<+*++>334344.33  o00A7580B4++**+..[0000<**++>2 343334.44  X00A4608++*00[0000<+> 11..111  b00A50708++*+00<**>122..22  M0094*+<*>333  k00A6160E++00<|+>2222  d0094150D1++*++..<*>2222  F0094**>111  f00A78**00<*++*>234.4333  Z00A50607++*..<++>222  R00A670*+*.00<**>2222  20-226-M
20-226-L n00B627E2+++++..[0000<+*++>223333.33  r00B85A0B4++**+..[0000<**++>2 34D334.44  a00B5607++*00[0000<+> 11..111  b00B50709++*+00<**>122..22  N0094++<*>333  o00B6170F++00<|+>2222  e0094170C1++*++..<*>2222  H00A5+*>111  g00A77++00<*++*>223..333  b00B50808++*..<++>222  S00B760++*.-1<**>2222  20-226-L
20-226-K p00B727G2+++++..[0000<+*++>223333.33  t00B7590E4++**+..[0000<**++>2 342334.44  c00B760A+++00[0000<+> 1111111  g00A7070B++++00<**>122..22  N0096*+<*>333  q00B7170H++00<|+>2222  f0086170C1+++++..<*>2222  G0086**>111  k00A78*+00<*++*>223.3333  f00B6070B++*..<++>222  P00B750***.00<**>2222  20-226-K
20-226-J t00B829G2+++++00[0000<+*++>334344.33  w00C8590E4++**+..[0000<**++>2 332333.33  f00B770A+++00[0000<+> 111.111  j00B8080C++++00<**>122..22  R00B8+*<*>333  t00C8190G++00<|+>2222  j0097170C1+++++..<*>2222  I00A7+*>111  o00B98++00<*++*>223..333  h00B70809+++..<++>222  U00C960+**.-1<**>2222  20-226-J
20-226-I q00A828E3+++++00[000%<+*++>334344.33  u00B8490D5++**+..[0000<**++>2 343D35.55  b00A8708+++00[0000<+> 12..111  h00B90809++++00<**>122..22  R0097+*<*>333  s00B9180C++00<|+>2222  g0087170C1+++++..<*>2222  I0087**>111  m00A98++00<*++*>233.4333  g00A90709++*..<++>222  S00A860+**.00<**>2222  20-226-I
20-226-H n00A727D3+++++00[000%<+*++>333333.33  r00A9470B6++**+..[0000<**++>3 44C444.44  Z00A8608+++00[0000<+> 1D..111  d00A80719++*+00<**>122..22  O0096++<*>333  p00A8170E++00<|+>2222  e0087170A2+++++..<*>2222  G0087+*>111  i00A88+*00<*++*>223..333  d00A80707++*..<++>222  Q00A850+**.00<**>2222  20-226-H
20-226-G k007636C4+++++00[0000<+*++>223333.33  o0089460A6++**+..[0000<**++>2 332333.33  U0076506+++00[0000<+> 12..222  b00980706++*+00<**>122..22  K0065**<*>222  l0088160C++00<|+>2222  b0076160A2+++++..<*>2222  F0075**>111  f00887**00<*++*>223.3333  Y00970606+++..<++>222  O007860+**.00<**>2222  20-226-G
20-226-F h008636B4+++++00[000%<+*++>223333.33  k008846096++**+..[0000<**++>2 332333.33  T0087605++*00[0000<+> 12..222  Y00981706++*+00<**>122..22  L0086+*<*>222  k0098170C++00<|+>2222  a0075160A2+++++..<*>2222  F0076+*>111  a00876+*00<*++*>223..333  W00871605++*..<++>222  O008760+**.00<**>2222  20-226-F
20-226-E i008727A3+++++00[0000<+*++>223.33.33  l008857094++**+..[0000<**++>2 332333.33  U0087605++*00[0000<+> 1D..222  Y00870805++*+00<**>122..22  M0076+*<*>222  j0088170B++00<|+>2222  a006616092+++++..<*>2222  E0066**>111  c00887**00<*++*>223.3333  V00860605++*..<++>222  P008770+**.-1<**>2222  20-226-E
20-226-D j008828A3++*++00[000%<+*++>333.33.33  l008848093++**+..[0200<**++>2 3323...33  V0088705++*00[0000<+> 12..222  Z00880707++*+00<**>122..22  N0086+*<*>222  l0088170C++00<|+>2222  d008717092++*++..<*>2222  H0087+*>111  d00887+*00<*++*>223..333  Y00870705++*..<++>222  Q008880+**.-1<**>2222  20-226-D
20-226-C k008836C3+++++00[000%<+*++>333344.33  l0088480A3++**+..[0000<**++>2 34D444.44  X0088507++*00[0000<+> 11.1111  a00980707++*+00<**>122..22  P0087+*<*>222  l0098170D++00<|+>2222  e0086160C2++*++..<*>2222  H0087**>111  f00997**00<*++*>223..333  b00970706++*..<++>222  R008870+**.-1<**>2222  20-226-C
20-226-B o009738D3+++++00[0000<+*++>333333.33  n00A6490B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  a0097708+++00[0000<+> 11..111  c00A80707++++00<**>122..22  O0077+*<*>222  p00A8180E++00<|+>2222  f0097160B2+++++..<*>2222  G0077+*>111  h00977+*00<*++*>223..333  e00970708++*..<++>222  S009780++*.-1<**>2222  20-226-B
20-226-A o00A837C3+++++00[0000<+*++>223333.33  n00A7480B3++**+..[0300<**++>2 332333.33  X00A8507+++00[0000<+> 11..111  a00A80617++*+00<**>122..22  P0097+*<*>222  o00B8161D++00<|+>2222  d0096160A2++*++..<*>2222  I0096**>111  h00A77**00<*++*>223.3333  b00A80707+++..<++>222  S00A770+**.-1<**>2222  20-226-A
20-225-0 m00652592*****00[  <  >7798A  88 o008645083*****00[  <  >ABACACBCB BB Y0075505***00[  < >DDDDED DD c00850505****00< >EFGFG FF N0064**< >3 33 n0086160A**00< >J  JJ d006515091*****..< >J  JJ G0064**>4 44 h00866**00<  >HHIIJ  IIJ b00850505***..< >J JJ Q-17650***.%0< >3  33 20-225-0
20-225-X k00A726C3+++++..[000%<+*++>223.33.33  k00A6460A3++**+..[0000<**++>2 332334.44  W00A7506++*00[0000<+> 2D.3222  Y00A70506++++00<**>122..22  N0096++<*>333  m00B7161D++00<|+>2222  d0087160A2+++++..<*>2222  H0097+*>333  e00A77+*00<*++*>223..333  Z00A70507+++..<++>222  R00B760++*.00<**>4444  20-225-X
20-225-W l009735D3+++++00[0000<+*++>334344.33  k0086550A3++**+..[0000<**++>2 342334.44  W0097506++*00[0000<+> 2222.22  a00A70507++*+00<**>122..22  L0076+*<*>222  n00B7160E++00<|+>2222  c0086150A2+++++..<*>2222  F0076**>111  g00977**00<*++*>223.3333  Z00B70507++*..<++>222  R009760*+*.00<**>2222  20-225-W
20-225-V f00862693+++++00[0000<+*++>334344.33  j008846093++**+..[0000<**++>2 342334.44  S0085605++*00[0200<+> 12..222  W00850705++*+00<**>122..22  K0074++<*>222  i0086170B++00<|+>2222  Z007516091++*++..<*>2222  D0075+*>111  b00877+*00<*++*>223..333  U00850605++*..<++>222  N008660+**.00<**>2222  20-225-V
20-225-U i007627A3+++++00[0000<+*++>223333.33  l007848093++**+..[0000<**++>3 343334.44  V0075705++*00[0000<+> 12..222  Z00A50806++*+00<**>122..22  J0064++<*>222  j0095170A++00<|+>2222  a007517091++*++..<*>2222  E0065**>111  e00A88**00<*++*>223.3333  X00850705++*..<++>222  Q009670+**.00<**>2222  20-225-U
20-225-T m00882894++*++00[0000<+*++>333333.33  p0098490B5++**+..[0000<**++>2 342334.44  Y0088805++*00[0000<+> 11..111  b00980806++*+00<**>122..22  N0075+*<*>222  m0098180C++00<|+>2222  d007718092++*++..<*>2222  G0066+*>111  f00889+*00<*++*>223.3333  Z00970805++*..<++>222  R008890+**.00<**>2222  20-225-T
20-225-S n008827C4+++++00[000%<+*++>333344.33  q0089570B6++**+..[0000<**++>2 332334.44  a0088707++*00[0000<+> 11..111  e00990817++*+00<**>122..22  R0087+*<*>222  p0089180D++00<|+>2222  f0087170A2++*++..<*>2222  I0088**>111  i00899+*00<*++*>233.3333  c00890706++*..<++>222  T008980+**.-1<**>2222  20-225-S
20-225-R p009827D4+++++..[0000<+*++>223333.33  r0098480D6++**+..[0000<**++>2 332333.33  c0098709+++00[0000<+> 11.1111  f00A9071A++++00<**>122..22  P0089+*<*>222  p0098181D++00<|+>2222  g0078160A2+++++..<*>2222  G0078+*>111  j00A98++00<*++*>223.3333  d00A80709++*..<++>222  Q009970+**.00<**>2222  20-225-R
20-225-Q o009827D2+++++00[0000<+*++>333344.33  t0098590D5++**+..[0000<**++>2 34C334.44  a0098507+++00[0000<+> 11..111  f00A80818++*+00<**>122..22  P0098+*<.>333  q0098181E++00<|+>2222  d009717082++*++..<*>2222  G0087**>111  m00988++00<*++*>223..333  d00980808++*..<++>222  S009870+**.-1<**>2222  20-225-Q
20-225-P k009726E2+++++00[0000<+*++>333333.33  n0097570D4++**+..[0000<**++>2 34C334.44  X0097509+++00[0000<+> 11..111  c00A70609++++00<**>122..22  N0086+*<*>222  n0097170E++00<|+>2222  e0096160C1+++++..<*>2222  G0096+*>111  h00977+*00<*++*>223..333  b00970709+++..<++>222  O009750+**.00<**>2222  20-225-P
20-225-O j009626D2+++++00[0000<+*++>223333.33  k0097560A4++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0096507+++00[0000<+> 12..222  Z00970508++*+00<**>122..22  L0085+*<*>222  k0097160E++00<|+>2222  b0094160B1+++++..<*>2222  G0095**>111  e00976**00<*++*>223.3333  Y00970607++*..<++>222  O009660***.-1<**>2222  20-225-O
20-225-N i00A526D2+++++..[0000<+*++>223333.33  l00B6470A4++**+..[0000<**++>2 342334.44  V00A5507++*00[0000<+> 12..222  Z00B50707++*+00<**>122..22  K0084++<*>222  i00B5160E++00<|+>2222  b0095160C1++*++..<*>2222  F0084+*>111  e00B66++00<*++*>223.3333  Y00B50507++*..<++>222  P00A650++*.00<**>2222  20-225-N
20-225-M i00A526D2+++++00[000%<+*++>334344.33  l00A6570B4++**+..[0000<**++>2 342D34.44  W00A5607++*00[0000<+> 12..222  Z00B60707++*+00<**>122..22  L0094*+<*>222  j00A6160E++00<|+>2222  c00A5160C1+++++..<*>2222  G0095**>111  e00A67**00<*++*>234.4333  Y00A50607++*..<++>222  O00A660***.00<**>2222  20-225-M
20-225-L o00B726D2+++++..[0000<+*++>223.33.33  q00B8570B4++**+..[0000<**++>2 34C334.44  b00B7607++*00[0000<+> 11..111  d00B70708++*+00<**>122..22  O0096+*<*>222  o00B7170E++00<|+>2222  e00A6160C1++*++..<*>2222  I0097+*>111  i00A87++00<*++*>223.3333  c00B70608++*..<++>222  R00B850+**.-1<**>2222  20-225-L
20-225-K u00B827H2+++++00[0000<+*++>3333.3.33  t00B8480F4++**+..[0000<**++>2 34C3.4.44  g00B870A++*00[0000<+> 3D3.333  i00A9080B++*+00<**>122..22  R0098+*<*>333  u00B9180I++00<|+>2222  i0088170E1++*++..<*>2222  I0088**>111  m00A88++00<*++*>223.3333  h00B8070A++*..<++>222  T00B870***.00<**>2222  20-225-K
20-225-J u00B728G2+++++00[0000<+*++>334344.33  t00B8480D5++**+..[0000<**++>2 332333.33  e00B7608++*00[7000<+> 3333333  h00B8070A++*+00<**>233.333  Q00B6++<*>222  v00C9170G++00<|+>2222  j00A6170B1++*++..<*>2222  J00A7+*>111  m00B98++00<*++*>223.3333  g00B80709++*..<++>222  U00C870+**.-1<**>2222  20-225-J
20-225-I q00A827E3+++++..[0000<+*++>223333.33  s00A9480C5++**+..[0000<**++>2 342334.44  a00A8608+++00[0000<+> 11..111  f00A80719++*+00<**>122..22  O-295*+<*>222  r00B8170E++00<|+>2222  d0087170B1++*++..<*>2222  H0097**>111  m00A88++00<*++*>223..333  f00B81709++*..<++>222  T-2A870*+*.-1<**>2222  20-225-I
20-225-H o00A837E3+++++..[0000<+*++>223.33.33  r00A8470D6++**+..[0000<**++>2 342334.44  Z00A7608+++00[0000<+> 11..111  e00A8071A++++00<**>122..22  N0096++<*>333  q00B8180F++00<|+>2222  g0087170C2+++++..<*>2222  G0077+*>111  i00A87+*00<*++*>223..333  c00A80708+++..<++>222  Q00B850+**.-1<**>2222  20-225-H
20-225-G k006637D4+++++00[0000<+*++>333344.33  o0088470C6++**+..[0000<**++>2 34C434.44  W0076508+++00[0000<+> 2333333  c00981608++++00<**>122..22  K0076**<*>222  n0097170D++00<|+>2222  d0075160B2+++++..<*>2222  F0075**>111  g00886**00<*++*>233..333  a00881708++*..<++>222  N007750***.00<**>2222  20-225-G
20-225-F j008737A4+++++..[0000<+*++>223333.33  o0088480A6++**+..[0000<**++>2 332333.33  V0087607++*00[0000<+> 12..222  b00980807++*+00<**>122..22  L0087+*<*>222  l0098170C++00<|+>2222  c0077160B2+++++..<*>2222  F0076+*>111  e00887+*00<*++*>223..333  Y00871607++*..<++>222  O008860+**.00<**>2222  20-225-F
20-225-E j008828A3++*++00[0000<++++>333344.33  l008849094++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0086705++*00[0000<+> 12..111  Z00881806++*+00<**>122..22  N0077+*<*>222  l0088190B++00<|+>2222  b0066170A2++*++..<*>2222  F0066**>111  d00888**00<*++*>223.3333  W00860705++*..<++>222  P008860+**.00<**>2222  20-225-E
20-225-D k008828A3++*++00[000%<+*++>334.44.33  l008849083++**+..[0000<**++>2 3423.4.44  X0087805++*00[0000<+> 12..222  Z00870805++*+00<**>122..22  N0087+*<*>222  m0088190B++00<|+>2222  c008617092++*++..<*>2222  G0076+*>111  e00889+*00<*++*>223..333  Z00870705++*..<++>222  O008860+**.00<**>2222  20-225-D
20-225-C p008738E3+++++..[000%<+*++>223333.33  m0086490C3++**+..[0000<**++>2 342D34.44  a0087908++*00[0200<+> 1D..111  c00980907++*+00<**>122..22  O0087+*<*>222  n0097190E++00<|+>2222  g0086180D2++*++..<*>2222  G0087**>111  g00989**00<*++*>223..333  b00970707++*..<++>222  P008770+**.-2<**>2222  20-225-C
20-225-B p009737E3+++++..[000%<+*++>223333.33  n00A6480C3++**+..[0000<**++>2 332333.33  b0097708++*00[0000<+> 11..111  e00A80808++*+00<**>122..22  P0097+*<*>333  r00A8180F++00<|+>2222  g0087170B2++*++..<*>2222  G0077+*>111  j00988++00<*++*>223..333  e00980708++*..<++>222  R009870+**.%8<**>2222  20-225-B
20-225-A p00A739B3+++++00[0000<+*++>334344.33  m00A649093++**+..[0000<**++>2 332334.44  a00A7805++*00[0000<+> 11..111  b00A80816++*+00<**>122..22  Q00A6*+<*>222  q00B8191C++00<|+>2222  e0096170B2+++++..<*>2222  H00A6**>111  i00A79*+00<*++*>223.3333  c00A70806++*..<++>222  S00A790*+*.-1<**>2222  20-225-A
20-224-0 m007525A2*****00[  <  >77989  88 n008646093*****00[  <  >ABACACBCB BB Y0075505***00[  < >DDDDED DD b00860506****00< >EFGFG FF N0064**< >3 33 n0085160B**00< >M  MM d007515091*****..< >M  MM G0065**>4 44 g00875**00<  >HHIIJ  IIJ a00850505***..< >N NN Q007650***.%0< >3  33 20-224-0
20-224-X j00A536B3+++++..[0000<+*++>223.33.33  m00A658083++**+..[0000<**++>2 3423.4.44  W00A6505++*00[0000<+> 11..111  Z00A60516++++00<**>122..22  O0095++<*>333  m00B7161C++00<|+>2222  c0096160B2+++++..<*>2222  G0086+*>333  f00A76+*00<*++*>223..333  Z00A60706++*..<++>222  S00A780++*.-1<**>4444  20-224-X
20-224-W h008626B3+++++..[0000<+*++>223333.33  l0088460A3++**+..[0000<**++>2 342334.44  U0085506+++00[0000<+> 12..222  X00A60507++++00<**>122..22  K0075*+<*>222  k00B6160C++00<|+>2222  Z008516092+++++..<*>2222  E0085**>111  e00985**00<*++*>223.3333  Z00A60607+++..<++>222  Q009660++*.-2<**>2222  20-224-W
20-224-V g008625A3++*++00[0000<+*++>334344.33  k008846094++**+..[0000<**++>2 3323.3.33  T0086505++*00[0000<+> 22..222  Y00860606++*+00<**>122..22  M0085++<*>222  j0087160B++00<|+>2222  a007615092+++++..<*>2222  E0076+*>111  b00876+*00<*++*>223..333  V00860605++*..<++>222  P008760+**.-1<**>2222  20-224-V
20-224-U j00782694+++++00[0000<+*++>334344.33  m008948095++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0078605++*00[0000<+> 12..222  a00980706++*+00<**>122..22  N0066+*<*>222  k0099160B++00<|+>2222  Z007615092++*++..<*>2222  F0067**>111  d00A86**00<*++*>223.3333  Y00980605++*..<++>222  R009870+**.-1<**>2222  20-224-U
20-224-T m008837B4+++++00[0000<+*++>334344.33  o0088480B5++**+..[0000<**++>2 34C334.44  W0088606++*00[0000<+> 22..222  a00980707++*+00<**>122..22  O0088+*<*>222  n0099160E++00<|+>2222  d007816092+++++..<*>2222  G0068+*>111  e00887+*00<*++*>223.3333  a00880705++*..<++>222  Q008870+**.00<**>2222  20-224-T
20-224-S n008838D4+++++00[000%<+*++>334344.33  q00894A0B6++**+..[0000<**++>2 342334.44  Y0088706++*00[0000<+> 11..111  d00990806++*+00<**>123..22  Q0078+*<*>222  p0099170E++00<|+>2222  g0088160C2+++++..<*>2222  H0088**>111  h00899+*00<*++*>234.4333  b00880806++*..<++>222  S008970+**.00<**>2222  20-224-S
20-224-R o009736E4+++++..[0000<+*++>223333.33  s0097580D6++**+..[0000<**++>3 343D34.44  Z0096608++*00[0000<+> 11..111  d00A80718++*+00<**>122..22  M0086+*<*>222  p0098161D++00<|+>2222  e0077160B2+++++..<*>2222  F0076+*>111  h00A87+*00<*++*>223..333  b00A70707++*..<++>222  Q009770+**.-1<**>2222  20-224-R
20-224-Q l009627B2+++++..[000%<+*++>223333.33  q0097470C4++**+..[0000<**++>2 34C334.44  Z0097707++*00[0000<+> 11..111  c00A70717++*+00<**>122..22  M0086+*<*>222  o00A7171D++00<|+>2222  b0095150A2+++++..<*>2222  G0086**>111  i00987*+00<*++*>223..333  a00970706++*..<++>222  Q009760+**.-1<**>2222  20-224-Q
20-224-P j009627C2+++++00[000%<+*++>334344.33  m0097470C4++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0096609++*00[0000<+> 11..111  c00960709++++00<**>122..22  M0085++<*>222  l0096170D++00<|+>2222  b0095150B1+++++..<*>2222  G0095+*>111  i00A78++00<*++*>223..333  b00960709++*..<++>222  P009670++*.-1<**>2222  20-224-P
20-224-O i009627B2+++++00[000%<+*++>333333.33  m0097470B4++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0096607+++00[0000<+> 11..111  a00960709++*+00<**>122..22  M0075++<*>222  i0096170C++00<|+>2222  b0095170B1+++++..<*>2222  F0095**>111  f00976**00<*++*>223.3333  Z00960708++*..<++>222  P009670***.-1<**>2222  20-224-O
20-224-N i00A527A2+++++00[0000<+*++>333333.33  m00A6470B4++**+..[0000<**++>3 343334.44  X00A5607++*00[0000<+> 12..222  b00B60707++*+00<**>122..22  N0095++<*>222  j00B5170C++00<|+>2222  b0095170A1++*++..<*>2222  F0085+*>111  g00B76++00<*++*>223..333  Z00B60707++*..<++>222  R00A670++*.00<**>2222  20-224-N
20-224-M l00A728C2+++++00[0000<+*++>323.33.33  n00A748094++**+..[0000<**++>2 34C334.44  Y00A7706++*00[0000<+> 11..111  b00A80707++*+00<**>122..22  Q00A6++<*>222  l00A7180D++00<|+>2222  e00A6180B1++*++..<*>2222  I0097**>111  e00A87**00<*++*>223..333  a00A60706++*..<++>222  S00A780+**.00<**>2222  20-224-M
20-224-L n00B828C2+++++..[000%<+*++>223.33.33  o00B848094++**+..[0000<**++>2 332333.33  a00B8606++*00[0000<+> 11..111  c00B80706++*+00<**>122..22  R0097++<*>333  o00C8180D++00<|+>2222  g00A8170B1++*++..<*>2222  I0097+*>111  f00A88+*00<*++*>223..333  c00B80607++*..<++>222  T00B870+**.00<**>2222  20-224-L


Zpět
Poslední změna 14.VIII.2020 12:33 Webmaster